Ahad, Disember 21, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size

Cukai Dalam Negeri

PENJELASAN BERHUBUNG DENGAN SERVICE CHARGE / GOVERNMENT TAX / SERVICE TAX

FAQ - Cukai Dalam Negeri

Rating Pengguna: / 18
Kurang BaikTerbaik 

PENJELASAN BERHUBUNG DENGAN SERVICE CHARGE / GOVERNMENT TAX / SERVICE TAX

PENDAHULUAN

Jabatan Kastam Diraja Malaysia banyak menerima aduan mengenai Service Charge,Service Tax dan Government Tax yang telah menimbulkan kekeliruan dikalangan orang awam. Bagi menjelaskan kekeliruan tersebut, disini dinyatakan perbezaannya.

PERBEZAAN

Service Charge - adalah satu caj selain daripada kos barangan atau perkhidmatan yang dikenakan oleh sesuatu perniagaan didalam bil/inbois. Ini adalah amalan yang dipraktikan dalam industry “hospitality” dan kadar biasa yang dikenakan adalah 10%. Caj ini dikumpulkan oleh majikan sebagai dana untuk diagihkan kepada pekerja. Caj ini boleh mengantikan tip walaupun tidak semestinya.

Service Tax / Government Tax - Secara undang-undang dikenakan dengan kadar 6% (mulai Januari 2011) dibawah Akta Cukai Perkhidmatan 1975 keatas kategori perniagaan dalam “hospitality Industry” contoh: hotel, restoran, pubs dan SPA dibawah lessen yang dikeluarkan oleh JKDM. Lesen cukai perkhidmatan mengandungi nama, alamat dan nombor lesen yang dipamerkan dipremis yang berlesen. Cukai perkhidmatan yang dikenakan , dibayar kepada JKDM bagi tempoh dua(2) bulan sekali. Cukai perkhidmatan tidak dikenakan keatas service caj tetapi atas barangan / perkhidmatan yang dibekalkan.

Jenis perniagaan dan jenis perkhidmatan yang tertakluk kepada pelesenan dan pengenaan cukai perkhidmatan disenaraikan dalam Jadual Kedua Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975.

Disediakan Oleh : Bahagian Cukai Dalam Negeri, Putrajaya

 

 

Eksais

FAQ - Cukai Dalam Negeri

Rating Pengguna: / 21
Kurang BaikTerbaik 

Soalan Lazim

Eksais

A. Pengenalan dan Konsep

1. Apakah itu duti eksais

Cukai yang dikenakan ke atas barang-barang  tertentu yang dimport ke Malaysia atau dikilang dalam Malaysia.

2. Apakah jenis barang berduti eksais

 • Minuman Keras.
 • Rokok, Tembakau dan keluaran tembakau
 • Kenderaan Bermotor
 • Playing card (Daun Terup)
 • Mahjong tiles.

 

B. Pelesenan

3. Apakah jenis pengilangan yang memerlukan lesen eksais

 • Arak/Liquor/Todi
 • Tembakau/Rokok
 • Kenderaan/Daun Terup/Mahjong Tiles

4. Bagaimana hendak memohon lesen mengilang dan menggudang

Mengemukakan surat permohonan (free format) dan borang JKED No.1 (2 salinan) berserta dokumen sokongan ke Pejabat Kastam berdekatan.

5. Bagaimana saya hendak pastikan rokok yang saya beli adalah bukan rokok seludup

 • · Rokok Import – ditampal label cukai pada kotak
 • · Rokok Kilangan Tempatan - dicetak dakwat keselamatan pada kotak

6. Bagaimana saya hendak pastikan arak yang saya beli adalah bukan arak seludup

 • · Arak Import/ Kilangan Tempatan – ditampal label cukai pada botol/tin/bekas
 • · Bir/Stout Kilangan Tempatan - dicetak dakwat keselamatan pada botol/tin/bekas

 

C. Pembayaran

7. Bagaimanakah cara untuk membawa keluar barangan dari pelabuhan

Mengemukakan Borang Kastam No. 1 untuk ditaksir/dikira duti/cukai kepada Kastam dan membayar duti/cukai yang dikenakan kepada Pusat Pemungut Duti/Cukai yang berhampiran seterusnya membawa keluar barang dari kawalan Kastam.

 

D. Pemindahan

8. Bagaimanakah cara untuk memindah barang dari kilang ke gudang / zon bebas yang lain

Mengemukakan Borang Eksais 8 beserta dokumen sokongan untuk kelulusan kepada Kastam dan pemindahan dibenarkan.

