Jumaat, September 19, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Pengedaran Pindaan Bil 10/2011

Pengedaran Pindaan/Perintah

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Pengedaran Pindaan Bil 10/2011

 

Syarat-Syarat dan Prosedur Pengimportan

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 
 1. Prosedur  Pengimportan

 2.1 Alatganti Kapal (Ship Spares) Bagi Kapal-kapal yang belayar dan mengalami kerosakan ketika berlabuh di Pelabuhan-Pelabuhan di Malaysia.

 2.1.1.    Syarat-Syarat Pengimportan.

 2.1.1.1.         Alatganti Kapal (Ship Spares) yang diimpot bertujuan untuk digabungkan (incorporation) didalam kapal, Bot atau Kapal lain bagi tujuan pembinaan (contruction),   pembaikan (repair), penyelengaraan (maintenance) atau untuk di pasang (fitting) atau melengkapkan (equipping) kepada Kapal, Bot atau Kapal lain.

 2.1.1.2.         Pengimportan Alatganti Kapal ini hendaklah diimport semata-mata untuk  Kapal, Bot atau Kapal lain yang dinyatakan sahaja.

 2.1.1.3.         Alatganti Kapaltersebut hendaklah dikenalpasti  dengan memuaskan oleh Pegawai Kanan Kastam di Pelabuhan atau lapangan Terbang.

 2.1.1.4.         Alatganti Kapaltersebut hendaklah di ikrarkan di bawah kod 9800.00 700 di mana ianya  tidak tertakluk kepada duti import dan cukai jualan

 2.1.1.5.         Dokumen semasa pengimportan

 2.1.1.5.1.              Borang Kastam 1 / 8 mengikut kesesuaian.

2.1.1.5.2.              Inbois.

2.1.1.5.3.              Packing List.

2.1.1.5.4.              Shipping document.

2.1.1.5.5.              Bill of Lading / Airway Bill

2.1.1.5.6.              Senarai Inventori bagi ‘ship spare’ kapal berkaitan.

 

2.2 Bagi Syarikat-Syarikat  Yang mendapat Kelulusan daripada Ketua Setiausaha Perbendaharaan :

 2.2.1.        Terdapat 3 kategori syarikat yang mendapat kelulusan Ketua Setiausaha Perbendaharaan iaitu:

 1. Malaysia Shipyard and Engineering SB

2. MARA Shipyard and Engineering (Terengganu) SB.

3. Membuat dan Pembaikpulih (builders and repairers) bot dan kapal bonafide yang diluluskan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan.

 2.2.2.        Barang-barang yang layak

Bahan (materials) dan peralatan (equipment) yang digunakan secara langsung di dalam pembuatan/pembinaan dan baikpulih  vessel.

 2.2.3.       Syarat-syarat pengimportan.

 2.2.3.1.      Barang-barang tersebut telah diluluskan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan samada diimport atau dibeli daripada Gudang Pengilangan Berlesen di bawah Seksyen 65 atau 65A Akta Kastam 1967 oleh pengimport yang layak.

 2.2.3.2.      Barang-barang tersebut akan digunakan secara langsung (solely and directly) di dalam pembinaan atau pembaikan vessel di premis pengimport yang layak atau di premis lain yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah Kastam.

 2.2.3.3.      Barang-barang tersebut hendaklah disimpan di premis yang dibenarkan di bawah syarat-syarat yang ditentukan oleh Ketua Pengarah Kastam.

 2.2.3.4.      Barang-barang tersebut tidak boleh dijual atau dilupuskan kecuali setelah duti / cukai telah dibayar.

 2.2.3.5.      Pengimport hendaklah menyimpan rekod bagi pengimportan atau pembelian dan penggunaan barang-barang tersebut sebagaimana ditetapkan oleh Ketua Pengarah Kastam.

 2.2.3.6.      Rekod tersebut hendaklah dikemukakan setiap bulan kepada Perbendaharaan dan Kastam selewat-lewatnya 10hb bulan berikutnya.

 2.2.3.7.      Ketua Pengarah Kastam akan membuat keputusan sekiranya terdapat pertikaian mengenai sesuatu barang samada ia tersenarai di dalam barang yang layak atau tidak.

 

2.2.4 Dokumen semasa pengimportan

 2.2.4.1.     Borang Kastam 1 / 8 mengikut kesesuaian.

2.2.4.2.        Surat Pengecualian daripada Perbendaharaan.

2.2.4.3.        Inbois.

2.2.4.4.        Packing List.

2.2.4.5.        Shipping document.

2.2.4.6.        Bill of Lading / Airway Bill

 

 

Alatganti Kapal (Ship Spares)

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Alatganti Kapal (Ship Spares) bagi kapal-kapal yang belayar dan mengalami kerosakan ketika berlabuh di Pelabuhan-Pelabuhan di Malaysia merujuk kepada barang-barang atau artikel bertujuan untuk digabungkan (incorporation) didalam kapal, bot atau kapal lain bagi tujuan pembinaan (construction),   pembaikan (repair), penyelenggaraan (maintenance) atau untuk di pasang (fitting) atau melengkapkan (equipping) kepada kapal, bot atau kapal lain.  Pengimportan Alatganti Kapal (Ship Spares) ini hendaklah diimport semata-mata untuk  kapal, bot atau kapal lain yang dinyatakan di atas dan hendaklah di ikrarkan di bawah kod 9800.00 700 yang tidak tertakluk kepada duti import dan cukai jualan.

