Khamis, Oktober 30, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Pengecualian Perbendaharaan

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 4
Kurang BaikTerbaik 

PENGECUALIAN PERBENDAHARAAN

Pengecualian Perbendaharaan adalah satu kemudahan pengecualian duti/cukai ke atas barang-barang yang diberikan oleh Kementerian Kewangan Malaysia menurut Seksyen 14(2) Akta Kastam 1967, Seksyen 10 Akta Cukai Jualan 1972 dan Seksyen 11(2) Akta Eksais 1976 kepada syarikat/individu bagi membantu pertumbuhan industri di Malaysia dalam menghadapi era perindustrian yang lebih global. Objektif kemudahan ini ialah untuk mengurangkan kos pembelian bagi bahan mentah, komponen, mesin, peralatan, aksesori yang tidak dapat diperoleh dari sumber-sumber tempatan, menggalakkan pertumbuhan industri tempatan yang berorientasikan eksport dan mengurangkan kos pengeluaran barang-barang supaya dapat bersaing di pasaran antarabangsa.

Kemudahan pengecualian ini adalah diberi bersama syarat dan peraturan yang ditetapkan. Jabatan Kastam Diraja Malaysia adalah dipertanggungjawabkan untuk mengawal syarikat/individu yang menikmati kemudahan ini. Prosedur pengimportan adalah sebagaimana ditetapkan. 

Permohonan boleh dikemukakan kepada pihak MIDA (Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia). Permohonan akan dikemukakan seterusnya kepada Kementerian Kewangan Malaysia untuk pertimbangan. Pemohon akan diberi proses dalam tempoh 28 hari dari tarikh permohonan diterima oleh MIDA.

LEMBAGA KEMAJUAN PERINDUSTRIAN MALAYSIA (MIDA)

MIDA Headquarters
Malaysian Investment Development Authority (MIDA)
Block 4, Plaza Sentral
Jalan Stesen Sentral 5
Kuala Lumpur Sentral
50470 Kuala Lumpur
Malaysia

Tel: 603-2267 3633
Fax: 603-2274 7970
Email: Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

BARANG-BARANG

 1. Mesin, peralatan dan aksesori yang tidak dapat diperoleh di pasaran tempatan dan digunakan secara langsung dalam proses pengilangan sama ada baru atau terpakai. Bagi mesin/alat-alat yang diperoleh daripada pengilang tempatan, pengecualian cukai jualan layak dituntut.
 2. Bahan mentah, komponen dan bahan pembungkusan yang digunakan secara langsung dalam proses pengilangan untuk menghasilkan barang siap dan tidak dapat diperoleh dalam negara.
 3. Barang-barang yang diluluskan oleh Menteri Kewangan

Pengecualian duti kastam di bawah Seksyen 14(2) Akta Kastam 1967

Seksyen 14 – Kuasa Menteri Untuk Mengecualikan

(2)    Menteri dalam apa-apa hal tertentu-

(a) mengecualikan mana-mana orang daripada membayar keseluruhan atau mana-mana bahagian duti kastam atau apa-apa fee atau caj lain yang ditetapkan yangkena dibayar oleh orang itu ke atas apa-apa barang ; atau

(b) mengarahkan dibayar balik kepada mana-mana orang keseluruhan atau mana-mana bahagian duti kastam atau apa-apa fee atau caj lain yang ditetapkan yang telah dibayar oleh orang itu ke atas apa-apa barang-barang,

Dan dalam memberi pengecualian sedemikian atau mengarahkan pembayaran balik sede,ikian, mengenakan apa-apa syarat sebagaimana yang difikirkan patut.

Pengecualian duti eksais di bawah Seksyen 11(2), Akta Eksais 1976

Seksyen 11 – Kuasa

(1)   Menteri boleh dengan perintah mengecualikan, tertakluk kepada syarat-syarat tertentu sebagaimana ia fikir sesuai dikenakan, sebarang kelas barang atau orang daripada pembayaran ke semua atau sebahagian daripada duti-duti eksais yang kena bayar.

Pengecualian cukai jualan di bawah Seksyen 10, Akta Cukai Jualan 1972

Seksyen 10 – Kuasa Menteri Untuk Mengecualikan Dan Memulangkan Balik

(1)   Menteri boleh dalam suatu hal tertentu tertakluk kepada apa-apa syarat yang difikirkan patut dikenakan –

(a)  Mengecualikan mana-mana orang atau golongan orang daripada membayar kesemua atau apa-apa bahagian daripada cukai jualan yang, jika tidak, tetap kena dibayar oleh orang itu atau golongan orang itu.