9. Bagaimanakah cara untuk memindah barang dari kilang ke Sabah/Sarawak

Bagi kenderaan - Mengemukakan Borang Eksais 7 dan Borang Kastam 3 (catatan duti eksais belum dibayar) beserta dokumen sokongan untuk kelulusan dan pemindahan dibenarkan.

Bagi barangan am – Mengemukakan Borang Kastam 3 beserta dokumen sokongan untuk kelulusan.

 

E. Kemudahan

 

10. Berapa lamakah sistem bayaran tertangguh dibenarkan

4 Tahun.

 

F. Pengecualian

11. Siapakah yang layak mendapat pengecualian duti eksais

Senarai orang dan barang yang layak boleh dirujuk di http://tariff.customs.gov.my

(Perintah Duti Eksais(Pengecualian) 1977).

 

Cukai Perkhidmatan

FAQ - Cukai Dalam Negeri

Rating Pengguna: / 15
Kurang BaikTerbaik 

SOALAN LAZIM

CUKAI PERKHIDMATAN

 

1. Apakah itu cukai perkhidmatan?

 • Cukai perkhidmatan adalah satu jenis cukai dalam negeri yang dikenakan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 1975 (ACP).
 • Cukai Perkhidmatan dikenakan ke atas apa-apa perkhidmatan yang kena dibayar cukai yang disediakan oleh mana-mana orang yang kena membayar cukai (pemegang lesen).

2. Bilakah cukai perkhidmatan dikenakan?

 • Apabila perkhidmatan diberikan

 

3. Berapakah kadar cukai perkhidmatan yang dikenakan?

 • 6% dari nilai perkhidmatan

 

4. Apakah jenis perkhidmatan yang kena dibayar cukai?

 • Jenis perkhidmatan yang kena di bayar cukai disenaraikan dalam Jadual Kedua Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 seperti berikut :

           KUMPULAN

        JENIS PERKHIDMATAN

 • Kumpulan A

Hotel

 • Kumpulan B1

Restoran Terletak Dalam Hotel Yang Mempunyai Lebih Daripada 25 Bilik

 • Kumpulan B2

Restoran Terletak Dalam Hotel Yang Mengandungi 25 Bilik Atau Kurang

 • Kumpulan C

Restoran Terletak Di Luar.

 • Kumpulan D

Kelab Malam, Dewan Tari, Kabaret, Pusat Kesihatan, Rumah Urut, Rumah Awam Dan Rumah Bir.

 • Kumpulan E

Kelab Persendirian

 • Kumpulan E1

Padang Golf Dan Lapangan Sasar Golf Selain Daripada Dalam Kumpulan A Dan E.

 • Kumpulan F

Hospital Persendirian

 • Kumpulan G

Penyedia Perkhidmatan Lain

 

5. Adakah perkhidmatan bercukai yang disediakan di luar Malaysia (termasuk Langkawi, Labuan dan Tioman) tertakluk kepada cukai perkhidmatan?

 • Tidak.  Nilai perkhidmatan ini juga tidak diambil kira dalam pengiraan threshold.

 

6. Adakah perkhidmatan bercukai yang disediakan di dalam Malaysia kepada pelanggan di luar Malaysia berkaitan dengan barang, tanah dan perkara-perkara berkaitan Malaysia tertakluk kepada cukai perkhidmatan?

 • Ya, nilai perkhidmatan tertakluk kepada cukai perkhidmatan.

7. Adakah perkhidmatan bercukai yang disediakan di dalam Malaysia kepada pelanggan di luar Malaysia tidak berkaitan dengan barang, tanah dan perkara-perkara berkaitan Malaysia tertakluk kepada cukai perkhidmatan?

 • Tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan.

8. Bagaimanakah cara untuk memohon lesen cukai perkhidmatan?

 • Permohonan lesen cukai perkhidmatan boleh dibuat secara berikut :
 •  
  • Secara manual
  • Secara online

9. Bilakah sesuatu lesen cukai perkhidmatan berkuatkuasa?

 • Seperti tarikh kuatkuasa yang tercatat di atas lesen.

 

10. Perniagaan saya mempunyai beberapa cawangan di seluruh negara, adakah setiap cawangan perlu dilesenkan secara berasingan?

 • Pemegang lesen boleh memilih untuk dilesenkan secara berpusat atau mengikut cawangan masing-masing dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

11. Berapa lamakah setiap tempoh bercukai?

 • Tempoh bercukai yang ditetapkan di bawah peruntukan Seksyen 2 ACP 1975 adalah dua (2) bulan kalendar atau sebahagian daripada dua bulan itu berakhir . pada hari terakhir bulan yang kedua.

