Rabu, Julai 23, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Alatganti Kapal (Ship Spares)

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Alatganti Kapal (Ship Spares) bagi kapal-kapal yang belayar dan mengalami kerosakan ketika berlabuh di Pelabuhan-Pelabuhan di Malaysia merujuk kepada barang-barang atau artikel bertujuan untuk digabungkan (incorporation) didalam kapal, bot atau kapal lain bagi tujuan pembinaan (construction),   pembaikan (repair), penyelenggaraan (maintenance) atau untuk di pasang (fitting) atau melengkapkan (equipping) kepada kapal, bot atau kapal lain.  Pengimportan Alatganti Kapal (Ship Spares) ini hendaklah diimport semata-mata untuk  kapal, bot atau kapal lain yang dinyatakan di atas dan hendaklah di ikrarkan di bawah kod 9800.00 700 yang tidak tertakluk kepada duti import dan cukai jualan.

Bagi Syarikat-Syarikat Pembuat dan Pembaikpulih (Builder and Repairers) kapal dan bot yang diluluskan oleh Ketua Setiausaha Perbendaharaan, Alatganti Kapal (Ship Spares) merujuk kepada  bahan (materials) dan peralatan (equipment) yang digunakan secara langsung di dalam pembuatan/pembinaan dan baikpulih  vessel. Pengecualian Duti Import dan Cukai Jualan bagi barangan ini  boleh dituntut di bawah peruntukan Butiran 78 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Butiran 63 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008.

 Pengimportan alat ganti kapal adalah tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur pengimportan yang ditentukan .

 

Prosedur Permohonan Lesen Mengimport Tembakau (Termasuk Rokok) Dan Minuman Keras.

Permohonan Lesen

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

PROSEDUR PERMOHONAN LESEN MENGIMPORT TEMBAKAU (TERMASUK ROKOK) DAN MINUMAN KERAS DI BAWAH PERATURAN 18, PERATURAN-PERATURAN KASTAM 1977.

Pengimportan Tembakau (termasuk rokok) / Minuman Keras perlu memohon satu lesen mengimport yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah Kastam di bawah Peraturan 18, Peraturan-Peraturan Kastam 1977 bagi tujuan komersial . Pengecualian daripada permohonan lesen  di beri kepada pengimportan untuk tujuan kegunaan sendiri dan yang dikecualikan dari bayaran duti kastam di bawah seksyen 14 Akta Kastam 1967.

Permohonan lesen baru mengimport rokok, tembakau dan minuman keras hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Kastam dimana syarikat pemohon didaftarkan dan tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur permohonan yang ditentukan. Pertimbangan kelulusan bagi permohonan lesen baru mengimport rokok adalah diperingkat Ibu Pejabat Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Putrajaya, sementara bagi permohonan lesen baru mengimport tembakau dan minuman keras adalah dipertimbangkan oleh Pengarah Kastam Negeri.

Permohonan pembaharuan semua lesen di atas hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Kastam yang mengawal dan pertimbangan kelulusan dibuat  diperingkat Pengarah Kastam Negeri

Bayaran dan tempoh lesen mengimport rokok, tembakau dan minuman keras adalah ditetapkan di bawah Peraturan 19, Peraturan-Peraturan Kastam 1977.

 1. Tafsiran Tembakau

Tembakau ertinya cerut, rokok, sedutan, beedies dan apa-apa keluaran kilangan tembakau lain yang seumpamanya termasuk tangkai tembakau, lebihan tembakau dan tembakau belum diawit – Peraturan 2, Peraturan-Peraturan Kastam 1977.

 2. Tafsiran Minuman keras

Minuman keras termasuklah apa-apa alcohol atau apa-apa cecair yang mengandungi lebih daripada dua peratus spirit pruf, yang sesuai, atau bermaksud untuk, atau yang boleh dengan apa-apa cara diubah bagi, digunakan sebagai suatu minuman – Seksyen 2, Akta Kastam 1967.

