Content Editor

PROFIL BAHAGIAN

Latar belakang

 1. Cawangan Teknologi Maklumat (CTM) telah dinaiktaraf ke Bahagian Teknologi Maklumat (BTM) pada 16 Mac 2014. BTM diketuai oleh seorang Pengarah di bawah skim Pegawai Teknologi Maklumat gred JUSA C yang bertanggungjawab terus kepada Timbalan Ketua Pengarah Kastam (Pengurusan).

 2. Terdapat dua (2) Cawangan utama dan beberapa unit seperti berikut :
  i. Cawangan Aplikasi :
     • Unit Aplikasi Teras
     • Unit Aplikasi Sistem Sokongan

  ii. Cawangan Infrastruktur dan Rangkaian
     • Unit Aset ICT dan Sokongan Pengguna
     • Unit Rangkaian dan Keselamatan
     • Unit Pusat Data

 3. Kedua-dua cawangan tersebut diketuai oleh Timbalan Pengarah dan disokongan oleh Unit Pentadbiran, Pematuhan dan Keurusetiaan.

 

Visi ICT JKDM ICT

Sebagai Pemacu Transformasi Sistem Penyampaian Perkhidmatan Ke Arah Pemodenan Kastam Bertaraf Dunia.

 

Misi ICT JKDM

 1. Memperkasa kapasiti ICT sebagai teras utama kepada sistem penyampaian dan perkongsian maklumat yang efisien dan efektif.

 2. Memperkukuh infrastruktur dan aplikasi ICT bagi memantapkan kecekapan perkhidmatan pungutan hasil, fasilitasi perdagangan dan perindustrian dan penguatkuasaan undang-undang.

 3. Membudaya ICT secara menyeluruh bagi melahirkan warga yang mahir dan berinovatif.

 

Objektif

 1. Untuk mewujudkan sistem maklumat berkomputer JKDM bagi menyokong pelaksanaan aktiviti operasi perkastaman yang cekap dan berkesan serta membekalkan maklumat yang terkini kepada pengurusan Jabatan bagi membantu membuat keputusan.

 2. Untuk menguruskan dan menyenggara perkakasan dan perisian ICT jabatan ke tahap yang boleh dipercayai, berkesan, memenuhi standard yang ditetapkan serta memenuhi kepuasan pelanggan.

FUNGSI BAHAGIAN

Fungsi

 1. Merancang dan melaksana strategi dan Dasar ICT Jabatan.

 2. Merancang, membangun, melaksana dan menyelenggara sistem aplikasi berdasarkan Pelan Strategik ICT JKDM.

 3. Menyedia, mengendali dan menyelenggara kemudahan infrastruktur ICT Jabatan dengan mengambilkira aspek keselamatan.

 4. Memantau dan menilai keberkesanan projek ICT sedia ada untuk menentukan faedah dan kesesuaiannya dalam menyokong fungsi operasi dan pengurusan Jabatan.

 5. Mengurus operasi harian Pusat Data serta merancang dan melaksana segala perkara berkaitan dengan keselamatn Pusat Data Jabatan.

 6. Memberi khidmat nasihat dan bantuan teknikal ICT kepada semua pengguna sistem.

 7. Melaksana program latihan dan pembudayaan ICT secara berterusan di kalangan warga Jabatan.

PIAGAM PELANGGAN

Piagam Pelanggan

 1. PEROLEHAN / PEMBANGUNAN SISTEM ICT BARU

 2. ❖ Mengkaji dan menyediakan kertas cadangan untuk kelulusan bagi perolehan/pembangunan sistem ICT baru dalam tempoh satu (1) bulan.

   

 3. PENYELENGGARAAN SISTEM DAN OPERASI

 4. ❖ Menguruskan masalah sistem aplikasi dalam tempoh tujuh (7) hari dari tarikh laporan kerosakan/masalah diterima, yang memerlukan tindakan pihak pembekal.

  ❖ Menyelesaikan masalah operasi sistem yang memerlukan pindaan rekod pangkalan data dalam tempoh 30 minit daripada masa permohonan bertulis diterima.

  ❖ Melulus dan mengemaskini ID dan Mode Pattern untuk capaian sistem aplikasi dalam tempoh 10 minit daripada masa permohonan bertulis diterima.

  ❖ Mengkaji cadangan penambahbaikan sistem dan mengemukakannya untuk tindakan pihak pembekal dalam tempoh 2 minggu daripada tarikh cadangan diterima.

  ❖ Memberi maklumbalas ke atas setiap ujian semula modifikasi yang dilakukan berdasarkan cadangan atau Software Report (SPR) yang diterima dalam tempoh 1 minggu daripada tarikh ujian semula dilaksanakan.

  ❖ Mengurus dan menyelesaikan masalah teknikal dan kerosakan peralatan komputer dalam tempoh tiga (3) hari dari tarikh laporan kerosakan atau masalah teknikal diterima daripada pengguna.

  ❖ Menyelenggara rangkaian data dalam tempoh satu (1) hari dari tarikh/masa laporan kerosakan diterima.

 

Kami juga mengiktiraf hak pelanggan seperti berikut:

 • mendapat perkhidmatan yang mesra, adil, tepat dan professional

 • mendapat laporan/maklumbalas dalam tempoh yang ditetapkan

 • mempunyai peluang untuk membuat aduan, pandangan dan cadangan