​​​

a.​​​​ ​ ​ ​​​​​​​ Penggud​angan​​
​ ​ ​​​​Menggudang barang-barang yang diluluskan oleh Pen. KP Zon / PKN.​​
b. ​​​​​​Pecah Pukal (Break Bulk)​
​​​​ ​Barang-barang yang digudangkan boleh dipecah pukal dan dilepaskan secara berperingkat (partial release).​ ​​
​​​c.Pembungkusan semula (Repacking)​ ​ ​​
​​​​ ​ ​ ​Barang-barang yang digudangkan boleh dibungkus semula sama ada untuk dieksport atau untuk pasaran tempatan. ​

​​​Pembungkusan semula ini boleh dilakukan dalam keadaan berikut:​ ​ ​ ​​

Pembungkusan semula barang-barang yang sama (homogenous goods) ke dalam bungkusan yang lebih​ kecil atau lebih besar. ​ ​

Pembungkusan semula pelbagai jenis barang untuk menjadi satu set barang-barang.​ ​ ​
 d.​​​Penandaan semula (Relabelling)​
​​​ ​ ​ ​Aktiviti ini melibatkan tindakan penandaan semula ke atas barang-barang yang diimport, contohnya, menandakan nama pengimport atau pengedar sebelum barang-barang tersebut dilepaskan untuk pasaran tempatan atau dieksport semula. Baran​g-barang yang bukan berasal dari Malaysia tidak boleh ditandakan se​​bagai "BUATAN MALAYSIA"​
e.Jual beli​ ​​
​ ​ ​ ​​​​Aktiviti jual beli barang-barang yang disimpan di dalam GB adalah dibenarkan. ​
f.Penggabungan (Consolidation)

​​​Penggabungan di antara barang-barang berikut boleh dilakukan bagi tujuan eksport sahaja :-​ ​ ​ ​

​​​​i.​Barang-barang yang diimport;​ ​ ​​
​​​ ​ii.Barang – barang keluaran tempatan;​​​
​​iii.Barang-barang berasal dari Zon Bebas;​ ​

​​iv. ​ ​Barang-barang keluaran Gudang Pengilangan Berlesen; 
​v.Barang-barang tidak berduti;​
​​ ​vi. ​ ​Barang-barang yang sudah berbayar duti / cukai

​​vii.​Bagi penggabungan barang-barang yang diimport bersama barang-barang keluaran tempatan bercukai jualan, pemegang lesen hendaklah mengemukakan permohonan bertulis merangkumi butiran barangan kepada stesen Kastam yang mengawal. Pemindahan barang-barang ini hendaklah disertakan dengan Delivery Order.​ ​​

​​​ ​viii.Walau bagaimanapun, penggabungan rokok dan minuman keras dengan barang-barang lain adalah tidak dibenarkan.​ 
​​g.Perdagangan Entrepot
​​​ ​ ​ ​Aktiviti ini melibatkan pengeksportan semula barang-barang diimport. Barang-barang yang terlibat masih​ tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2017 dan Akta Perdagangan Strategik 2010.​
h. ​ ​​​​Pusat Perolehan Antarabangsa – IPC, Pusat Pengedaran Serantau – RDC dan Hab Prinsipal
​​​  ​ ​ ​Aktiviti yang​ dibenarkan adalah:
​​i.​Pembungkusan semula. ​ ​ 
ii.​​Penggabungan barang-barang iaitu barang import / tempatan yang berduti / cukai / tidak berduti / sudah berbayar duti / cukai yang digabungkan dan disimpan untuk tujuan eksport dan jualan tempatan.
  ​ ​ ​​​​Permohonan baharu untuk menjalankan aktiviti IPC / RDC / Hab Prinsipal hendaklah dikemukakan kepada Pen. KP Zon / PKN yang mengawal gudang berkenaan berserta dengan​ dokumen-dokumen berikut:​
​​ ​​ ​ ​i.Surat kelulusan status IPC / RDC / Hab Prinsipal oleh MIDA.

​​ ​ ​ ​ii.Salinan lesen gudang.
​​​ ​ ​iii.Carta aliran proses aktiviti IPC / RDC / Hab Prinsipal yang hendak dijalankan. iv. Senarai lengkap anggaran kuantiti barang-barang import / belian tempatan setahun, kod tarif dan jumlah duti / cukai terlibat. 
  ​​​​ ​ ​​​Permohonan pembaharuan menjalankan aktiviti IPC / RDC / Hab Prinsipal di GB hendaklah dikemukakan kepada Pen. KP Zon / PKN yang mengawal gudang berkenaan.
  ​ ​ ​​​​Sebarang bentuk perubahan atau penambahan senarai barang-barang untuk aktiviti IPC / RDC / Hab Prinsipal​ perlu mendapat kelulusan daripada MIDA terlebih dahulu sebelum ianya dikemukakan kepada Pen. KP Zon / PKN yang mengawal gudang berkenaan untuk kelulusan.
 ​ ​​​​​Stesen yang mengawal GB yang berstatus IPC / RDC / Hab Prinsipal hendaklah memantau aktiviti-aktiviti yang​ dibenarkan supaya syarat-syarat kelulusan dipatuhi. ​