FAQ KETETAPAN KASTAM TEMPAT ASAL
 
(Nota: Ketetapan Kastam Tempat Asal akan berkuatkuasa apabila Menteri Kewangan mewartakan tarikh pelaksanaan bagi Peraturan Kastam yang berkaitan.)
 
1.        Apakah itu Ketetapan Kastam Tempat Asal?
 
Ketetapan Kastam Tempat Asal ialah keputusan yang dikeluarkan oleh Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) ke atas permohonan bertulis oleh mana-mana orang yang mempunyai maklumat berkaitan proses, status tempat asal dan lain-lain maklumat berkaitan barang import.
 
2.        Adakah keputusan Ketetapan Kastam Tempat Asal mengecualikan pengimport dari mengemukakan dokumen tempat asal?
 
Keputusan Ketetapan Kastam Tempat Asal tidak mengecualikan pengimport dari mengemukakan Sijil Tempat Asal atau Pengikraran Tempat Asal pada masa barang diimport untuk menuntut layanan tarif berkeutamaan.
 
3.        Bagaimanakah Ketetapan Kastam Tempat Asal ini boleh digunakan?  
 
Satu (1) permohonan adalah untuk satu (1) jenis ketetapan dan satu (1) skim Perjanjian Perdagangan Bebas bagi barang tertentu.
 
4.        Berapakah bayaran bagi setiap permohonan Ketetapan Kastam Tempat Asal?  
 
Fi bagi setiap permohonan Ketetapan Kastam Tempat Asal ialah sebanyak RM 200.00.
 
5.        Berapa lama kah tempoh sah sesuatu Ketetapan Kastam Tempat Asal?[P1]   
 
Sesuatu Ketetapan Kastam Tempat Asal adalah sah selama tiga (3) tahun[P2]  dari tarikh Keputusan Ketetapan Kastam Tempat Asal dikeluarkan.
 
6.        Adakah ia boleh diperbaharui?  
 
Ia tidak boleh diperbaharui dan permohonan baharu harus[P3]  dibuat selepas tamat tempoh kesahan
 
7.        Apakah kelebihan Ketetapan Kastam Tempat Asal?
 
Kelebihan Ketetapan Kastam Tempat Asal:
a)        Memberikan kepastian mengenai kadar duti kastam iaitu kadar duti berkeutamaan yang boleh dinikmati oleh peniaga agar perancangan perniagaan dapat dibuat dengan lebih berkesan.
b)        Menggalakkan pematuhan melalui rangka kerja yang telus.
c)        Memudahkan perniagaan dalam bentuk fasilitasi perdagangan yang akan membawa kepada pergerakan dan pelepasan dagangan yang pantas.
 
8.        Apakah keadaan yang membolehkan sesuatu Ketetapan Kastam Tempat Asal ditolak?
 
JKDM berhak menolak atau membatal Ketetapan Kastam Tempat Asal sekiranya:
a)        Barang yang diimport berbeza dengan ketetapan yang dikeluarkan;
b)        Tempoh sah ketetapan telah luput;
c)         Terdapat perubahan ke atas perundangan dan peraturan selepas ketetapan dikeluarkan;
d)        Ketetapan didasarkan atas sesuatu kesilapan fakta atau undang-undang; atau
e)        Terdapat perubahan pada fakta penting dalam permohonan.
 
9.         Adakah ketetapan tersebut diumumkan dan adakah ia akan menjejaskan maklumat rahsia syarikat?
 
Ketetapan Kastam Tempat Asal akan dipaparkan kepada umum bagi tujuan ketelusan. Walau bagaimanapun, semua maklumat rahsia akan dilindungi.
 

​​