​​

  
  
  
P.U.(A) 82 - Peraturan Eksais (Pengkompaunan Kesalahan) 2020.pdf
  
15/1/2021 7:46
PERATURAN EKSAIS (MEMBOTOL DAN MEMINDAH LIQUOR YANG MEMABUKKAN)(PINDAAN)2019.pdf
  
15/1/2021 7:46
PERATURAN EKSAIS (PENENTUAN NILAI BARANG-BARANG YANG DIKILANGKAN SECARA TEMPATAN BAGI MAKSUD MELEVI DUTI EKSAIS) 2019.pdf
  
15/1/2021 7:46
PERATURAN EKSAIS (PINDAAN) (NO.2) 2019.pdf
  
15/1/2021 7:46
​​ ​Penafian : Kandungan bahagian ini bertujuan untuk memberi fasilitasi kepada kakitangan JKDM, pelanggan dan orang awam untuk memudahkan rujukan kepada perundangan kastam, eksais dan zon bebas. Teks di Portal Rasmi e-Federal Gazzette diguna pakai.