 

12. Premis syarikat saya akan berpindah ke tempat lain, apakah perlu saya buat ?

 • Memohon pindaan lesen
 • Prosedur Pindaan Lesen :
 •  
  • Mengemukakan surat permohonan (free format) berserta lesen asal kepada Bahagian Cukai Dalam Negeri di Pejabat Kastam yang mengeluarkan lesen.
  • Lesen yang telah dipinda akan diserah kembali kepada pemegang lesen.

13. Apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila berlaku kehilangan lesen?

 • buat laporan polis kehilangan lesen
 • Maklumkan secara bertulis kepada pejabat kastam yang mengawal dan mohon satu salinan lesen.

14.  Bilakah saya perlu memohon untuk membatalkan lesen dan apakah prosedurnya?

 • Pembubaran syarikat
 • Pemilik atau rakan kongsi meninggal dunia
 • Pemegang lesen berhenti berniaga
 • Tidak lagi menyediakan perkhidmatan kena cukai
 • Perubahan taraf syarikat
 • Nilai perolehan jualan perkhidmatan tahunan tidak mencapai threshold.
 • Perubahan penyediaan perkhidmatan kena cukai
 • Apabila diarah oleh Ketua Pengarah Kastam

15. Apakah borang yang digunakan untuk membayar cukai perkhidmatan?

 • Borang CJP No. 1(satu salinan).

16. Bilakah tempoh masa untuk mengemukakan penyata dan membayar cukai?

 • Penyata CJP No. 1 berserta bayaran perlu dikemukakan ke Pejabat Kastam yang mengawal dalam tempoh 28 hari selepas tamat satu-satu tempoh bercukai yang ditetapkan.
 • Sekiranya hari terakhir penyerahan penyata jatuh pada hari kelepasan mingguan/am, maka tarikh akhir penyerahan penyata dan pembayaran cukai adalah pada hari kerja berikutnya.

17. Dalam bentuk apakah pembayaran cukai boleh dibuat?

 • Bayaran cukai boleh dibuat secara:
 •  
  • Wang Tunai ;
  • Kiriman pos atau kiriman wang atas nama Pengarah Kastam Negeri; atau
  • Cek atau deraf bank atas nama Pengarah Kastam Negeri.

18. Sekiranya tiada perkhidmatan dibekalkan atau tiada bayaran diterima dalam suatu tempoh bercukai, adakah penyata CJP No.1 perlu dikemukakan bagi tempoh bercukai tersebut?

 • Penyata CJP No. 1 masih perlu dikemukakan walaupun tiada perkhidmatan bercukai disediakan atau tiada bayaran diterima dalam tempoh bercukai berkenaan (Nil Return).

19. Apakah kadar penalti yang dikenakan atas kelewatan membayar cukai perkhidmatan?

 • 10% dan tambahan 10% setiap 30 hari sehingga maksimum 50%.

20. Adakah tunggakan cukai/penalti boleh dibayar secara ansuran?

 • Ya, boleh dengan syarat membuat permohonan secara bertulis kepada pejabat kastam negeri yang mengeluarkan notis tuntutan.

21. Saya telah menjelaskan cukai perkhidmatan kepada Kastam ke atas invois yang telah dikeluarkan, kemudiannya saya telah memberi diskaun kepada pelanggan berhubung dengan invois tersebut. Bolehkah saya menuntut kembali bahagian cukai perkhidmatan yang terlibat dengan diskaun tersebut.

 • Ya, boleh dengan memohon kelulusan terlebih dahulu untuk menggunakan kemudahan Sistem Kontra

22. Bolehkah saya merayu agar cukai/penalti dikurangkan atau dibatalkan?

 • Boleh, dengan mengemukakan permohonan kepada Perbendaharaan Malaysia melalui Pengarah Kastam Negeri.

 

 

 

 

 

 

 

   

Cukai Jualan

FAQ - Cukai Dalam Negeri

Rating Pengguna: / 37
Kurang BaikTerbaik 

SOALAN LAZIM

CUKAI JUALAN

1. Apakah Cukai Jualan ?

 • Cukai tidak langsung yang dikenakan ke atas barang-barang kilangan tempatan dan import, cukai dikenakan sekali sahaja (seperingkat).