Bagi Syarikat-Syarikat Pembuat dan Pembaikpulih (Builder and Repairers) kapal dan bot yang diluluskan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Alatganti Kapal (Ship Spares) merujuk kepada  bahan (materials) dan peralatan (equipment) yang digunakan secara langsung di dalam pembuatan/pembinaan dan baikpulih  vessel. Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan bagi barangan ini  boleh dituntut di bawah peruntukan Butiran 78 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Butiran 63 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008.

 Pengimportan alat ganti kapal adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur pengimportan yang ditentukan .

   

Prosedur Permohonan Lesen Mengimport Tembakau (Termasuk Rokok) Dan Minuman Keras.

Permohonan Lesen

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

PROSEDUR PERMOHONAN LESEN MENGIMPORT TEMBAKAU (TERMASUK ROKOK) DAN MINUMAN KERAS DI BAWAH PERATURAN 18, PERATURAN-PERATURAN KASTAM 1977.

Pengimportan Tembakau (termasuk rokok) / Minuman Keras perlu memohon satu lesen mengimport yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kastam di bawah Peraturan 18, Peraturan-Peraturan Kastam 1977 bagi tujuan komersial . Pengecualian daripada permohonan lesen  di beri kepada pengimportan untuk tujuan kegunaan sendiri dan yang dikecualikan dari bayaran duti kastam di bawah seksyen 14 Akta Kastam 1967.

Permohonan lesen baru mengimport rokok, tembakau dan minuman keras hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Kastam dimana syarikat pemohon didaftarkan dan tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur permohonan yang ditentukan. Pertimbangan kelulusan bagi permohonan lesen baru mengimport rokok adalah diperingkat Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya, sementara bagi permohonan lesen baru mengimport tembakau dan minuman keras adalah dipertimbangkan oleh Pengarah Kastam Negeri.

Permohonan pembaharuan semua lesen di atas hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Kastam yang mengawal dan pertimbangan kelulusan dibuat  diperingkat Pengarah Kastam Negeri

Bayaran dan tempoh lesen mengimport rokok, tembakau dan minuman keras adalah ditetapkan di bawah Peraturan 19, Peraturan-Peraturan Kastam 1977.

 1. Tafsiran Tembakau

Tembakau ertinya cerut, rokok, sedutan, beedies dan apa-apa keluaran kilangan tembakau lain yang seumpamanya termasuk tangkai tembakau, lebihan tembakau dan tembakau belum diawit – Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Kastam 1977.

 2. Tafsiran Minuman keras

Minuman keras termasuklah apa-apa alcohol atau apa-apa cecair yang mengandungi lebih daripada dua peratus spirit pruf, yang sesuai, atau bermaksud untuk, atau yang boleh dengan apa-apa cara diubah bagi, digunakan sebagai suatu minuman – Seksyen 2, Akta Kastam 1967.

 3. Peraturan 18, Peraturan-Peraturan Kastam 1977

“Tiada seseorang boleh mengimport liquor yang memabukkan, tembakau dan spirit denaturasi kecuali dengan dan mengikut suatu lesen yang dikeluarkan oleh atau di bawah arahan Ketua Pengarah:

Dengan syarat bahawa liquor yang memabukkan atau tembakau yang seorang pegawai kastam berpuas hati , adalah di cadang untuk kegunaan persendirian pengimport dan bukan untuk jualan atau liquor yang memabukkan atau tembakau yang dikecualikan dari bayaran duti kastam di bawah peruntukan – peruntukan seksyen 14 Akta Kastam boleh diimport tanpa lesen itu ”.

4. Seksyen 14 Akta Kastam 1967

 (1) “Menteri boleh, melalui perintah, mengecualikan, tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana  yang difikirkannya patut dikenakan, apa-apa kelas barang – barang atau mana- mana golongan orang dari membayar keseluruhan atau mana – mana bahagian apa – apa duti kastam atau apa-apa fee atau caj lain yang ditetapkan yang kena dibayar”. 

(2) “Menteri boleh dalam apa – apa hal tertentu-

(a) Mengecualikan mana- mana orang daripada membayar keseluruhan atau mana – mana bahagian duti kastam atau apa-apa fee atau caj lain yang ditetapkan yang kena dibayar oleh orang itu ke atas apa-apa barang – barang”.