(b)  mengecualikan mana-mana orang atau golongan orang daripada membayar kesemua atau mana-mana bahagian daripada cukai jualan yang, jika tidak, akan kena dibayar oleh orang itu atau golongan orang itu; atau

(c)  mengarahkan supaya dipulangkan balik kepada manamana orang atau golongan orang kesemua atau manamana bahagian daripada penalti yang telah dibayar oleh orang itu atau golongan orang itu.

SYARIKAT / INDIVIDU

 1. Syarikat yang menjalankan aktiviti pengilangan
 2. Syarikat yang menjalankan aktiviti pertanian
 3. Sesiapa yang diluluskan oleh Menteri Kewangan

SYARAT-SYARAT KEMUDAHAN

 1. Semua pertukaran alamat atau tambahan stor/kilang hanya boleh dibuat setelah kebenaran bertulis diperolehi daripada Jabatan Kastam.
 2. Syarikat dibenar mengeksport keluaran syarikat melalui pihak ketiga (peniaga) selepas mendapat kelulusan daripada Jabatan Kastam.
 3. Syarikat hendaklah mendapat kelulusan bertulis dari Jabatan Kastam bagi pemindahan, penjualan, pemusnahan dan eksport hampas/lebihan pengilangan, bahan mentah/komponen atau keluaran siap. Bagi jualan di pasaran tempatan, duti/cukai yang terlibat perlu dibayar terlebih dahulu dan bagi kuantiti yang dimusnahkan, duti/cukai yang terlibat akan diremitkan.
 4. Bahan mentah/komponen yang berkenaan tidak boleh dikeluarkan daripada stor dan premis kilang yang diluluskan untuk tujuan sub-kontrak kecuali dengan kelulusan bertulis dari Jabatan Kastam.

PERATURAN-PERATURAN

 • Pihak syarikat hendaklah menyediakan rekod-rekod berikut:-
 1.  
  1. Pengimportan/belian tempatan.
  2. Penggunaan bahan mentah/komponen dan hampas pengilangan.
  3. Inventori mesin/alat yang diimport atau dibeli tempatan dengan pengecualian Perbendaharaan, di Lampiran C.
  4. Barang siap yang dikilang dan dipasarkan.

Nota:   Rekod-rekod ini hendaklah sentiasa dikemaskini dan disimpan di premis syarikat. Pegawai Kanan Kastam akan memeriksanya dari masa ke semasa.

 • Menyedia dan mengemukakan pada Cawangan Perindustrian Jabatan Kastam, Penyata 3 bulan (suku tahun) pergerakan bahan mentah dan barang siap mengikut format seperti di Lampiran K selewat-lewatnya pada 30 haribulan, bulan berikutnya. Setiap penyata yang dikemukakan hendaklah ditandatangani oleh pegawai yang bertauliah atau akauntan syarikat.

 

 • Bahan mentah/komponen dan mesin/alat tidak boleh dipindah daripada premis kilang/stor yang telah ditetapkan di dalam surat pengecualian. Kelulusan bertulis untuk memindahkan bahan mentah/ komponen dan mesin/ alat untuk tujuan berikut hendaklah diperolehi daripada Pengarah Kastam Negeri (Cawangan Perindustrian) terlebih dahulu.
  1. Memberi kerja sub-kontrak (dalam Malaysia sahaja) menggunakan format khas.
  2. Menjual atau memusnah hampas pengilangan.
  3. Memusnahkan bahan mentah/ komponen dan barang siap rosak (duti/cukai terlibat boleh dipohon remisi).
  4.  Memindahkan mesin/alat untuk tujuan dibaiki atau dihantar kepada sub-kontraktor (dalam Malaysia sahaja).
  5. Pengeksportan barang keluaran siap syarikat melalui pihak ketiga (Lampiran J).
  6. Mengeksport semula bahan mentah/komponen dan hampas pengilangan.