 3. Peraturan 18, Peraturan-Peraturan Kastam 1977

“Tiada seseorang boleh mengimport liquor yang memabukkan, tembakau dan spirit denaturasi kecuali dengan dan mengikut suatu lesen yang dikeluarkan oleh atau di bawah arahan Ketua Pengarah:

Dengan syarat bahawa liquor yang memabukkan atau tembakau yang seorang pegawai kastam berpuas hati , adalah di cadang untuk kegunaan persendirian pengimport dan bukan untuk jualan atau liquor yang memabukkan atau tembakau yang dikecualikan dari bayaran duti kastam di bawah peruntukan – peruntukan seksyen 14 Akta Kastam boleh diimport tanpa lesen itu ”.

4. Seksyen 14 Akta Kastam 1967

 (1) “Menteri boleh, melalui perintah, mengecualikan, tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana  yang difikirkannya patut dikenakan, apa-apa kelas barang – barang atau mana- mana golongan orang dari membayar keseluruhan atau mana – mana bahagian apa – apa duti kastam atau apa-apa fee atau caj lain yang ditetapkan yang kena dibayar”. 

(2) “Menteri boleh dalam apa – apa hal tertentu-

(a) Mengecualikan mana- mana orang daripada membayar keseluruhan atau mana – mana bahagian duti kastam atau apa-apa fee atau caj lain yang ditetapkan yang kena dibayar oleh orang itu ke atas apa-apa barang – barang”.

 5. Syarat-Syarat Permohonan

5.1. Syarikat didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia

5.2. Mempunyai premis dan setor yang sah/tetap seperti surat hakmilik premis (bagi premis kepunyaan sendiri) atau surat perjanjian menduduki premis (bagi premis yang disewa)

5.3.  Modal berbayar minimum RM 350,000.(bagi permohonan lesen mengimport rokok sahaja)

6. Peraturan 19, Peraturan-Peraturan Kastam 1977.

1. Tiap- tiap lesen sebagaimana dikehendaki di bawah Peraturan 18 untuk mengimport liquor yang memabukkan, tembakau atau spirit denaturasi hendaklah pada asasnya mengikut borang Kastam No.12 dalam Jadual Kedua, dan bayaran bagi sesuatu lesen itu ialah RM 10.00 bagi tiap-tiap satu bulan kalendar atau sebahagian daripadanya yang kena dibayar sebelum lesen itu dikeluarkan dengan syarat bahawa jika lesen di ambil bagi tempoh enam bulan berturut-turut bayarannya ialah RM 48.00.

2.  Lesen itu ialah bagi sesuatu tempoh tidak lebih daripada satu tahun tetapi hendaklah tamat tidak lewat daripada 31hb Disember yang berikutan dengan tarikh lessen itu dikeluarkan.

7. PROSEDUR PERMOHONAN LESEN BARU

7.1.         Permohonan Baru Lesen Mengimport Minuman Keras, Rokok,Tembakau, Cerut, Sedutan, Beedies Serta Lain-Lain Keluaran Tembakau.

  •  
   • Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan melalui format seperti di Lampiran A, Lampiran A1 dan Lampiran A2 yang lengkap diisi kepada Pengarah Kastam Negeri bersama dokumen berikut:-

(i)         Salinan surat Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum & Articles of Association.

(ii)        Form 24 dan Form 49 jika Syarikat Berhad atau Sendirian  Berhad

(iii)       Dokumen-dokumen yang menunjukkan pemohon mempunyai premis dan stor yang sah/tetap seperti surat hak milik bangunan/rumah kedai (bagi premis kepunyaan sendiri) atau surat perjanjian menduduki premis (bagi premis yang disewa)

(iv)       Surat perlantikan sebagai pengedar/pengimport daripada pembekal atau pengilang .

(v)          Pengesahan syarikat pemohon mempunyai modal berbayar minimum RM350,000.00 (bagi permohonan lesen mengimport rokok sahaja)

(vi)       Penyata bank    yang terkini hendaklah dikemukakan untuk membuktikan kemampuan kewangan syarikat.