 5. Syarat-Syarat Permohonan

5.1. Syarikat didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia

5.2. Mempunyai premis dan setor yang sah/tetap seperti surat hakmilik premis (bagi premis kepunyaan sendiri) atau surat perjanjian menduduki premis (bagi premis yang disewa)

5.3.  Modal berbayar minimum RM 350,000.(bagi permohonan lesen mengimport rokok sahaja)

6. Peraturan 19, Peraturan-Peraturan Kastam 1977.

1. Tiap- tiap lesen sebagaimana dikehendaki di bawah Peraturan 18 untuk mengimport liquor yang memabukkan, tembakau atau spirit denaturasi hendaklah pada asasnya mengikut borang Kastam No.12 dalam Jadual Kedua, dan bayaran bagi sesuatu lesen itu ialah RM 10.00 bagi tiap-tiap satu bulan kalendar atau sebahagian daripadanya yang kena dibayar sebelum lesen itu dikeluarkan dengan syarat bahawa jika lesen di ambil bagi tempoh enam bulan berturut-turut bayarannya ialah RM 48.00.

2.  Lesen itu ialah bagi sesuatu tempoh tidak lebih daripada satu tahun tetapi hendaklah tamat tidak lewat daripada 31hb Disember yang berikutan dengan tarikh lessen itu dikeluarkan.

7. PROSEDUR PERMOHONAN LESEN BARU

7.1.         Permohonan Baru Lesen Mengimport Minuman Keras, Rokok,Tembakau, Cerut, Sedutan, Beedies Serta Lain-Lain Keluaran Tembakau.

    •  
      • Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan melalui format seperti di Lampiran A, Lampiran A1 dan Lampiran A2 yang lengkap diisi kepada Pengarah Kastam Negeri bersama dokumen berikut:-

(i)         Salinan surat Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum & Articles of Association.

(ii)        Form 24 dan Form 49 jika Syarikat Berhad atau Sendirian  Berhad

(iii)       Dokumen-dokumen yang menunjukkan pemohon mempunyai premis dan stor yang sah/tetap seperti surat hak milik bangunan/rumah kedai (bagi premis kepunyaan sendiri) atau surat perjanjian menduduki premis (bagi premis yang disewa)

(iv)       Surat perlantikan sebagai pengedar/pengimport daripada pembekal atau pengilang .

(v)          Pengesahan syarikat pemohon mempunyai modal berbayar minimum RM350,000.00 (bagi permohonan lesen mengimport rokok sahaja)

(vi)       Penyata bank    yang terkini hendaklah dikemukakan untuk membuktikan kemampuan kewangan syarikat.

(vii)      Surat kebenaran menyimpan barangan di Gudang Berlesen Awam oleh operator GBA berkenaan (sekiranya berkaitan).

(viii)       Lesen borong/runcit yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (minuman keras sahaja).

(ix)         Lesen premis perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.


  8. PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN

8.1          Pembaharuan  Lesen  Mengimport Minuman Keras, Rokok,Tembakau,  Cerut,  Beedies  Serta Lain-Lain Keluaran Tembakau

    •  
      • Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan melalui format seperti di Lampiran A, Lampiran A1 dan Lampiran A2 yang lengkap diisi kepada Pengarah Kastam Negeri bersama dokumen berikut:-

(i)            Salinan surat Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum & Articles of Association.

(ii)           Form 24 dan Form 49 jika Syarikat Berhad atau Sendirian Berhad)

(iii)          Dokumen-dokumen yang menunjukkan pemohon mempunyai premis dan stor yang sah/tetap seperti surat hak milik bangunan/rumah kedai (bagi premis kepunyaan sendiri) atau surat perjanjian menduduki premis (bagi premis yang disewa).

(iv)          Surat perlantikan sebagai pengedar/pengimport daripad  pembekal atau pengilang (minuman keras sahaja).

(v)           Pengesahan syarikat pemohon mempunyai modal minimum RM350,000.00 (bagi permohonan lesen mengimport rokok sahaja)

(vi)          Penyata bank terkini (3 bulan).

(vii)        Penyata  Untung  Rugi  (profit  and  Loss  Statement)  yang disahkan oleh Akauntan Bertauliah.

(viii)        Surat kebenaran menyimpan barangan di Gudang Berlesen Awam oleh operator GBA berkenaan (sekiranya berkaitan).

(ix)          Pengesahan oleh juruaudit syarikat/bertauliah ke atas pengimportan/ pemindahan minuman keras berbanding pembelian dan penampalan label cukai.

(x)           Lesen borong/runcit yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (minuman keras sahaja).

(xi)          Lesen premis perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.
 

Tidak Hadir Bertugas

Vscroller

Rating Pengguna: / 2
Kurang BaikTerbaik 

Sejak akhir akhir ini didapati kes warga kastam tidak yang hadir bertugas tanpa sebab atau meninggalkan tempat bertugas tanpa kebenaran telah meningkat . JKDM amat memandang serius perkara  ini dan tidak akan melindungi pegawai dan kakitangan yang terlibat . Tindakan tatatertib termasuk hukuman buang kerja akan diambil . Justeru itu , semua pegawai dan kakitangan JKDM  dinasihatkan mematuhi perintah kerja yang ditetapkan .

   

page 39 of 71

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia