​​​​​​​

PANDUAN PERMOHONAN LESEN IMPORT ROKOK / TEMBAKAU / MINUMAN KERAS
DI BAWAH PERATURAN 18, PERATURAN-PERATURAN KASTAM 1977

 

1.         Prosedur Permohonan Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras (RMK) melalui Borang Kastam No.12

Di bawah Peraturan 18, Peraturan-Peraturan Kastam 1977, sebarang pengimportan barangan tembakau, liquor memabukkan dan spirit denaturasi adalah tertakluk kepada suatu lesen yang dikeluarkan oleh atau di bawah arahan Ketua Pengarah Kastam.

Berkuatkuasa 1 April 2017, barangan di dalam Butiran 66 dan 67 di bawah Bahagian I, Jadual Ketiga, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2017 adalah tertakluk kepada Lesen Import yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kastam. Kod tarif bagi butiran-butiran berkenaan adalah seperti berikut:-

(1)

Butiran

Item

(2)

Keterangan Barangan

Description of Goods

(3)

Bab / Kepala / Sub-Kepala

Chapter / Heading / Subheading

(4)

Negara

Country

(5)

Cara Import Yang Diperuntukkan

Manner of Import

66.Tobacco and manufactured tobacco24.01, 24.02, 24.03All countriesThat the import is accompanied by an import license by the Director General
67.(1) Fermented alcoholic and distilled alcoholic beverages of an alcoholic strength by volume of 1.14% or higher22.03, 22.04, 22.05, 22.06, 22.08All countriesThat the import is accompanied by an import license by the Director General
(2) Denatured ethyl alcohol and spirit of any strength2207.20
(3) Undernatured ethyl alcohol and spirit of an alcohol and spirit of an alcoholic strength by volume of 1.14% volume or higher.2207.10, 2208.90

 

2.         Siapakah Yang Perlu Memohon Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras?

 

 1. Syarikat
  Syarikat-syarikat yang membuat pengimportan hendaklah memohon Lesen Import terlebih dahulu sebelum mengimport barangan RMK masuk ke dalam Malaysia. Ini termasuk barangan RMK yang di dalam transit yang juga adalah tertakluk kepada Lesen Import. Lesen Import diperlukan sebaik sahaja barangan RMK tiba di tempat pendaratan yang sah.

   
 2. Kedutaan
  Pihak Kedutaan Asing yang ingin mengimport barangan RMK bagi kegunaan rasmi kedutaan hendaklah memohon Lesen Import sebelum membuat sebarang pengimportan ke dalam Malaysia. Kelulusan bagi Lesen Import ini adalah hanya untuk sekali pengimportan sahaja (one-off).

   
 3. Individu
  Individu yang mengimport rokok, tembakau dan minuman keras adalah tertakluk kepada Lesen Import. Kelulusan bagi Lesen Import ini adalah hanya untuk sekali pengimportan sahaja (one-off). Pengecualian hanya diberikan terhadap mereka yang mengimport tidak lebih dari had seperti berikut:-

   

 

BaranganHad
Bir / Minuman Keras Tidak melebihi 1 liter
RokokTidak melebihi 200 batang
TembakauTidak melebihi 225 gram

 

3.         Apakah Syarat-Syarat untuk memohon Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras?

 

A.         Syarikat

Syarikat-syarikat yang ingin memohon Lesen Import RMK hendaklah memenuhi syarat-syarat di bawah sebelum boleh memohon:-

i.           Import Ke Dalam Malaysia

 

 • Mempunyai Modal Berbayar (Paid-Up Capital) sebanyak RM350,000 bagi syarikat Berhad dan Sendirian Berhad. Mempunyai baki RM350,000 di dalam bank selama tiga (3) bulan berturut-turut bagi syarikat Milikan Tunggal atau Perkongsian.
 • Memiliki setor simpanan atau gudang untuk menyimpan barang-barang yang diimport
 • Mempunyai pembekal dari luar negara yang sah (disokong dengan surat pelantikan yang sah / perjanjian dan sebagainya)
 • Mempunyai pengedar yang sah (hendaklah disenaraikan)
 • Mempunyai Lesen Perniagaan yang sah
 • Mempunyai Lesen Borong / Runcit yang aktif (Bagi pengimport minuman Keras sahaja)
 • Pengimport adalah bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang serta peraturan-peraturan berkaitan yang melibatkan pengimportan rokok, tembakau dan minuman keras (Akta Kastam 1967, Akta Makanan 1983 dan lain-lain undang-undang serta peraturan)

   

ii.          Untuk Barangan RMK Di Dalam Transit

 

 • Mempunyai Modal Berbayar (Paid-Up Capital) sebanyak RM100,000 bagi syarikat Berhad dan Sendirian Berhad. Mempunyai baki RM50,000 di dalam bank selama tiga (3) bulan berturut-turut bagi syarikat Milikan Tunggal atau Perkongsian.
 • Mempunyai setor simpanan atau gudang yang dimiliki atau disewa di dalam Zon Bebas / Pelabuhan / Lapangan Terbang untuk menyimpan barang-barang yang sedang dalam transit di Malaysia.
 • Mempunyai pembekal dari luar negara yang sah (disokong dengan surat pelantikan yang sah serta dokumen lain-lain sebagai bukti penghantaran)
 • Mempunyai penerima yang sah di negara penerima (disokong dengan dokumen-dokumen di negara penerima)
 • Pengimport adalah bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang serta peraturan-peraturan berkaitan yang melibatkan pengimportan rokok, tembakau dan minuman keras (Akta Kastam 1967, Akta Makanan 1983 dan lain-lain undang-undang serta peraturan)

   

B.         Kedutaan

 

 • Pengimportan hanya untuk kegunaan rasmi kedutaan berkenaan sahaja.
 • Pembelian hendaklah diluluskan oleh Bahagian Protokol, Kementerian Luar Negeri Malaysia.
 • Pengimport adalah bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang serta peraturan-peraturan berkaitan yang melibatkan pengimportan rokok, tembakau dan minuman keras (Akta Kastam 1967, Akta Makanan 1983 dan lain-lain undang-undang serta peraturan)

 

C.         Individu

 

 • Pengimportan hanya untuk kegunaan peribadi sahaja.
 • Pengimport adalah bertanggungjawab untuk mematuhi undang-undang serta peraturan-peraturan berkaitan yang melibatkan pengimportan rokok, tembakau dan minuman keras (Akta Kastam 1967, Akta Makanan 1983 dan lain-lain undang-undang serta peraturan)

 

4.         Prosedur Pengeluaran Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras

 

 1. Pemohon hendaklah menghantar Borang Permohonan untuk mendapatkan Lesen Import yang telah lengkap diisi secara bertaip bersama dokumen-dokumen sokongan ke JKDM Negeri yang berhampiran.
 2. JKDM Negeri akan memproses permohonan Lesen Import dan memajukan permohonan yang telah siap diproses kepada Urusetia Pelesenan Rokok, Tembakau dan Minuman Keras Ibu Pejabat.
 3. Urusetia Pelesenan Rokok, Tembakau dan Minuman Keras Ibu Pejabat akan membuat proses akhir terhadap semua permohonan dan menyelaras Mesyuarat Panel Pelesenan Rokok, Tembakau dan Minuman Keras Ibu Pejabat.
 4. Panel Pelesenan Rokok, Tembakau dan Minuman Keras akan bersidang dan membuat keputusan terhadap semua permohonan.
 5. Permohonan yang diluluskan akan dimaklumkan kepada JKDM Negeri untuk dipanjangkan kepada pemohon.
 6. JKDM Negeri akan mengeluarkan Lesen Import kepada pemohon selepas berpuas hati dengan segala syarat yang mesti dipenuhi oleh pemohon dan selepas bayaran lesen telah dibuat.

 

5.         Dokumen-Dokumen yang diperlukan untuk memohon Lesen Import

 

i.           Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras

 

 • Surat Permohonan Rasmi
 • Borang Permohonan – Lampiran A
 • Salinan Kad Pengenalan Pemohon yang telah disahkan.
 • Salinan Surat Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum & Articles of Association.
 • Borang Teras / Borang 24, 44 dan 49 / e-Info ROC (Syarikat Berhad atau Sendirian Berhad) / e-Info ROB (Syarikat Perkongsian / Milikan Tunggal) yang terkini.
 • Salinan penyata bank untuk tiga (3) bulan yang terkini.
 • Surat asal perlantikan sebagai pengedar dari pembekal atau perjanjian jual / beli.
 • Senarai dan alamat pengedar di Malaysia dan salinan surat perlantikan pengedar.
 • Salinan dokumen hak milik / sewaan premis dan stor yang sah.
 • Dokumen kelulusan gudang oleh Pengarah Kastam Negeri untuk Labuan, Langkawi dan Tioman sahaja.
 • Lesen premis perniagaan yang masih aktif dari Pihak Berkuasa Tempatan.
 • Lesen Borong / Runcit yang masih aktif (Untuk pemohon Lesen Import minuman keras sahaja)
 • Gambar barangan yang ingin diimport.

   

ii.          Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras (In-Transit / Transhipment)

 

 • Surat Permohonan Rasmi
 • Borang Permohonan – Lampiran A
 • Salinan Kad Pengenalan Pemohon yang telah disahkan.
 • Salinan Surat Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum & Articles of Association.
 • Borang Teras / Borang 24, 44 dan 49 / e-Info ROC (Syarikat Berhad atau Sendirian Berhad) / e-Info ROB (Syarikat Perkongsian / Milikan Tunggal) yang terkini.
 • Salinan penyata bank untuk tiga (3) bulan yang terkini.
 • Surat asal perlantikan sebagai pengedar dari pembekal atau perjanjian jual / beli.
 • Surat asal perlantikan sebagai wakil dari konsainor / konsaini.
 • Borang Pengikraran Eksport atau Surat Pengesahan Kastam dari negara pengeksport (negara asal).
 • Sebarang dokumen berkaitan maklumat penerima akhir dan alamatnya di luar negara seperti Bill of Lading / Airway Bill / Delivery Order, Packing List dan invois.
 • Senarai dan alamat pengedar di Malaysia dan salinan surat perlantikan pengedar.
 • Salinan dokumen hak milik / sewaan premis dan stor di dalam Zon Bebas yang sah.
 • Gambar barangan yang ingin dibawa masuk untuk transit.

   

iii.         Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras Oleh Kedutaan

 

 • Surat permohonan rasmi oleh kedutaan / pemohon.
 • Borang Permohonan – Lampiran A
 • Salinan Kad Pengenalan Khas yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri yang telah disahkan (depan dan belakang).
 • Salinan Pasport Antarabangsa Pemohon
 • Surat pengesahan rasmi dari pihak kedutaan bahawa barang yang diimport adalah untuk kegunaan rasmi kedutaan berkenaan.
 • Surat kelulusan pembelian oleh Bahagian Protokol, Kementerian Luar Negeri.
 • Salinan Bukti Pembelian Barangan / invois / resit.
 • Borang Kastam 1 / Bill of Lading / Airway BillSalinan penyata bank untuk tiga (3) bulan yang terkini.
 • Gambar barangan yang ingin diimport.

   

iv.        Lesen Rokok / Tembakau / Minuman Keras Oleh Individu

 

 • Surat permohonan rasmi oleh pemohon.
 • Borang Permohonan – Lampiran A
 • Salinan Kad Pengenalan yang telah disahkan (depan dan belakang).
 • Salinan Pasport Antarabangsa Pemohon (Dikecualikan untuk warganegara Malaysia)
 • Salinan Bukti Pembelian Barangan / invois / resit.
 • Borang Kastam 1 / Bill of Lading / Airway BillSalinan penyata bank untuk tiga (3) bulan yang terkini.
 • Salinan penyata bank untuk tiga (3) bulan yang terkini.
 • Gambar barangan yang ingin diimport.


 

6.         Kadar Bayaran Lesen Import

Di bawah Peraturan 19(1), Peraturan-Peraturan Kastam 1977, kadar bayaran Lesen Import adalah seperti di Jadual 6.1:-

Tempoh

Kadar Bayaran

(RM)

1 bulan20.00
6 bulan berturut-turut96.00

Jadual 6.1

 

7.         Tempoh Sah Lesen Import

Di bawah Peraturan 19(2), Peraturan-Peraturan Kastam 1977, tempoh Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras yang diberikan adalah selama 12 bulan dan akan berakhir pada 31 Disember tahun kalendar. Walau bagaimanapun, Panel Pelesenan Rokok, Tembakau dan Minuman Keras Ibu Pejabat berhak menentukan tempoh sah Lesen Import ini berdasarkan peraturan-peraturan yang berkuatkuasa.

 

8.         Lain-lain permohonan Berkaitan Lesen Import

 

  1. Di bawah adalah jenis-jenis permohonan lain berkaitan Lesen Import perlu dihantar ke JKDM Negeri yang mengawal untuk diproses.
 1. Pembaharuan Lesen Import
 2. Penambahan jenama rokok/ tembakau/ minuman keras di dalam Lesen Import.

   
  1. Di bawah adalah jenis-jenis permohonan lain berkaitan Lesen Import perlu dihantar terus ke Bahagian Perkastaman Ibu Pejabat JKDM Putrajaya untuk diproses.

    
 1. Penambahan tempat import di dalam Lesen Import.
 2. Penambahan / Pertukaran tempat alamat pejabat dan pemindahan setor simpanan / gudang.

 

9.         Urusetia Pelesenan Rokok, Tembakau dan Minuman Keras Ibu Pejabat

Untuk sebarang pertanyaan berkenaan prosedur permohonan berkaitan Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras, sila hubungi 03-8882 2648 / 03-8882 2637 / 03-8882 4856 atau e-mel : pelesenan.rmk@customs.gov.my

 

10.       Borang Permohonan Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras

 

Borang Permohonan dan Panduan Permohonan Lesen Import boleh dimuaturun melalui pautan di bawah.

 

 1. Permohonan Baru Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras

  A1-BARU.zip

   
 2. Permohonan Baru Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras Bagi Aktiviti In-Transit / Transhipment

  A2-BARU_TRANSIT.zip

   
 3. Permohonan Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras Untuk Kedutaan / Individu

  A3-KEDUTAAN&INDIVIDU.zip

   
 4. Permohonan Pembaharuan Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras

  A4-PEMBAHARUAN.zip

   
 5. Permohonan Pembaharuan Lesen Import Rokok / Tembakau / Minuman Keras Bagi Aktiviti In-Transit / Transhipment

  A5-PEMBAHARUAN_TRANSIT.zip


 6. Contoh Borang Permohonan Yang Telah Diisi