​​​​(Maklumat dikemaskini sehingga 04 April 2023)


​​1.
Apakah itu Sijil Tempat Asal (CO)?
CO bererti sijil yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa negara pengeksport yang secara jelas memperakui tempat asal barang. Sijil ini terbahagi kepada 2 iaitu Preferential Certificate of Origin (PCO) dan Non-Preferential Certificate of Origin (NPCO).
2.
Apakah itu Non-Preferential Certificate of Origin (NPCO)?
Non-Preferential Certificate of Origin ialah dokumen spesifik untuk mengesahkan barang, di mana pihak berkuasa pengeluar berhak untuk mengeluarkan dokumen bagi mengesahkan bahawa barang adalah berasal dari negara pengeksport di bawah Non-Preferential Rules of Origin. NPCO tidak boleh digunakan untuk menuntut kadar duti berkeutamaan dan barang akan dilepaskan menggunakan kadar duti Most-Favoured-Nation (MFN) iaitu kadar duti import biasa mengikut Perintah Duti Kastam yang berkuatkuasa.
3.
Apakah itu kadar duti Most-Favoured-Nation (MFN)?
Kadar MFN adalah kadar tanpa diskriminasi dikenakan ke atas pengimportan (tidak termasuk kadar duti berkeutamaan di bawah perjanjian perdagangan bebas).
4.
​Apakah itu Layanan Tarif Berkeutamaan?
Layanan Tarif Berkeutamaan ertinya kadar duti import yang diwartakan di dalam sesuatu perintah di bawah seksyen 11 Akta Kastam 1967 yang terpakai ke atas barang yang berasal dari negara pengeksport berdasarkan perjanjian perdagangan berkaitan.
5.
Apakah itu Preferential Certificate of Origin (PCO)?
PCO ialah dokumen spesifik untuk mengesahkan barang, di mana pihak berkuasa pengeluar berhak untuk mengeluarkan dokumen bagi mengesahkan bahawa barang adalah berasal dari sesuatu negara berdasarkan rules of origin di bawah sesuatu rangka kerja atau perjanjian antarabangsa yang berkuatkuasa.​
​6.
​Apakah itu Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA)?
FTA adalah perjanjian yang dibuat antara dua atau lebih negara di mana negara-negara yang terlibat diberi akses keutamaan pasaran.
7.
Berapakah Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) yang berkuatkuasa di Malaysia?
Setakat ini, terdapat 10 perjanjian multilateral dan 7 perjanjian bilateral yang telah berkuatkuasa di Malaysia. Senarai FTAs yang telah berkuatkuasa adalah seperti berikut:

Bil ​Perjanjian Perdagangan Bebas
​1. ​ASEAN Trade In Goods Agreement (ATIGA)


Perjanjian
Multilateral
​​​​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​2. ​ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)
​3. ​ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)
​4. ​ASEAN-India Free Trade Area (AIFTA)
​5. ​ASEAN-Korea Free Trade Agreement (AKFTA)
​6. ​ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)
​7. ​Developing Eight Preferential Tariff Agreement (D8 PTA)
​8. ​ASEAN-Hong Kong Free Trade Agreement (AHKFTA)
​9. ​Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement
​10.
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-PacificPartnership (CPTPP) Agreement
​11. ​Malaysia-Australia Free Trade Agreement (MAFTA)
Perjanjian
Bilateral
​​​​​​​ ​ ​ ​ ​ ​ ​
​12. ​Malaysia-Chile Free Trade Agreement (MCFTA)
​13. ​Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) Agreement Malaysia-India Comprehensive Economic Cooperation Agreement (MICECA)
​14. ​Malaysia-Japan Economic Partnership Agreement (MJEPA)
​15. ​Malaysia-New Zealand Free Trade Agreement (MNZFTA)
​16.
Malaysia-Pakistan Closer Economic Partnership Agreement (MPCEPA)
​17. Malaysia-Turkey Free Trade Agreement (MTFTA)
Maklumat lanjut berkaitan perjanjian boleh didapati dari laman sesawang Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (http://www.miti.gov.my/).

Manakala, perintah berkaitan kadar duti berkeutamaan boleh didapati dari portal Perundangan Persekutuan (https://lom.agc.gov.my/).
8.
Apakah itu Declaration of Origin (DOO)?
Declaration of Origin merupakan pengikraran tempat asal menggunakan invois atau dokumen komersial seperti Billing Statement, Delivery Order atau Packing List untuk barang eksport yang dikeluarkan oleh Certified Exporter atau pengeksport.
​9.
Apakah itu Certified Exporter?
Certified Exporter adalah pengeksport sah yang dilantik oleh pihak berkuasa negara pengeksport untuk membenarkan pengeksport membuat pengikraran Declaration of Origin bagi barang dieksport.​
Menuntut kadar berkeutamaan semasa pengimportan:
​10.
Bagaimanakah pengimport boleh menikmati kadar duti berkeutamaan semasa pengimportan?
Pengimport boleh menikmati kadar duti berkeutamaan apabila telah memenuhi syarat-syarat berkaitan tempat asal dan mengemukakan Sijil Tempat Asal (CO) atau pengikraran tempat asal semasa pengimportan berdasarkan Perintah Duti
Kastam yang berkuatkuasa berkaitan FTA.
​11.
Apa yang perlu dilakukan sekiranya pengimport ingin menuntut kadar duti berkeutamaan pada masa pengimportan, namun Sijil Tempat Asal (CO) masih belum diterima dari pengeksport?
Pada masa pengimportan, pengimport perlu membayar duti pada kadar MFN serta mengemukakan surat pengakuan bahawa salinan asal CO akan dikemukakan selepas ia diterima. Pengimport boleh membuat permohonan tuntutan balik duti selepas salinan asal CO diterima.
​12.
Adakah pengimport layak menikmati kadar duti berkeutamaan sekiranya maklumat di dalam Sijil Tempat Asal (CO) dan pengikraran import (Borang Kastam No. 1 - K1) yang diikrar adalah berbeza?
Pengimport perlu memastikan semua maklumat yang terkandung di dalam CO adalah sepadan dengan pengikraran import yang dibuat serta dokumen sokongan yang berkaitan seperti invois dan Bill of Lading.
​13.
Adakah pengimportan menggunakan Sijil Tempat Asal (CO) yang diverifikasi boleh dilepaskan dari kawalan kastam?
Pengimportan boleh dilepaskan setelah pembayaran duti pada kadar MFN dibuat. Pengimport juga dibenarkan untuk mengemukakan jaminan bank ke atas perbezaan duti import pada kadar MFN dan kadar tarif berkeutamaan sementara
menunggu keputusan verifikasi.​
​Pada masa pengeksportan:
​14.
Bagaimana pengeksport boleh memohon Preferential Certificate of Origin (PCO) atau Non-Preferential Certificate of Origin (NPCO)?
  • Pengeksport Malaysia boleh memohon PCO melalui Kementerian Perdagangan Antrabangsa dan Industri (MITI).
  • Pengeksport Malaysia boleh memohon NPCO melalui Malaysia International Chambers of Commerce and Industry (MICCI).
​15.
Apakah itu Certified Exporter?
Permohonan tersebut boleh dibuat melalui Kementerian Perdagangan Antrabangsa dan Industri (MITI).

Untuk maklumat lanjut berkaitan permohonan Preferential Certificate of Origin (PCO) or Non-Preferential Certificate of Origin (NPCO) sila layari laman web MITI di http://www.miti.gov.my/