• CBP hendaklah dilevi dan dikenakan ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan yang dibuat dalam menjalankan perniagaan di Malaysia oleh orang kena cukai. CBP juga dikenakan ke atas pengimportan barang dan perkhidmatan.
  • Pembekalan bercukai adalah pembekalan berkadar standard atau berkadar sifar. Pembekalan dikecualikan dan di luar skop bukanlah pembekalan bercukai.  
  • CBP akan dilevi dan dikenakan pada nilai pembekalan.
  • CBP hanya boleh dilevi dan dikenakan jika perniagaan itu didaftarkan di bawah CBP. Sebuah perniagaan tidak perlu didaftarkan jika nilai pusingan tahunan untuk pembekalan bercukai tidak mencapai nilai ambang yang ditetapkan. Oleh itu, perniagaan itu tidak boleh mengenakan dan memungut CBP ke atas pembekalan barang dan perkhidmatan yang dibuat kepada pelanggan mereka. Bagaimanapun, perniagaan boleh memohon untuk didaftarkan secara sukarela. 
​​