​Eksport sementara adalah kemudahan yang diberikan kepada pengeksport yang layak untuk mengeksport barang-barang untuk dibaiki (repair), tujuan propaganda, penyelidikan, demonstrasi dan akan mengimport semula dengan tuntutan pengecualian duti import/cukai jualan di bawah Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 dengan syarat-syarat tertentu .

Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan secara bertulis dengan dokumen-dokumen sokongan tertentu kepada Pengarah Kastam Negeri di mana barang-barang hendak dieksport untuk kelulusan oleh Pengarah Kastam Negeri bagi pihak Ketua Pengarah Kastam untuk tuntutan pengecuailian di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008. Permohonan lanjutan tempoh eksport sementara boleh dikemukakan dengan alasan yang kukuh ke pejabat kastam yang memberikan kelulusan tersebut sebelum tempoh kelulusan eksport sementara luput.

Bagi tuntutan pengecualian di bawah butiran 51 Perintah Duti Kastam (Pengecualian)1988 dan butiran 49 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 dan butiran 140 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 59 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008, tempoh eksport sementara hanya dibenarkan selama satu tahun dan duti/cukai hendaklah dijelaskan sekiranya melebihi tempoh satu tahun.

 Pengeksport Yang Layak Memohon Eksport Sementara

  1. Pengeksport yang hendak mengeksport barang-barang untuk dibaiki di bawah butiran 51 Perintah Duti Kastam (Pengecualian)1988 dan butiran 49 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008;
  2. Pengeksport yang menjalankan aktiviti propaganda, penyelidikan dan demonstrasi di luar negera di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 ;
  3. Pengeksport yang telah mengimport barangan import dan duti/cukai telah dibayar, mengeksport sementara barang tersebut dengan kelulusan bertulis oleh Ketua Pengarah Kastam di bawah butiran 140 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 59 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008

 Syarat-Syarat Eksport Sementara

i. Barangan boleh dikenalpasti dengan memuaskan  hati pegawai kastam yang hak. Bagaimanapun bagi butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008;

ii. Pengeksport hendaklah mencatatkan keterangan dan spesifikasi barangan secara lengkap dan terperinci semasa eksport seperti Nama Barangan/Model/Jenama dan ukuran pada Borang Kastam No. 2

iii. Klausa berikut hendaklah ditulis atas Borang Kastam No. 2;

"Barang-barang dieksport sementara untuk tujuan................. dan akan diimport semula dalam tempoh satu tahun (12 bulan).  Saya memberi notis untuk memohon pengecualian duti import/cukai jualan semasa pengimportan di bawah butiran ............Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran............Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008."

iv. Bagi tuntutan pengecuailian di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008, klausa ini hendaklah ditambah "Kelulusan Eksport sementara diberi  melalui rujukan .................... bertarikh................"

v. Sekiranya pengikraran semasa eksport dan import dibuat secara elektronik, tuntutan menurut prosidur pengikraran secara elektronik hendaklah diikuti.

vi. Barangan tersebut hendaklah diimport semula melalui jalan yang sama semasa eksport.  Sekiranya melalui laluan import yang berbeza, pemohon hendaklah mengemukakan borang kastam No. 2 yang telah diendoskan oleh pegawai kastam yang hak semasa eksport.

vii. Surat dari pihak yang membaiki (repairer) barangan tersebut yang mengesahkan tiada alat ganti baru dipasang. Jika terdapat alat ganti baru, duti/cukai bagi alat ganti tersebut hendaklah dijelaskan.

viii. Ketua Pengarah Kastam boleh mengenakan sebarang syarat tambahan bagi kemudahan pengecualian di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008.

ix. Barangan yang mendapat pengecualian di bawah butiran 140 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 59 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 hendaklah diimport semula dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh eksport atau satu tempoh masa yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam dengan syarat tiada alat ganti baru dipasang dan tiada tuntutan pulangbalik (drawback) di bawah seksyen 99 Akta Kastam 1967 dibuat semasa eksport.

Dokumen-Dokumen Sokongan

i. Surat Perlantikan Agen

ii. Invois Barangan

  iii. Gambar/ Katalog

  iv. Diskripsi barangan yang lengkap (Nama Barangan/Model/Jenama dan ukuran dan lain-lain)

v. Lain-lain Dokumen Berkaitan:

a. Propaganda/Demonstrasi

  • Surat dari penganjur​
  • Jadual propaganda/demonstrasi

b. Penyelidikan

  • Surat pengesahan dari badan penyelidik/institusi penyelidikan luar negara

c. Pembaikan (repair)​​

  • Pengesahan dari pihak yang membaiki dalam bentuk laporan pembaikan semasa import semula.

​​​