​1.​​Mesin, peralatan dan alat ganti.
​1.​1 Mesin, peralatan dan alat ganti yang digunakan secara langsung dalam proses pengilangan layak dipertimbangkan untuk mendapat pengecualian duti import, manakala cukai jualan adalah tidak dikenakan. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam Negeri / Pengarah Operasi Zon.​​ ​
​1.2Semua Mesin, peralatan dan alat ganti tidak boleh dijual, ditukarmilik, dieksport atau dikeluarkan dari kilang syarikat tanpa kebenaran P​​engarah Kastam Negeri / Pengarah Operasi Zon.
​1.3​​Mesin, peralatan dan alat ganti yang tidak layak diberi pengecualian duti import dan cukai jualan adalah seperti berikut:
​1.3.1forklift / crane / construction / building material / equipment, 
​1.3.2office equipment / furniture, fire-fighting and pollution equipment and vehicles,
​1.3.3generator, petroleum and petroleum products, tyre, explosive and chemicals, 
​1.3.4air conditioning equipment dan alat-alat berkaitannya dan 
​1.3.5pakaian kakitangan.
​1.4Senarai inventori mesin, peralatan dan alat ganti hendaklah disediakan dan dikemaskini untuk pemeriksaan Kastam.​​ ​
​2.Bahan Mentah, Komponen, Aksesori dan Bahan Pembungkusan
​2.1Bahan mentah, komponen, aksesori dan bahan pembungkusan yang digunakan secara langsung dalam aktiviti pengilangan layak mendapat pengecualian duti import. Manakala cukai jualan adalah tidak dikenakan. Permohonan tersebut hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam Negeri / Pengarah Operasi Zon.
​2.2Bahan mentah, komponen, aksesori dan bahan pembungkusan boleh juga dibeli dari Gudang Berlesen, Zon Bebas dan Gudang Pengilangan Berlesen lain.
3.Alat Kelengkapan Lain Untuk Aktiviti Pengilangan.
​3.1Peralatan cleanroom dan alat bantu pengilangan (manufacturing aids) untuk kegunaan secara langsung dalam pengilangan boleh dipertimbangkan untuk pengecualian duti import dan tidak dikenakan cukai jualan. Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam Negeri / Pengarah Operasi Zon.
​4.Pelepasan Import​ ​​​ ​
​4.1Pengimportan mesin, peralatan, bahan mentah, komponen, aksesori serta bahan pembungkusan hendaklah diikrar di dalam Sistem Maklumat Kastam (SMK). SMK akan membuat validasi secara otomatik berdasarkan nombor lesen GPB dan nombor pendaftaran syarikat. Bagi menuntut pengecualian duti import, kod jenis transaksi (transaction type) L (LMW Import) hendaklah digunakan.​​ ​
​4.2Pengecualian d​​uti import boleh dituntut di bawah butiran 55, Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017. Manakala cukai jualan adalah tidak dikenakan berdasarkan peruntukan Seksyen 57(a)(i) Akta Cukai Jualan 2018. Jenis transaksi yang digunakan adalah X (exemption) untuk pengecualian duti import dan OE (other) untuk pengecualian cukai jualan.​ ​
4.3Sekiranya pengimportan barang tersebut tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017, syarat-syarat yang ditetapkan hendaklah dipatuhi.​ ​