2. Bilakah cukai jualan dikenakan ?

 • Barang kilangan tempatan - semasa barang dijual daripada pengilang kepada pembeli/diguna sendiri/dilupuskan dengan cara lain (hadiah dan sebagainya )
 • Barang import – semasa barang dituntut oleh pemilik  di tempat import di pintu masuk negara/gudang kastam.

3. Berapakah kadar Cukai Jualan yang dikenakan?

 • Kadar cukai jualan adalah  10 %  (mengikut Perintah Cukai Jualan (Kadar-kadar Cukai No. 1) 2008 kecuali berikut:
  • Barang di Jadual 1 Perintah Cukai Jualan ( Kadar-Kadar Cukai No. 2) 2008 ) -  dikenakan 5%
  • Barang di Jadual 2 Perintah Cukai Jualan ( Kadar-Kadar Cukai No. 2) 2008 ) -  dikenakan 20%
  • Barang di Jadual 3 Perintah Cukai Jualan (Kadar-kadar Cukai No. 2) 2008 - kadar spesifik

4. Adakah semua pengilang wajib dilesenkan?

 • Semua pengilang barangan  dalam negeri wajib memohon lesen cukai jualan ( Seksyen 2 Akta Cukai Jualan 1972 ) kecuali:
  • Pengilang barang-barang yang dikecualikan cukai jualan dibawah Jadual A Perintah Cukai Jualan ( Pengecualian ) 2008.
  • Pengilang barangan bercukai dimana :
   • Jumlah jualan tahunan kurang daripada RM100,000.00  - Jadual A, Perintah Cukai Jualan (Pengecualian Daripada Pelesenan) 1997. Walau bagaimanapun pengilang perlu memohon terlebih  untuk dikecualikan daripada pelesenan Cukai Jualan - Sijil Pengecualian Daripada Pelesenan
   • Nilai upah tahunan kurang daripada RM20,000.00  -  Jadual A, Perintah Cukai Jualan (Pengecualian Daripada Pelesenan) 1997. Walau bagaimanapun pengilang perlu memohon terlebih  untuk dikecualikan daripada pelesenan Cukai Jualan - Sijil Pengecualian Daripada Pelesenan
   • Aktiviti pengilangan yang disenarai dibawah Jadual B Perintah Cukai Jualan ( Pengecualian Daripada Pelesenan ) 1997.

 • Aktiviti pengilangan yang tidak memenuhi definasi pengilangan dibawah seksyen 2  Akta Cukai Jualan. ( Link 6.4.4 PTCJ Bil 2 - 8 contoh ).
 • Pengilangan yang beroperasi di Labuan, Langkawi, Tioman, Zon Bebas dan Gudang Pengilangan Berlesen.

5. Bagaimanakah  permohonan lesen CJ boleh dibuat?

 • Permohonan lesen cukai jualan boleh dibuat secara :
  • Manual
  • Online (e-BLESS)

6. Bilakah sesuatu lesen cukai jualan berkuatkuasa?

 • Seperti tarikh kuatkuasa yang tercatat di atas lesen.

7. Bilakah saya perlu memohon pindaan lesen?

 • Jika berlaku perubahan pada salah satu daripada perkara berikut :
  • Perubahan nama syarikat atau pertukaran taraf syarikat.
  • Pertukaran alamat premis perniagaan.
  • Penambahan/penutupan cawangan.
  • Pertukaran atau penambahan jenis barang siap bercukai yang dikilang.
  • Perubahan rakan kongsi dalam perniagaan.
  • Apabila diminta berbuat demikian oleh Ketua Pengarah Kastam.

8. Bagaimanakah hendak membuat pindaan lesen CJ?

 • Mengemukakan surat Permohonan (free format) dan disertakan bersama lesen asalnya/ laporan polis ( sekiranya lesen hilang atau musnah) kepada Pejabat Kastam yang mengeluarkan lesen asal.
 • Lesen yang telah dipinda akan diserah kembali kepada pemegang lesen.

9. Bilakah saya perlu memohon pembatalan lesen?

 • Pelesen perlu membuat permohonan pembatalan lesen jika berlaku salah satu daripada perkara berikut :
  • Syarikat berhenti mengilang atau syarikat dibubarkan.
  • Pengilang berlesen bertukar taraf kepada SPP – nilai jualan tahunan kurang daripada RM 100,000 atau nilai upah tahunan kurang daripada RM 20,000.
  • Pertukaran hak milik syarikat/firma.
  • Pemilik meninggal dunia dan perniagaan ditamatkan
  • Perniagaan dipajak - lesen hendaklah dibatal dan lesen baru hendaklah dikeluarkan atas nama pemajak.
  • Pengilang berlesen meninggal dunia dan perniagaan diambilalih oleh orang lain.
  • Syarikat pengilang diletakkan di bawah penerima / penyelesai hutang piutang / pemegang amanah dan penerima faedah.
  • Pembatalan  lesen atas arahan Ketua Pengarah Kastam.