(vii)      Surat kebenaran menyimpan barangan di Gudang Berlesen Awam oleh operator GBA berkenaan (sekiranya berkaitan).

(viii)       Lesen borong/runcit yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (minuman keras sahaja).

(ix)         Lesen premis perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.


  8. PERMOHONAN PEMBAHARUAN LESEN

8.1          Pembaharuan  Lesen  Mengimport Minuman Keras, Rokok,Tembakau,  Cerut,  Beedies  Serta Lain-Lain Keluaran Tembakau

  •  
   • Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan melalui format seperti di Lampiran A, Lampiran A1 dan Lampiran A2 yang lengkap diisi kepada Pengarah Kastam Negeri bersama dokumen berikut:-

(i)            Salinan surat Pendaftaran Perniagaan atau Memorandum & Articles of Association.

(ii)           Form 24 dan Form 49 jika Syarikat Berhad atau Sendirian Berhad)

(iii)          Dokumen-dokumen yang menunjukkan pemohon mempunyai premis dan stor yang sah/tetap seperti surat hak milik bangunan/rumah kedai (bagi premis kepunyaan sendiri) atau surat perjanjian menduduki premis (bagi premis yang disewa).

(iv)          Surat perlantikan sebagai pengedar/pengimport daripad  pembekal atau pengilang (minuman keras sahaja).

(v)           Pengesahan syarikat pemohon mempunyai modal minimum RM350,000.00 (bagi permohonan lesen mengimport rokok sahaja)

(vi)          Penyata bank terkini (3 bulan).

(vii)        Penyata  Untung  Rugi  (profit  and  Loss  Statement)  yang disahkan oleh Akauntan Bertauliah.

(viii)        Surat kebenaran menyimpan barangan di Gudang Berlesen Awam oleh operator GBA berkenaan (sekiranya berkaitan).

(ix)          Pengesahan oleh juruaudit syarikat/bertauliah ke atas pengimportan/ pemindahan minuman keras berbanding pembelian dan penampalan label cukai.

(x)           Lesen borong/runcit yang diluluskan oleh Pihak Berkuasa Tempatan (minuman keras sahaja).

(xi)          Lesen premis perniagaan daripada Pihak Berkuasa Tempatan.
 

Tidak Hadir Bertugas

Vscroller

Rating Pengguna: / 2
Kurang BaikTerbaik 

Sejak akhir akhir ini didapati kes warga kastam tidak yang hadir bertugas tanpa sebab atau meninggalkan tempat bertugas tanpa kebenaran telah meningkat . JKDM amat memandang serius perkara  ini dan tidak akan melindungi pegawai dan kakitangan yang terlibat . Tindakan tatatertib termasuk hukuman buang kerja akan diambil . Justeru itu , semua pegawai dan kakitangan JKDM  dinasihatkan mematuhi perintah kerja yang ditetapkan .

   

Permohonan Berkursus

Scroller

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Adalah dimaklumkan bahawa Cawangan Latihan Ibu Pejabat dari masa ke semasa  ada mengedarkan  maklumat dan tawaran latihan  samada kursus jangka pendek atau peringkat sarjana  termasuk kursus  ke Luar Negara  melalui email  rasmi dan surat kepada Pengarah Kastam Negeri . Bagaimanapun bilangan pegawai yang  mengemukakan permohonan adalah amat rendah . Justeru itu ,adalah  dinasihatkan supaya email rasmi jabatan  hendaklah sentiasa dibuka  untuk  memastikan warga jabatan mengambil perhatian  terhadap maklumat yang dihantar  . Bagi pegawai yang berminat  mengikuti kursus yang ditawarkan , boleh menghubungi terus pegawai Unit Latihan iaitu Puan Nasibah Binti Yusop (Tel : 03-88822319 , No Faks : 03-88895875 atau  email : nasibah.yusop @ customs . gov . my )

 

Kemudahan Eksport Semula

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 4
Kurang BaikTerbaik 

Eksport semula adalah suatu kemudahan yang diperuntukkan di bawah Akta Kastam 1967 dan Peraturan-Peraturan Kastam 1977 yang diberikan kepada pengimport yang membawa masuk barang-barang ke Malaysia melalui darat, laut atau udara dan terpaksa mengeksport semula melalui jalan yang sama atau berlainan mengikut kelulusan atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan tanpa dikenakan duti/cukai. Kemudahan ini adalah mengikut kategori barangan seperti berikut :-

 • Barangan yang diimport dan diletak di bawah kawalan kastam tetapi masih belum diluluskan pelepasannya selaras dengan Seksyen 75(C) Akta Kastam 1967 dan tidak tertakluk kepada Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 atau Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008 serta tidak terlibat dalam pemerhatian oleh Cawangan Risikan, dalam siasatan atau yang disyaki terlibat dengan penyelewengan atau penyeludupan.
 • Barangan yang telah diimport dan telah dibayar duti kastam/cukai kemudian dieksport semula menurut kemudahan tarik balik duti dan syarat-syaratnya di bawah Seksyen 93 Akta Kastam 1967. • Barangan yang diimport dan disimpan di dalam Gudang Berlesen yang menjalankan aktiviti perniagaan (entreport) selaras dengan Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kastam 1977 dan Peraturan-Peraturan Eksais 1977. Syarat-syarat dilampirkan.
 • Barangan yang diimport yang masih berada dalam Zon Perdagangan Bebas yang belum diluluskan pengimportannya oleh pihak kastam.

Syarat-syarat dilampirkan :-

Barangan hendaklah mempunyai permit import/eksport yang mana berkenaan dengan memenuhi syarat-syarat yang dinyatakan di bawah seksyen 93 Akta Kastam 1967. Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan secara bertulis berserta dokumen-dokumen sokongan kepada Ketua Stesen Kastam di mana barangan diimport.

Peruntukan Akta dan Peraturan yang membolehkan pengeksportan semula adalah seperti berikut:-

 • Seksyen 75 (c) Akta Kastam 1967,
 • Seksyen 93 Akta Kastam 1967,
 • Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kastam 1977 dan
 • Peraturan 32 Peraturan-Peraturan Eksais 1977

Seksyen 75(C) Akta Kastam 1967

75. Pemindahan barang-barang berduti dari sesuatu gudang

Tiada apa-apa barang-barang berduti boleh dipindahkan daripada kawalan kastam kecuali -

(c) Di bawah apa-apa syarat sebagaimana yang dikenakan oleh Ketua Pengarah, bagi eksport semula dari Malaysia,

dan apa-apa barang-barang tidak boleh dalam apa-apa hal dipindahkan dari sesuatu gudang kastam atau mana-mana gudang lain yang diluluskan oleh Ketua Pengarah sehingga semua sewa gudang dan caj-caj lain yang kena dibayar berkenaan dengannya telah dibayar.

Seksyen 93 Akta Kastam 1967,

(1) Apabila apa-apa barang-barang, selain daripada barang-barang yang disentuh oleh seksyen 95 dan seksyen 96, yang ke atasnya duti kastam telah dibayar dieksport semula, sembilan per sepuluh daripada duti yang dikira mengikut subseksyen (2) boleh dibayar balik sebagai pulang balik jika -

(a) barang-barang itu dicamkan dengan memuaskan hati seorang pegawai kanan kastam di pelabuhan kastam atau lapangan terbang kastam di mana barang-barang itu dikapalkan atau dimuatkan bagi eksport semula, atau di tempat eksport semula;

(b) pulang balik yang dituntut berkenaan dengan mana-mana satu konsaiman barang-barang yang dieksport semula tidak kurang daripada lima puluh ringgit;

(c) barang-barang itu dieksport semula dalam masa dua belas bulan dari tarikh duti kastam dibayar;

(d) bayaran pulang balik ke atas barang-barang yang termasuk dalam kelas barang-barang yang akan dieksport semula, yang tidak dilarang oleh peraturan-peraturan yang dibuat di bawah Akta ini;

(e) notis bertulis telah diberi kepada seorang pegawai kanan kastam ketika atau sebelum masa eksport semula bahawa suatu tuntutan untuk pulang balik akan dibuat, dan tuntutan itu dibuat dalam borang yang ditetapkan dan dibuktikan dengan memuaskan hati seorang pegawai kanan kastam dalam masa tiga bulan dari tarikh eksport semula; dan

(f) barang-barang itu telah tidak diguna selepas pengimportan.

(2) Amaun pulang balik yang dibenarkan hendaklah dikira pada kadar duti kastam yang dilevi pada masa import, atau pada kadar duti kastam yang boleh dilevi atas barang-barang daripada yang serupa pada masa eksport semula barang-barang itu, yang mana satu lebih rendah.

Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kastam 1977

31. Pemindahan untuk eksport

(1) Apabila pemunya barang-barang yang dikenakan duti di bawah Akta ini atau, di bawah Akta berhubungdengan eksais berkehendak memindahkan kesemua atau sebahagian dari suatu gudang kastam atau dari suatu gudang berlesen atau dari suatu gudang yang dilesenkan di bawah seksyen 65A Akta atau dari suatu kedai bebas cukai yang dilesenkan di bawah seksyen 65D Akta atau dari depot pelepsan pedalaman yang dilesenkan di bawah seksyen 65E untuk dieksport, pemunya itu hendaklah sama ada sendirinya atau melalui agennya-

(a) Mengemukakan kepada pegawai kastam yang hak di gudang di mana barang-barang itu disimpan suatu permohonan dalam boring Kastam No. 8 dalam Jadual Kedua untuk kebenaran memindahklan barang-barang itu;

(b) Mengemukakan kepada pegawai kastam yang hak, jika berkenaan, resit simpanan yang dikeluarkan di bawah peruntukan seksyen-kecil (1) seksyen 67 Akta;

(c) Mengikat suatu bon atau memberi apa-apa cagaran lain sebagaimana yang diluluskan oleh pegawai kastam yang hak terhadap pengeksportan semula barang-barang itu;

(d) Membayar semua caj yang kena dibayar atas barang-barang yang hendak dipindahkan itu.

(2) Pegawai kastam yang hak hendaklah dengan itu mengeluarkan suatu perintah membenarkan barang-barang itu dipindahkan dengan syarat-syarat bahawa dalam mengeluarkan perintah itu pegawai kastam yang hak boleh dengan catatan atas perintah itu mengenakan apa-apa syarat yang difikirkannya perlu untuk menjaga ekselamatan hasil.

(3) Tiada apa-apa barang berduti boleh dipindahkan mengikut darat kecuali dengan keretapi melalui kawasan utama kastam: Dengan syarat bahawa barang-barang berduti yang dipindahkan mengikut jalan hanya boleh dipindahkan dengan pengangkutan berlesen.

(4) Pemunya apa-apa barang yang dipindahkan di bawah peruntukan-peruntukan Peraturan ini atau agennya hendaklah mengemukakan keterangan yang dikehendaki oleh pegawai kastam yang hak bahawa barang-barang itu telah dieksport, jika tidak pemunya barang-barang itu atau agennya hendaklah membayar dengan serta-merta duti kastam yang dilevi atas kesemua atau apa-apa bahagian barang-barang itu yang tidak dikira dengan memuaskan hati pegawai kastam yang hak tanpa menyentuh apa-apa pembicaraan di bawah Akta.

(5) Walau apa pun seuperaturan (1), barang-barang dari kedai bebas cukai boleh dipindah dengan apa-apa cara yang ditentukan oleh Ketua Pengarah.

Peraturan 32 Peraturan-Peraturan Eksais 1977

32. Pemindahan barang-barang berduti untuk dieksport

(1) Apabila pemunya barang-barang berduti hendak memindahkan barang-barang itu atau mana-mana bahagiannya dari suatu gudang eksais awam, suatu gudang berlesen atau suatu tempat yang lessen di bawah seksyen 20 Akta untu dieksport, ia hendaklah mengemukakan kepada pegawai yang hak suatu permohonan dalam boring yang ditetapkan sebagai Eksais No. 8 dalam Jadual Pertama kepada Peraturan-Peraturan ini, dan pegawai yang hak itu hendaklah dengan itu membenarkan barang-barang itu dipindahkan tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkannya perlu dan yang mana hendaklah dicatitkan dalam surat kebenaran itu bagi maksud menjaga keselamatan hasil Persekutuan.

(2) Pemunya apa-apa barang yang dipindahkan di bawah peraturan ini atau agennya hendaklah, jika dikehendaki oleh pegawai yang hak, mengemukakan keterangan bahawa barang-barang itu telah dieksport dan, jika pemunya atau agen tersebut tidak mengemukakan keterangan dalam suatu tempoh yang menasabah, ianya hendaklah, jika tidak ada bukti sebaliknya, dianggap sebagai telah memindahkan barang-barang itu dengan menyalahi undang-undang dan, tanpa menyentuh apa-apa langkah pembicaraan yang mungkin dibawa terhadapnya di bawah Akta, membayar dengan sertamerta, apabila diminta oleh pegawai yang hak, duti yang dilevi atas barang-barang itu.

Syarat-Syarat Bagi Aktiviti Perniagaan Entreport

i. Barangan yang diimport dan disimpan di dalam gudang berlesen yang menjalankan aktiviti perniagaan (entreport):

(a) Aktiviti perniagaan adalah selaras dengan Peraturan 31 Peraturan-Peraturan Kastam 1977 dan Peraturan 32 Peraturan-Peraturan Eksais 1977;

(b) Mengemukakan suatu bon atau memberi apa-apa cagaran lain sebagaimana yang diluluskan oleh pegawai kastam yang hak terhadap pengeksportan semula barang-barang itu;

(c) Membayar semua caj yang kena dibayar atas barang-barang yang hendak dipindahkan itu;

(d) Tiada apa-apa barang berduti boleh dipindahkan mengikut darat kecuali dengan keretapi melalui kawasan utama kastam dengan syarat bahawa barang-barang berduti yang dipindahkan mengikut jalan hanya boleh dipindahkan dengan pengangkutan berlesen.

Syarat-syarat Bagi Barangan Yang Berada Di Dalam Zon Perdagangan Bebas

i. Bagi barangan yang diimport yang masih berada dalam zon perdagangan bebas yang belum diluluskan pengimportannya:

(a) Barangan tidak tertakluk kepada Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 atau Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008 dan tidak terlibat dalam kes penyelewengan atau penyeludupan;

(b) Barangan dieksport semula atas sebab-sebab berikut:

 • Mesin-mesin/alat-ganti/komponen bagi tujuan dibaiki, tentukuran dan kemudiannya diimport semula;
 • Dieksport semula kepada pembekal kerana masalah kualiti barang yang terbukti tidak menepati spesifikasi pesanan;
 • Bahan mentah/komponen/barang separa siap untuk digunakan oleh Zon Perindustrian Bebas di negeri lain;
 • Bekas/kontena kosong atau bahan mentah kepada pembekal untuk diisi (refill), kitar semula dan kemudiannya diimport semula; dan
 • Barangan yang tersalah hantar yang disokong oleh bukti-bukti yang diterima oleh Kastam sebagai sahih.

Dokumen-dokumen sokongan yang lengkap seperti berikut hendaklah dikemukakan;

 • Salinan Borang Kastam No.1,
 • Salinan Shipping Note
 • Salinan Inbois
 • Bill of Lading/Airwaybill
 • Pengesahan kualiti barangan (untuk barangan yang dikembalikan kepada pembekal kerana kualiti tidak menepati spesifikasi pesenan.)
   

page 39 of 71

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia