​​​

  
  
  
CUSTOMS REGULATIONS 2019.pdf
  
15/1/2021 7:45
P.U. (A) 244 - Peraturan-Peraturan Kastam (Pindaan) 2020.pdf
  
15/1/2021 7:45
P.U. (A) 83 - Peraturan Kastam (Pengkompunan Kesalahan) 2020.pdf
  
15/1/2021 7:45
​​ ​
Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.