 

 • Pihak syarikat hendaklah memaklumkan Jabatan Kastam tentang perkara-perkara berikut:-
  1. Sebarang perpindahan penambahan alamat atau pertukaran premis kilang/stor.
  2. Apa-apa kemalangan/kecurian/kebakaran yang melibatkan rekod-rekod atau barang yang dikecualikan cukai.
  3. Pertukaran nama syarikat. (Hendaklah dimaklumkan kepada Jabatan Kastam dengan mengemukakan Borang 13 daripada Jabatan Pendaftar Syarikat).
  4. Sebarang pertukaran ahli-ahli Lembaga Pengarah Syarikat.
  5. Perlantikan Pelikwidasi (Receivership) atau pengambil-alihan syarikat.
  6. Satu ketetapan menggulung syarikat.
  7. Terlibat dalam apa-apa kes tuntutan sivil, muflis, pemberhentian, penutupan perusahaan dan sebagainya.

 

 • Permohonan bertulis hendaklah dikemukakan kepada Jabatan Kastam dan disalinkan kepada stesen kastam yang mengawal bagi perkara-perkara berikut:-
  1. Berlaku sebarang perpindahan/pertukaran premis kilang/stor untuk mesin/alat.
  2. Permohonan melupuskan kawalan kastam ke atas mesin/alat yang dikecualikan yang telah diimport melebihi 5 tahun.
  3. Permohonan melupuskan (menjual,tukar milik atau eksport semula) mesin/alat yang dikecualikan cukai.

 

 • Permohonan menukar stesen import hendaklah dikemukakan kepada Unit Pengecualian Am, Bahagian Import, Jabatan Kastam stesen yang diluluskan pengimportan.

 

 

Prosedur Pengimportan

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

PROSEDUR PENGIMPORTAN

Prosedur pengimportan sebelum dan selepas mendapat Surat Pengecualian Perbendaharaan seperti berikut :-

 A)   Prosedur Import dengan menggunakan jaminan bank

Pengikraran dalam Borang Kastam No. 1 (BK1) dibuat sebanyak 2 kali.

 • Pengikraran pertama – sebelum mendapat kelulusan pengecualian (Provisional)
  • Ikrar/isi BK1 secara elektronik melalui Kedai EDI /Agen Penghantaran dengan memilih jenis transaksi ”Provisional Import”.
  • Catat/endos BK1 dengan klausa pengecualian import tanpa surat perbendaharaan (semasa pengikraran Borang Kastam di Kedai EDI) seperti berikut:

‘Saya……………K/P…………dari Syarikat………………….…. dengan ini memohon kebenaran untuk mengimport dan menyimpan mesin-mesin/alat-alat atau bahan-bahan mentah/komponen yang diikrarkan dalam borang ikrar ini di stor kilang saya dialamat……………………di bawah kawalan kastam sementara menunggu kelulusan pengecualian duti kastam dan cukai jualan daripada Perbendaharaan. Saya sertakan bersama jaminan bank berharga RM………………….bagi menjamin pembayaran duti kastam dan cukai jualan ke atas mesin-mesin/alat-alat dan bahan-bahan mentah/komponen tersebut sekiranya pengecualian tidak diluluskan oleh Perbendaharaan’

 • Kemukakan dokumen sokongan seperti berikut:
  • Salinan surat akuan terima permohonan pengecualian dari Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Perbendaharaan.
  • Jaminan bank untuk menjamin duti kastam/cukai jualan yang terlibat dan  sahlaku bagi tempoh 6 bulan
  • Invois Belian
  • Bill of Lading / Air Way Bill
  • Packing List
  • Permit Import dari agensi lain (Other Government Agency) (jika berkaitan)
 • Kemukakan 1 set BK1 tersebut ke Cawangan Import Stesen Kastam di mana dagangan akan dibawa masuk untuk tujuan pemeriksaan/taksiran dan cetakan resit.
 • Selepas 6 bulan jika tiada kelulusan pengecualian daripada Perbandaharaan/Kementerian Kewangan, duti/cukai kastam terlibat akan dituntut oleh Kastam melalui jaminan bank yang dikemukakan.

 

 •  Pengikraran kedua – setelah mendapat keputusan pengecualian (Final) dalam tempoh 3 bulan atau lanjutan hingga 6 bulan dari tarikh import.
  • Ikrar/isi BK1 secara elektronik melalui Kedai EDI/Agen Penghantaran dengan memilih jenis transaksi ”Final Import”.
  • Catat/endos BK1 dengan klausa Pengecualian Perbendaharaan Sek. 14(2) (semasa pengikraran Borang Kastam di Kedai EDI) seperti berikut:.

“Saya ……….K/P………..dari syarikat ………… kini berikrar dan memohon pengecualian duti Kastam (tidak melebihi/sepenuhnya) ….. % berkenaan barang-barang tersebut di atas, di bawah kuatkuasa pengecualian yang diluluskan oleh Menteri Kewangan dalam surat perbendaharaan bil no : ……….. bertarikh …………… yang mana berkuatkuasa sehingga ………….”

 • Kemukakan dokumen sokongan seperti berikut :
  • Salinan surat kelulusan pengecualian daripada Perbendaharaan / Kementerian Kewangan
  • Invois Belian
  • Bill of Lading / Air Way Bill
  • Packing List
  • Permit Import dari OGA (jika berkaitan)
 • Kemukakan 1 set BK1 tersebut ke Cawangan Import Stesen Kastam di mana dagangan akan dibawa masuk (stesen import seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat pengecualian surat perbendaharaan) untuk tujuan pemeriksaan/taksiran dan cetakan resit.

 

B)   Prosedur Import dengan membayar duti/cukai

 • Ikrar/isi BK1 secara elektronik melalui Kedai EDI/Agen Penghantaran dengan memilih jenis transaksi ”Normal Import”.
 • Catat/endos BK1 dengan klausa tuntutan pulang balik/refund duti/cukai (semasa pengikraran Borang Kastam di Kedai EDI)
 • Kemukakan dokumen sokongan seperti berikut :
  • Salinan surat akuan terima permohonan pengecualian dari Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA) / Perbendaharaan.
  • Invois Belian
  • Bill of Lading / Air Way Bill
  • Packing List
  • Permit Import dari OGA (jika berkaitan)

 

 • Kemukakan 1 set BK1 tersebut ke Cawangan Import Stesen Kastam di mana dagangan akan dibawa masuk (stesen import seperti yang ditetapkan dalam syarat-syarat pengecualian surat perbendaharaan) untuk tujuan pemeriksaan/taksiran dan cetakan resit
 • Setelah mendapat surat kelulusan Perbendaharaan, syarikat boleh menuntut pulang balik duti/cukai (Prosedur Pulangbalik Duti/Cukai) dalam tempoh 2 minggu dari tarikh surat kelulusan tersebut atau tempoh yang ditetapkan dalam surat pengecualian Perbendaharaan berkenaan.

 

C)   Sebarang pertanyaan, sila berhubung dengan Pengarah Kastam Negeri.

 

ATA Carnet

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 
ATA CARNET

ATA Carnet adalah dokumen yang digunakan diperingkat antarabangsa kepada negara yang layak (ahli Konvensyen Istanbul) mengikut syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan bagi memberi kemudahan untuk mengimport atau mengeksport barangan secara sementara dengan jaminan dari Malaysia International Chamber of Commerce and Industry (MICCI) bagi melindungi duti yang terlibat, menggunakan Carnet bagi menggantikan penggunaan borang kastam. Barangan yang diimport sementara hendaklah dieksport semula dalam tempoh 3 bulan atau tempoh lanjutan yang diluluskan oleh Pejabat Kastam pintu masuk pertama. Sekiranya gagal untuk mengeksport semula duti/cukai hendaklah dijelaskan dengan serta-merta di mana-mana Pejabat Kastam berdekatan. Sekiranya barangan hendak dijual, duti/cukai hendaklah dijelaskan terlebih dahulu. Satu kelulusan ATA Carnet boleh digunakan oleh lebih dari satu negara yang menjadi anggota ATA Carnet. Sekiranya negara bukan anggota ATA Carnet, pemohon boleh memohon menggunakan Import Sementara. Permohonan ATA Carnet boleh dibuat melalui Dewan Perniagaan dan Perindustrian Antarabangsa Malaysia (MICCI) yang beralamat seperti berikut:

Pengarah Eksekutif
Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Antarabangsa
C-8-8, Tingkat 8, Blok C, Plaza Mont Kiara
2 Jalan 1/70C, Mont Kiara
50480 Kuala Lumpur
Tel: (03) 6201-7708
Fax: (03) 6201-7705
Laman web: www.micci.com
Email: Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

 

 1. Syarat Penggunaan sistem ATA Carnet
  • Barangan tidak boleh dijual atau tukar milik.
  • Barangan yang sama hendaklah dieksport semula ke negara asal sebelum tamat tempoh.
  • Lesen/permit hendaklah dikemukakan bagi barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import ) 2008 / Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport ) 2008.
 2. Prosedur Import/Eksport Barangan Melalui ATA Carnet
 3. Perlanjutan Tempoh
  • Tempoh import sementara ATA CARNET yang dibenarkan adalah dihadkan kepada 3 bulan dari tarikh ianya diimport.
  • Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam Negeri sebelum tempoh kelulusan asal tamat.
 4. Permohonan ATA Carnet

Permohonan ATA Carnet untuk eksport dibuat :

Pengarah Eksekutif
Dewan Perniagaan Dan Perindustrian Antarabangsa
C-8-8, Tingkat 8, Blok C, Plaza Mont Kiara
2 Jalan 1/70C, Mont Kiara
50480 Kuala Lumpur
Tel: (03) 6201-7708
Fax: (03) 6201-7705
Laman web: www.micci.com
Email: Alamat email ini dilindungi dari Spambot. Perlukan JavaScript untuk melihatnya

ATA Carnet bagi barangan yang diimport dikeluarkan oleh agensi yang diberi tauliah oleh Kerajaan dinegara pengeksport masing-masing.

   

Prosedur Import/Eksport Barangan Melalui ATA Carnet

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 
Prosedur Import/Eksport Barangan Melalui ATA Carnet

Mengemukakan borang ATA Carnet kepada Kastam di pintu masuk/keluar negara bersama dokumen sokongan seperti :

 1. Inbois
 2. Packing list
 3. Bill of Lading/Air Way Bill
 4. Lesen/permit bagi barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import ) 2008 ) /Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2008

Pemeriksaan fizikal akan dilakukan oleh Kastam untuk pengesahan barangan.

 

Permohonan Lesen GPB

Permohonan Lesen

Rating Pengguna: / 5
Kurang BaikTerbaik 

Prosedur Permohonan

 1. 3 salinan Borang JKED 1 (boleh didapati dari pejabat kastam yang berdekatan).
 2. 3 salinan Lampiran A - Permohonan Untuk Lesen Gudang Mengilang Di Bawah Seksyen 65 / 65a Akta Kastam 1967
 3.  Satu salinan Memorandum and Article of Association (MAA).
 4. Satu salinan dokumen-dokumen (yang telah disahkan)  di bawah Akta Syarikat 1965 seperti:
  • Borang 9 - Sijil Pendaftaran Syarikat Persendirian
  • Borang 13 - Sijil Pendaftaran Pertukaran Nama     Syarikat,  jika berkenaan,
  • Borang 24 - Penyata Pengagihan Saham,
  • Borang 44 - Notice of Situation of Registered  Office and of Office Hours and Particulars of Changes, dan
  • Borang 49 - Penyata Lembaga Pengarah,Pengurus dan Setiausaha Syarikat dan maklumat pindaan status syarikat (di mana              berkenaan).
 5. 3 salinan senarai lengkap mesin-mesin dan alat-alat kelengkapan yang akan digunakan.
 6. 3 salinan senarai lengkap bahan mentah / komponen yang digunakan dalam pengilangan barang siap.
 7. 3 salinan Carta Aliran Proses Pengilangan.
 8. Nisbah Pengeluaran (Input / Output).
 9. Salinan Lesen Mengilang di bawah Akta Penyelarasan Perindustrian 1975 (jika ada).
 10. 3 salinan asal pelan yang diluluskan oleh Arkitek Bertauliah yang menunjukkan dengan jelas perkara-perkara berikut:
  • Pelan kedudukan tapak (site plan)
  • Susunan premis (premise layout plan)
  • Kedudukan sebelah dalam (internal layout plan)
 11. Pelan-pelan tersebut hendaklah diberi petunjuk dan  diwarnakan mengikut skim warna seperti di bawah:
  • Ruang Bilik Bahan Mentah –  Biru
  • Ruang Bilik Barang Siap –  Merah Jambu 
  • Ruang Pengilangan  –  Kuning
  • Ruang Pembungkusan –  Hijau
  • Ruang Mesin-mesin  –  Coklat
  • Kawasan Berpagar  –  Merah
  • Ruang IPC dan RDC  –  Hitam
  • Ruang Sisa / Hampas  –  Oren
   

page 39 of 70

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia