​1.​​Syarikat GB dilesenkan di bawah Seksyen 65 Akta Kastam 1967. Permohonan untuk mendapatkan lesen GB hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Operasi Zon / Pengarah Kastam Negeri di mana premis GB tersebut berada dengan menggunakan borang JKDM No.1 berserta Lampiran A dan dokumen–dokumen sokongan berdasarkan Senarai Semak di Lampiran A. ​
​2.​​Syarat kelayakan permohonan adalah seperti berikut:-​ ​ ​
2.1 ​​Gudang Berlesen Awam (GBA)​ ​ ​
​i. Hanya syarikat berstatus Berhad atau Sendirian Berhad sahaja yang didaftarkan dengan SSM layak memohon. 
ii.​ Memiliki sekurang-kurangnya 30% ekuiti bumiputera dan syarat ini adalah terpakai sepanjang tempoh pelesenan​
​iii. Modal berbayar:​
​a.Minimum RM 1,000,000 bagi penyimpanan   barang - barang kritikal;
​b.Minimum RM 1,000,000  bagi penyimpanan campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal; dan
​c.Minimum RM 250,000  bagi penyimpanan barang-barang bukan kritikal.
​iv.​Nilai barang-barang yang disimpan untuk tempoh satu (1) tahun hendaklah sekurang-kurangnya:​
​a.RM 3,500,000 bagi barang-barang kritikal;
​b.RM 3,500,000 bagi campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal; dan
​c.Tiada nilai minimum untuk barang-barang bukan kritikal.
​v.Keluasan minimum GBA:​
​a.Untuk ruang penyimpanan barang-barang kritikal: 50,000 kaki persegi;
​b.Untuk ruang penyimpanan campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal: 50,000 kaki persegi; dan
​c.Untuk ruang penyimpanan barang-barang bukan kritikal: 20,000 kaki persegi.
​vi.​​ ​​Kawasan berlesen boleh dalam bentuk bangunan atau tanah lapang dalam kawasan berpagar yang kukuh dan ditandakan dalam pelan yang diluluskan. 
​vii. Barang-barang yang dibenarkan untuk disimpan di dalam kawasan berlesen tanah lapang adalah barang-barang yang bersaiz besar atau tidak sesuai disimpan di dalam bangunan. Contohnya, paip bagi tujuan penggunaan dalam industri petroleum dan gas, kontena, kenderaan dan jentera berat.
​viii. Pihak syarikat dibenarkan untuk memaksimumkan ruang gudang dengan susunan bertingkat (stacking) mengikut kesesuaian dengan syarat dagangan yang disimpan selamat, tidak rosak dan mudah dikenalpasti kedudukannya.​ ​
2.2 ​​Gudang Berlesen Persendirian (GBP) ​ ​
​i. Syarikat yang berdaftar dengan SSM / Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) layak memohon.​ ​
​ii.​Menggudang barang-barang kritikal (minuman keras, rokok, kenderaan, tayar dan beras) atau apa-apa barang yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam milik pemegang lesen sahaja.
​iii.​​Modal berbayar:​ ​
​a.Minimum RM 150,000 bagi penyimpanan barang-barang kritikal;
b.​Minimum RM 150,000 bagi penyimpanan campuran barang-barang kritikal dan barang-barang bukan kritikal; dan
​c.Minimum RM 100,000 bagi penyimpanan barang-barang bukan kritikal.
​iv.​Nilai barang-barang yang disimpan dalam satu (1) tahun hendaklah sekurang-kurangnya:
​a.RM 5,000,000 bagi barang-barang kritikal;
​b.RM 5,000,000 bagi campuran barang-barang kritikal dan bukan kritikal; dan 
c.​RM 2,000,000 untuk barang-barang bukan kritikal.
​v.​​Walau bagaimanapun, kelonggaran syarat di para 2.1(iii) dan 2.1(iv) boleh diberi pertimbangan kepada GBP yang memenuhi salah satu ciri atau keadaan berikut:
​​​a.GBP di kawasan yang tiada kemudahan GBA;
​b.GBP untuk bekalan kapal (ship store) di pelabuhan yang tidak mempunyai kemudahan GBA; 
​vi.​​Kawasan berlesen boleh dalam bentuk bangunan atau tanah lapang dalam kawasan berpagar yang kukuh dan ditandakan dalam pelan yang diluluskan. Barang-barang yang dibenarkan untuk disimpan di dalam kawasan berlesen tanah lapang adalah barang-barang yang bersaiz besar atau tidak sesuai disimpan di dalam bangunan. Contohnya, paip bagi tujuan penggunaan dalam industri petroleum dan gas, kontena, kenderaan dan jentera berat.
​2.3 ​​Gudang Berlesen PEKEMA (GB PEKEMA) ​ ​
​i.​Telah disahkan menjadi ahli PEKEMA.
​ii.​Pemohon merupakan pemegang AP Terbuka yang diluluskan oleh Ministry of International Trade and Indutry / Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI).
​iii.​Struktur GB dibenarkan dalam bentuk bangunan, bilik pameran atau tanah lapang dalam kawasan berpagar yang ditandakan dalam pelan yang diluluskan.
​iv.Premis GB yang dimohon hendaklah mendapat surat sokongan MITI.
2.4 ​​Gudang Berlesen Awam Pelabuhan / Lapangan Terbang​ ​ ​
​i. GBA pelabuhan / lapangan terbang hanya dibenarkan di dalam pelabuhan dan lapangan terbang y​ang bukan terletak di kawasan ZB.
​ii. Hanya syarikat penerbangan, operator terminal lapangan terbang, operator pelabuhan dan pihak berkuasa pelabuhan / lapangan terbang sahaja layak memohon.​ ​
​3.​Pertimbangan permohonan lesen baharu semua kategori GB adalah d​i peringkat Bahagian Perkastaman Ibu Pejabat JKDM.
​4.​​Kelulusan secara dasar diberikan selama enam (6) bulan atau untuk suatu tempoh yang munasabah tetapi tidak melebihi tempoh dua belas (12) bulan.  ​ ​ ​
​5.​​​Lesen GB akan dikeluarkan oleh Pen. KP Zon / PKN Negeri sekiranya semua syarat pelesenan telah dipatuhi.  ​ ​ ​
​6.​​Syarat-syarat yang perlu dipatuhi sebelum lesen dikeluarkan :- ​ ​ ​
​a.​Dibina dari bahan-bahan yang kukuh dan selamat. Pintu keluar / masuk utama barang-barang hendaklah dihadkan kepada satu laluan keluar / masuk sahaja. ​ ​
​b. ​​​Sijil kelayakan menduduki (CFO) / Sijil Perakuan Siap Dan Pematuhan iaitu Certificate of Completion and Co​mpliance (CCC) / kelulusan daripada Pihak Berkuasa Tempatan. ​ ​
​c.​​Premis dipasang​ dengan CCTV dan Pegawai Kastam yang mengawal boleh mengakses rakaman CCTV tersebut. ​ ​
​d.​​Dipasang dengan sistem penggera dengan secukupnya di tempat yang strategik dan dikawal 24 jam oleh Pengawal Keselamatan. ​ ​
​e.​​Berpagar berukuran ketinggian yang difikirkan sesuai dan selamat oleh Pen. KP Zon / PKN. ​ ​
​f. ​​​Berpagar berukuran​ ketinggian yang difikirkan sesuai dan selamat oleh Pen. KP Zon / PKN. ​ ​
​g.​​Lokasi premis tidak berhampiran atau bersebelahan dengan kilang atau tempat yang menyimpan atau mempunyai peralata​n yang mudah terbakar atau meletup seperti bahanbahan kimia berbahaya dan selinder gas. ​ ​
​h.​Bahan-bahan yang mudah terbakar dan berbahaya hendaklah dilabelkan dan diasingkan daripada barang-barang lain. ​ ​
​i.​​Mempunyai sistem kawalan inventori secara elektronik. ​ ​
​j.​​​Jaminan Bank dikemukakan mengikut penetapan stesen yang mengawal. ​ ​
​7.​​​​Lesen GB ​ ​ ​
​a.​​Bayaran lesen GB adalah sebanyak RM2,400.00 (swasta) / RM240.00 (Agensi Kerajaan) setahun. Lesen dikeluarkan dengan menggunakan Borang JKDM No. 3. ​ ​
​b.​​​Permohonan pembaharuan lesen hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Operasi Zon / Pengarah Kastam Negeri selewat-lewatnya 90 hari sebelum tarikh tamatnya lesen itu dengan menggunakan borang JKDM No.1. Senarai semak dokumen yang perlu dikemukakan adalah seperti di Lampiran B.​ ​ ​
​c.​Jaminan bank yang perlu dikemukakan:- ​ ​
​i.GBA​ ​
Permohonan Baharu : ​ ​
​Barang Kritikal : 10% darip​ada jumlah duti/cukai bulanan tertinggi bagi barang-barang yang disimpan dalam tempoh pelesenan sebelumnya. ​
Barang bukan kritikal : 10% dari nilai purata duti/cukai terlibat bagi tempoh pelesenan sebelumnya.​ ​
​ii.GPB​ ​
Permohonan Baharu : ​ ​
​Nilai jaminan bank minimum adalah 50% daripada anggaran jumlah duti/cukai bagi barang-barang yang akan disimpan di dalam GBP untuk tempoh setahun.​ ​
Pembaharuan Lesen :​ ​
​Nilai jaminan bank 50% daripada jumlah duti/cukai bulanan tertinggi b​agi barangbarang yang dibawa masuk ke dalam GB dalam tempoh pelesenan sebelumnya. ​
​iii.GB PEKEMA
mengemukakan Bon Am (Borang Kastam No. 6, Jadual Ketiga, Peraturan-Peraturan Kastam 2019) yang selaras dengan tempoh pelesenan dan meliputi semua dut​i / cukai.​ ​
​d.​Syarikat perlu mengemukakan permohonan baharu sekiranya : ​ ​
​i.No pendaftaran syarikat berubah.
​ii.​Pemindahan premis GB daripada satu negeri ke negeri lain.
​iii.Penambahan premis di lot yang dipisahkan oleh sungai atau jalan awam.
​iv.Pertukaran kategori lesen.
​8.​​​Lesen boleh dibatalkan dalam keadaan berikut:- ​ ​ ​
i.​​​Pemegang lesen memohon untuk pembatalan lesen.
​ii.​Pemegang lesen telah menamatkan operasi penggudangan.
​iii. GB tidak aktif untuk tempoh satu (1) tahun tanpa alasan yang munasabah​ ​
​iv. Pembubaran / penggulungan syarikat​ ​
​v.​​Pertukaran nombor pendaftaran syarikat (perubahan entiti)
​vi.​Pemindahan GB ke negeri lain.
​vii.Pertukaran kategori GB.
​viii.​​Atas arahan KPK kerana pemegang lesen telah melanggar peruntukan akta dan peraturan yang berkenaan.