​​​​​​​​​​

​​
​1.​​​ ​ ​PENDAHULU​AN​
​1.1 GPB dilesenkan di bawah Seksyen 65A Akta Kastam 1967 merupakan syarikat pengilang yang berorientasikan eksport. GPB menikmati kemudahan pengimportan atau pembelian bahan mentah, komponen serta bahan pembungkusan tanpa dikenakan duti import dan cukai jualan.​​ ​
​1.2 Secara dasarnya, pengecualian duti dan cukai ke atas bahan mentah, komponen serta bahan pembungkusan ini adalah untuk digunakan secara langsung di dalam pengilangan bagi tujuan menghasilkan barang siap syarikat.​​ ​
​1.3 Walau bagaimanapun, terdapat permohonan untuk mengeksportnya dalam keadaan tertentu yang tidak dapat dielakkan disebabkan alasan-alasan yang wajar untuk pertimbangan selanjutnya.​​ ​
​2. TUJUAN​​​​ ​ ​
Tatacara ini dikeluarkan untuk memberi panduan ke atas permohonan mengeksport bahan mentah dan bahan pembungkusan supaya ianya dapat diseragamkan pelaksanaannya di semua peringkat negeri.​​​ ​ ​
​3.SKOP
​3.1Aktiviti eksport adalah melibatkan pergerakan barang daripada GPB ke;​​ ​
​a.Luar Negara,
​b.Zon Bebas, atau
​c.GPB yang lain.
​3.2Bahan mentah dan bahan pembungkusan yang boleh dipertimbangkan untuk dieksport adalah;​​ ​
​a.Sebagai alat ganti (replacement part),
b.​Sebagai gantian dalam tempoh jaminan (warranty part),
​c.Rosak (defect) untuk tujuan pelupusan atau dijual sebagai second grade,
​d.​Tidak mengikut spesifikasi ditetapkan,
e.​​Tidak lagi digunakan (berhenti mengilang, expired / obsolete / end of life),
​f.Untuk pengujian (testing and evaluation),
​g.​Untuk dibaik pulih (repair),
​h.​Sebagai contoh produk (production sample), dan
​i.Atas alasan lain yang munasabah kecuali melibatkan kes-kes Bahagian Penguatkuasaan.
​3.3Aktiviti eksport bagi tujuan trading dan pengelakan trade barrier adalah tidak dibenarkan. ​​ ​
​4.PELAKSANAAN​​​ ​ ​
​4.1Permohonan hendaklah dimajukan kepada stesen kastam yang mengawal syarikat dengan mengemukakan dokumen seperti berikut;​ ​
a.​​Surat permohonan (covering letter).
​b.Senarai barang yang akan dieksport sebagaimana Lampiran 1.
​c.Dokumen sokongan yang berkaitan.
​4.2Kuantiti yang boleh dipertimbangkan untuk dieksport adalah berdasarkan anggaran kuantiti (estimated quantity) yang dipohon sebagaimana dinyatakan di dalam dokumen sokongan. Contoh dokumen sokongan adalah seperti;​​ ​
​a.Perjanjian dengan syarikat yang bertanggungjawab dalam aktiviti membaik pulih (Sales and service contract)
​b.​Quality report / defect report,
​c.​Product Specification report,
​4.3Tempoh kelulusan untuk eksport adalah tidak melebihi enam (6) bulan. Selepas tamat tempoh kelulusan berkenaan, walaupun kuantiti diluluskan masih belum dieksport sepenuhnya permohonan baharu hendaklah dikemukakan sekiranya berkenaan.​​ ​
​5.TANGGUNGJAWAB GPB​​ ​ ​
​5.1Maklumat bahan mentah dan bahan pembungkusan yang telah dieksport hendaklah direkodkan di dalam Lampiran M1 (Penyata Bulanan Bahan Mentah / Komponen) pada ruangan 10 bagi tujuan penolakan dengan kuantiti yang telah diluluskan.​​ ​
5.2​Bahan mentah dan bahan pembungkusan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017, permit hendaklah disertakan.​​ ​
​5.3Bahan mentah dan bahan pembungkusan yang tertakluk kepada duti kastam hendaklah dijelaskan semasa pelepasan eksport dilakukan.​ ​
​5.4Pemohon dikehendaki menyimpan rekod pergerakan barang serta dokumen sokongan, kelulusan dan ikrar eksport untuk tujuan semakan kastam.​ ​
​5.5GPB adalah bertanggungjawab ke atas bahan mentah dan bahan pembungkusan yang telah diluluskan untuk eksport yang tidak dapat diakaunkan. Duti dan cukai terlibat hendaklah dijelaskan (jika berkenaan).​​ ​
​5.6Mematuhi syarat-syarat kelulusan dan lain-lain ketetapan yang dikeluarkan dari semasa ke semasa.​ ​
​6.TARIKH KUATKUASA​​ ​ ​
Tatacara ini adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini dikeluarkan.​​ ​