​​

PERUNDANGANPINDAAN
Peraturan-Peraturan Eksais 1977 Pindaan 2/2019
Pindaan 2023​
Pindaan 2/2023​
Peraturan-Peraturan Eksais (Ketetapan Kastam) 2007​ Pindaan 2023​
Peraturan-Peraturan Eksais (Pengkompaunan Kesalahan) 2020
​Peraturan-Peraturan Eksais (Membotol dan Memindah Liquor yang Memabukkan) 1977 Pindaan 2019
Peraturan-Peraturan Eksais (Penentuan Nilai Barang-Barang yang Dikilangkan Secara Tempatan bagi Maksud Melevi Duti Eksais) 2019​​​​


​​​​​​​Penafian: Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.​​​