​ ​

 

A. Pengenalan dan Konsep

1. Apakah itu duti eksais?​

Cukai yang dikenakan ke atas barang-barang tertentu yang dimport ke Malaysia atau dikilang dalam Malaysia.

2. Apakah jenis barang berduti eksais?

 • Minuman Keras.
 • Rokok, Tembakau dan keluaran tembakau
 • Kenderaan Bermotor
 • Playing card (Daun Terup)
 • Mahjong tiles.

B. Pelesenan

1. Apakah jenis pengilangan yang memerlukan lesen eksais?

 • Arak/Liquor/Todi
 • Tembakau/Rokok
 • Kenderaan/Daun Terup/Mahjong Tiles

2. Bagaimana hendak memohon lesen mengilang dan menggudang?

Mengemukakan surat permohonan (free format) dan borang JKED No.1 (2 salinan) berserta dokumen sokongan ke Pejabat Kastam berdekatan.

3. Bagaimana saya hendak pastikan rokok yang saya beli adalah bukan rokok seludup?

 • Rokok Import – ditampal label cukai pada kotak
 • Rokok Kilangan Tempatan - dicetak dakwat keselamatan pada kotak

4. Bagaimana saya hendak pastikan arak yang saya beli adalah bukan arak seludup?

 • Arak Import/ Kilangan Tempatan – ditampal label cukai pada botol/tin/bekas
 • Bir/Stout Kilangan Tempatan - dicetak dakwat keselamatan pada botol/tin/bekas

C. Pembayaran

Bagaimanakah cara untuk membawa keluar barangan dari pelabuhan?

Mengemukakan Borang Kastam No. 1 untuk ditaksir/dikira duti/cukai kepada Kastam dan membayar duti/cukai yang dikenakan kepada Pusat Pemungut Duti/Cukai yang berhampiran seterusnya membawa keluar barang dari kawalan Kastam.

D. Pemindahan

1. Bagaimanakah cara untuk memindah barang dari kilang ke gudang / zon bebas yang lain?

Mengemukakan Borang Eksais 8 beserta dokumen sokongan untuk kelulusan kepada Kastam dan pemindahan dibenarkan.

2. Bagaimanakah cara untuk memindah barang dari kilang ke Sabah/Sarawak?

Bagi kenderaan - Mengemukakan Borang Eksais 7 dan Borang Kastam 3 (catatan duti eksais belum dibayar) beserta dokumen sokongan untuk kelulusan dan pemindahan dibenarkan.
Bagi barangan am – Mengemukakan Borang Kastam 3 beserta dokumen sokongan untuk kelulusan.

E. Kemudahan

F. Pengecualian

Siapakah yang layak mendapat pengecualian duti eksais?

Senarai orang dan barang yang layak boleh dirujuk di http://tariff.customs.gov.my

(Perintah Duti Eksais(Pengecualian) 1977).