10. Bagaimana untuk membuat pembatalan lesen cukai jualan?

 • Mengemukakan surat permohonan (free format) berserta lesen asal/laporan polis (sekiranya lesen asal hilang atau musnah)  kepada Pejabat Kastam yang mengeluarkan lesen asal.
 • Satu surat makluman akan dikeluarkan kepada syarikat/perniagaan berhubung tarikh pembatalan lesen.

11. Adakah kerja-kerja memasang/mencantum bahagian-bahagian mesin dan dijadikan barang siap perlu memohon lesen?

 • Aktiviti memasang/mencantum bahagian-bahagian mesin untuk dijadikan barang siap perlu memohon lesen kerana  aktiviti tersebut memenuhi definasi pengilangan.  Walau bagaimanapun, aktiviti pengilangan mudah seperti mencantumkan dua atau tiga bahagian dengan skrew tidak tertakluk kepada definasi pengilangan dengan syarat :
  • mesin tersebut telah lengkap dan tiada tambahan tempatan baru digunakan dalam pemasangan tersebut
  • pemasangan boleh dibuat dengan mudah dan cepat
  • barang dibeli/diimport oleh bukan pemegang lesen

12. Adakah memotong aluminium dan kaca kepada saiz-saiz tertentu dikenakan cukai jualan?

 • Memotong aluminium dan kaca kepada saiz tertentu tidak tertakluk kepada cukai jualan kerana tiada produk baru dihasilkan (rujuk takrif pengilangan)

13. Barangan yang saya kilangkan adalah untuk tujuan eksport, perlukah saya mengemukakan penyata Cukai Jualan?

 • Penyata Cukai Jualan (CJP1) perlu dikemukakan dan nilai jualan eksport itu hendaklah diikrar di ruangan 3 (jualan eksport) di dalam penyata CJP1.

14. Bagaimanakah hendak membeli bahan mentah untuk digunakan dalam pengilangan tanpa dikenakan cukai?

 • Pengilang / peniaga boleh membeli bahan mentah untuk digunakan dalam pengilangan tanpa dikenakan cukai jualan dengan menggunakan kemudahan:
  • CJ5
  • CJ5A
  • Sistem Kredit
  • Sistem Pulang Balik

15. Apakah bahan yang layak mendapat kemudahan cukai jualan?

 • Bahan mentah/komponen yang digunakan secara langsung dalam proses pengilangan.
 • Bahan pembungkusan dan label.
 • "Manufacturing Aids"

16. Bolehkah saya (pemegang lesen cukai jualan) menghantar kepada pihak ketiga untuk menjalankan sebahagian atau keseluruhan proses pengilangan barang saya.

 • Ya. Subkontrak boleh diberi kepada pihak ketiga mengikut kategori subkontraktor seperti berikut :
  • Subkontrak kepada pengilang berlesen lain - Kemudahan CJ5B
  • Subkontrak kepada bukan pengilang berlesen – Pengecualian But 93, Jadual B, PCJ(P)2008
  • Subkontrak kepada syarikat GPB/FIZ – Pengecualian But 89, Jadual B, PCJ(B)2008

17. Barang siap yang  dikilang tidak bercukai jualan.  Adakah pengilang layak mendapat pengecualian cukai atas bahan mentah/komponen/bahan pembungkusan yang digunakan dalam pengilangan.

 • Ya, dengan syarat barangan yang dikilang adalah untuk tujuan eksport di bawah Butiran 12, Jadual C, PCJ(P) 2008.

18. Bolehkah pengilang berlesen yang mempunyai kemudahan CJ5 memohon kemudahan Sistem Kredit (CJ10).

 • Ya, dengan syarat kelulusan yang diberi melalui CJ5 adalah bagi bahan mentah yang berlainan daripada kelulusan Sistem Kredit.

19. Saya menjalankan perniagaan trading.  Bolehkah saya mendapat pengecualian cukai jika saya membeli barang siap dari syarikat tempatan untuk eksport.

 • Pengecualian cukai boleh diperolehi melalui Butiran 71, Jadual B, Perintah Cukai Jualan(Pengecualian) 2008.
20. Syarikat saya dibayar upah untuk melakukan kerja subkontrak.  Adakah saya perlu memohon lesen dan bayar cukai jualan ke atas nilai barang?

21. Sekiranya kuantiti yang diluluskan dibawah kemudahan CJ(P)2  dan CJ 5 telah habis digunakan , bolehkah saya memohon tambahan kuantiti.

 • Boleh. Pemohon boleh membuat permohonan pembaharuan.

22. Bolehkah syarikat trading membeli barang siap daripada pengilang berlesen dan menjual kepada syarikat trading yang lain?

 • Boleh, tetapi cukai jualan dikenakan oleh pengilang berlesen semasa jualan.
 • Pengecualian cukai hanya diberikan kepada syarikat trading yang mengeksport barangan yang dibeli daripada pengilang berlesen dengan membuat permohonan melalui Borang CJ(P)2 - Butiran 71, Jadual B, Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008.

 

 

Pulangbalik Duti Eksais Ke Aatas Barang-Barang Yang DiKembalikan Kepada Pengilang

FAQ - Cukai Dalam Negeri

Rating Pengguna: / 12
Kurang BaikTerbaik 

1. BARANG-BARANG YANG DIKENAKAN DUTI EKSAIS

Barang-barang yang dikenakan duti Eksais adalah minuman keras/spirit, rokok/tembakau, kenderaan (tidak termasuk kenderaan perdagangan) dan daun terup/mahjung. Kadar-kadar duti adalah seperti yang disebutkan dalan Perintah Duti Eksais 2004.

2. PERGERAKAN BARANG BERDUTI EKSAIS

Seksyen 28 Akta Eksais 1976 menyebutkan bahawa tiada apa-apa barang berduti boleh digunakan dalam, atau dipindahkan daripada satu tempat berlesen di bawah seksyen 20 kecuali dengan membayar duti atasnya, di bawah bon untuk dipindahkan ke suatu gudang Eksais awam, atau gudang berlesen, atau untuk pengilangan di suatu kilang di bawah seksyen 20, atau mana-mana tempat di bawah kawalan Eksais; atau untuk dieksport.

3. BARANG BERDUTI EKSAIS YANG HILANG, ROSAK ATAU MUSNAH DALAM KAWALAN EKSAIS

Seksyen 14(1) menyebutkan bahawa barang-barang berduti Eksais yang rosak, musnah atau kemalangan dan  hilang sebelum dipindahkan dari kawalan Eksais, maka Ketua Pengarah Kastam boleh meremit kesemua atau sebahagian duti Eksais yang kena dibayar.

4. BARANG KELUARAN TEMPATAN TIDAK LAYAK MENUNTUT PULANGBALIK DUTI  EKSAIS

Barang-barang  pengilangan Eksais tempatan yang telah keluar dari kawalan Kastam dan segala duti/cukainya telah berbayar, dan kemudiannya didapati rosak atau rendah kualiti dan dipulangkan kembali ke kilang, tidak layak menuntut pulangbalik duti/cukai yang telah dibayar tersebut.

Tidak ada peruntukan undang-undang di bawah Akta Eksais 1976 yang membenarkan tuntutan berkenaan.

5. BARANG-BARANG IMPORT LAYAK MENUNTUT PULANGBALIK DUTI EKSAIS IMPORT

Seksyen 19D Akta Eksais 1976 adalah peruntukan bagi membolehkan barang-barang import dan berbayar duti Eksais, kemudiannya di dapati rosak atau rendah kualiti, dan seterusnya dimusnahkan dengan kehadiran KDRM boleh menuntut pulangbalik duti Eksais yang telah dibayar semasa import.

Peruntukan ini tidak terpakai atas barang-barang keluaran tempatan untuk pasaran tempatan.

6. SIAPA YANG MELULUSKAN PULANGBALIK DUTI EKSAIS BAGI BARANG KELUARAN TEMPATAN

Menteri Kewangan melalui seksyen 11(2) Akta Eksais 1976 berhak menimbang atau meluluskan pulang balik duti Eksais atas barang-barang yang rosak atau rendah kualiti yang dikembalikan ke kilang. Semua pihak yang terlibat dikehendaki membuat permohonan terus ke Bahagian Analisa Cukai, Kementerian Kewangan untuk tujuan pulangbalik duti Eksais berkaitan. Alamat pejabat adalah seperti berikut :

Bahagian Analisa Cukai
Kementerian Kewangan
Kompleks Kementerian Kewangan
Presint 2, Pusat  Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 Putrajaya

   
Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia