​​

​​​1.​​​​​​​Syarikat GB dilesenkan di bawah Seksyen 65 Akta Kastam 1967. Permohonan untuk mendapatkan lesen GB hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Operasi Zon / Pengarah Kastam Negeri di mana premis GB tersebut berada dengan menggunakan borang JKDM No.1 berserta Lampiran A dan dokumen–dokumen sokongan berdasarkan Senarai Semak di Lampiran A. ​
​2.​​​Syarat kelayakan permohonan adalah seperti berikut:-​ ​ ​ ​
​2.1​​Gudang Berlesen Awam (GBA)​ ​
​i.​Hanya syarikat berstatus Berhad atau Sendirian Berhad sahaja yang didaftarkan dengan SSM layak memohon. 
​ii.​Memiliki sekurang-kurangnya 30% ekuiti bumiputera dan syarat ini adalah terpakai sepanjang tempoh pelesenan.
​iii.​Modal berbayar:​
​a.​Minimum RM 1,000,000 bagi penyimpanan   barang - barang kritikal;
​b.​Minimum RM 1,000,000  bagi penyimpanan campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal; dan
​c.​Minimum RM 250,000  bagi penyimpanan barang-barang bukan kritikal.
​iv.​​Nilai barang-barang yang disimpan untuk tempoh satu (1) tahun hendaklah sekurang-kurangnya:
​a.​RM 3,500,000 bagi barang-barang kritikal;
​b.​RM 3,500,000 bagi campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal; dan
​c.​Tiada nilai minimum untuk barang-barang bukan kritikal.
​v.

​Keluasan minimum GBA:

​a.Untuk ruang penyimpanan barang-barang kritikal: 50,000 kaki persegi;
​b.Untuk ruang penyimpanan campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal: 50,000 kaki persegi; dan
​c.Untuk ruang penyimpanan barang-barang bukan kritikal: 20,000 kaki persegi.
​vi.​​Kawasan berlesen boleh dalam bentuk bangunan atau tanah lapang dalam kawasan berpagar yang kukuh dan ditandakan dalam pelan yang diluluskan. ​​
​vii.​Barang-barang yang dibenarkan untuk disimpan di dalam kawasan berlesen tanah lapang adalah barang-barang yang bersaiz besar atau tidak sesuai disimpan di dalam bangunan. Contohnya, paip bagi tujuan penggunaan dalam industri petroleum dan gas, kontena, kenderaan dan jentera berat.
​viii. Pihak syarikat dibenarkan untuk memaksimumkan ruang gudang dengan susunan bertingkat (stacking) mengikut kesesuaian dengan syarat dagangan yang disimpan selamat, tidak rosak dan mudah dikenalpasti kedudukannya.
2.2​​Gudang Berlesen Persendirian (GBP)​ ​ ​
​i.​Syarikat yang berdaftar dengan SSM / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) layak memohon.​
​ii.Menggudang barang-barang kritikal (minuman keras, rokok, kenderaan, tayar dan beras) atau apa-apa barang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam milik pemegang lesen sahaja.
​iii.Modal berbayar:
​a.Minimum RM 150,000 bagi penyimpanan barang-barang kritikal;
b.​Minimum RM 150,000 bagi penyimpanan campuran barang-barang kritikal dan barang-barang bukan kritikal; dan
​c.Minimum RM 100,000 bagi penyimpanan barang-barang bukan kritikal.
​iv.​Nilai barang-barang yang disimpan dalam satu (1) tahun hendaklah sekurang-kurangnya:
​a.​RM 5,000,000 bagi barang-barang kritikal;
​b.​RM 5,000,000 bagi campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal; dan 
​c.RM 2,000,000 untuk barang-barang bukan kritikal.
​v.​Walau bagaimanapun, kelonggaran syarat di para 2.1(iii) dan 2.1(iv) boleh diberi pertimbangan kepada GBP yang memenuhi salah satu ciri atau keadaan berikut:
​a.GBP di kawasan yang tiada kemudahan GBA;
b.​​GBP untuk bekalan kapal (ship store) di pelabuhan yang tidak mempunyai kemudahan GBA; 
​vi.​​Kawasan berlesen boleh dalam bentuk bangunan atau tanah lapang dalam kawasan berpagar yang kukuh dan ditandakan dalam pelan yang diluluskan. Barang-barang yang dibenarkan untuk disimpan di dalam kawasan berlesen tanah lapang adalah barang-barang yang bersaiz besar atau tidak sesuai disimpan di dalam bangunan. Contohnya, paip bagi tujuan penggunaan dalam industri petroleum dan gas,​ kontena, kenderaan dan jentera berat.
2.3 Gudang Berlesen PEKEMA (GB PEKEMA) ​ ​
​i.Telah disahkan menjadi ahli PEKEMA.​
​ii.Pemohon merupakan pemegang AP Terbuka yang diluluskan oleh Ministry of International Trade and Indutry /​ Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).
​iii.​Struktur GB dibenarkan dalam bentuk bangunan, bilik pameran atau tanah lapang dalam kawasan berpagar yang ditandakan dalam pelan yang diluluskan.
​iv.Premis GB yang dimohon hendaklah mendapat surat sokongan MITI.
2.4 ​​Gudang Berlesen Awam Pelabuhan / Lapangan Terbang ​ ​
​i.GBA pelabuhan / lapangan terbang hanya dibenarkan di dalam pelabuhan dan lapangan terbang yang bukan terletak di kawasan ZB.​ ​
​ii.Hanya syarikat penerbangan, operator terminal lapangan terbang, operator pelabuhan dan pihak berkuasa pelabuhan / lapangan terbang sahaja layak memohon.​ ​
​3.​​​Pertimbangan permohonan lesen baharu semua kategori GB adalah di peringkat Bahagian Perkastaman Ibu Pejabat JKDM.
​4.​​Kelulusan secara dasar diberikan selama enam (6) bulan atau untuk suatu tempoh yang munasabah tetapi tidak melebihi tempoh dua belas (12) bulan. 
​5. Lesen GB akan dikeluarkan oleh Pen. KP Zon / PKN Negeri sekiranya semua syarat pelesenan telah dipatuhi. 
​6.Syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum lesen​ dikeluarkan:-
a.​​Dibina dari bahan-bahan yang kukuh dan selamat. Pintu keluar / masuk​ utama barang-barang hendaklah dihadkan kepada satu laluan keluar / masuk sahaja
​b.​​Sijil kelayakan menduduki (CFO) / Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan iaitu Certificate of Completion and Compliance (CCC) / kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.​ ​ ​
​c.​​Premis dipasang dengan CCTV dan Pegawai Kastam yang mengawal boleh mengaks​es rakaman CCTV tersebut.
​d.​Dipasang dengan sistem penggera dengan secukupnya di tempat yang strategik dan dikawal 24 jam oleh Pengawal Keselamatan.​
​e.​​Berpagar berukuran ketinggian yang difikirkan sesu​ai dan selamat oleh Pen. KP Zon / PKN. ​ ​
f.​ Berpagar ​berukuran ketinggian yang difikirkan sesuai dan selamat oleh Pen. KP Zon / PKN
​g.​​Lokasi premis tidak berhampiran atau bersebelahan dengan​ kilang atau tempat yang menyimpan atau mempunyai peralatan yang mudah terbakar atau meletup seperti bahanbahan kimia berbahaya dan selinder gas.
​h.Bahan-bahan yang mudah terbakar dan berbahaya hendaklah dilabelkan dan diasingkan daripada barang-barang lain.​
​i.​​Mempunyai sistem​ kawalan inventori secara elektronik
​j.Jaminan​ Bank dikemukakan mengikut penetapan stesen yang mengawal.
​7.​​​Lesen GB
​a.​​Bayaran lesen GB adalah sebanyak RM2,400.00 (swasta) / RM240.00 (Agensi Kerajaan) setahun. Lesen dikeluarkan dengan menggunakan Borang JKDM No. 3.​
​b.​Permohonan pembaharuan lesen hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Operasi Zon / Pengarah Kastam Negeri selewat-lewatnya 90 hari sebelum tarikh tamatnya lesen itu dengan menggunakan borang JKDM No.1. Senarai semak dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti di Lampiran B.​
​c.​​Jaminan bank yang pe​rlu dikemukakan:-​ ​
​i.GBA​ ​
Permohonan Baharu : ​
10% daripada anggaran duti/cukai bagi barang-barang yang akan disimpan untuk tempoh setahun​ ​
Pembaharuan Lesen :​ ​
Barang Kritikal : 10% daripada jumlah duti/cukai bulanan tertinggi bagi barang-barang yang disimpan dalam tempoh pelesenan sebelumnya.​​ ​
Barang bukan kritikal : 10% dari nilai purata duti/cukai terlibat bagi tempoh pelesenan sebelumnya.​
​ii.​GBP
Permohonan Baharu : ​ ​
​Nilai jaminan bank minimum adalah 50% daripada anggaran jumlah duti/cukai bagi bara​ng-barang yang akan disimpan di dalam GBP untuk tempoh setahun. ​
Pembaharu​an Lesen :
​Nilai jaminan bank 50% daripada jumlah duti/cukai bulanan tertinggi bagi barangbarang yang dibawa masuk ke dalam GB dalam tempoh pelesena​n sebelumnya. ​
​iii. GB PEKEMA​
​mengemukakan Bon Am (Borang Kastam No. 6, Jadual Ketiga, Peraturan-Peraturan Kastam 2019) yang selar​as dengan tempoh pelesenan dan meliputi semua duti / cukai. ​
​d.​​​Syarikat perlu m​engemukakan permohonan baharu sekiranya:-
​i.​No pendaftaran syarikat berubah.​
​ii.​Pemindahan premis GB daripada satu negeri ke negeri lain.​
​iii.​Penambahan premis di lot yang dipisahkan oleh sungai atau jalan awam.​
​iv.Pertukaran kategori lesen.​
​8.​​​Lesen boleh dibatalkan dalam keadaan berikut:-​​ ​ ​
​i.​Pemegang lesen memohon untuk pembatalan lesen.​
ii.​​​​Pemegang​ lesen telah menamatkan operasi penggudangan.​ ​
iii.​​​GB tidak aktif untuk tempoh satu (1) tahun tanpa alasan yang munasabah. ​​ ​
​iv.​​​Pembu​baran / penggulungan syarikat.​ ​
​v.Pertukaran nombor pendaft​aran syarikat (perubahan entiti).​ ​
​vi.​​​Pemindahan GB ke n​egeri lain.​ ​
vii.​ ​​Pertukaran kate​gori GB.​ ​ ​
​viii.​Atas arahan KPK kerana pemegang lesen​ telah melanggar peruntukan akta dan peraturan yang berkenaan.​ ​