(There are no translation available)​


​1.    Mana-mana orang yang dinyatakan di dalam Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 2017 adalah layak untuk dikecualikan daripada pembayaran duti kastam tertakluk kepada syarat-syarat serta barang-barang yang telah ditetapkan dalam perintah tersebut.

2.    Sila rujuk pautan berikut untuk maklumat lanjut:
http://www.federalgazette.agc.gov.my/outputp/pua_20171229_P.U.%20(A)%20445%202017.pdf

(tertakluk kepada pindaan)