Jumaat, Ogos 22, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.

Pengedaran Perintah Bil. 14/2011

Pengedaran Pindaan/Perintah

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Berikut adalah Pengedaran Perintah Bil 14/2011

 1. PERINTAH KASTAM (NILAI-NILAI KENDERAAN MOTOR PASANG SIAP YANG DIIMPORT ) (BARU) (PINDAAN) 2011

Perintah di atas telah diwartakan pada 20 September 2011 dan berkuatkuasa mulai 20 September 2011

Untuk Senarai kesemua Perintah Duti Kastam, klik disini
 

Keputusan Penjenisan Bulan Ogos 2011

Ketetapan Kastam & Keputusan Penjenisan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Keputusan Penjenisan - Ogos 2011


 

PENGIKRARAN BARANG STRATEGIK OLEH PENGEMBARA

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

MAKLUMAN

1. Dengan terlaksananya Akta Perdagangan Strategik 2010, pengembara yang meninggalkan Malaysia dengan barang strategik yang ternyata dalam Bahagian 1 dan 2 Jadual Perintah Perdagangan Strategik (Barang Strategik) 2010 adalah dikehendaki memperolehi permit  di bawah Akta ini dan mengikrar kepada kastam di pintu keluar negara dengan menggunakan Borang Kastam No. 22.
2. Permit Khas hendaklah diperolehi untuk barang strategik jika ke negara dan destinasi terhad seperti di Bahagian 3 Jadual Pertama  Perintah Perdagangan Strategik (Pengguna Akhir Terhad dan Pengguna Akhir Terlarang) 2010.
3. Kegagalan mengemukakan permit dan / atau permit khas dan mengikrar kepada kastam untuk barang strategik adalah melakukan suatu kesalahan di bawah Seksyen 9(1), 9(2) dan 9(3) Akta Perdagangan Strategik 2010 dan apabila disabitkan boleh dihukum di bawah Seksyen 9(4), 9(5) dan 9(6) Akta yang sama.

4. Senarai barang strategik boleh dirujuk di laman sesawang Jabatan Kastam Diraja Malaysia di dan maklumat ringkas mengenai Akta Perdagangan Strategik 2010 boleh diperolehi dari www.miti.gov.my.

Customs Call Centre

Royal Malaysian Customs Department

Tel : 03-7806 7200 (0830 – 1700 hrs)

Fax: 03-7806 7599

E-mail : ccc(at)customs(dot)gov(dot)my

The Strategic Trade Secretariat

Ministry of International Trade and Industry

Tel : 03-6203 4683 / 03-6203 3365

E-mail : admin.sts(at)miti(dot)gov(dot)my

   

Zon Bebas

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Zon Bebas adalah mana-mana bahagian Malaysia yang diisytiharkan di bawah peruntukan Seksyen 3(1)Akta Zon Bebas 1990 menjadi suatu Zon Perdagangan Bebas atau Zon Perindustrian Bebas.    Zon Bebas adalah satu kawasan yang dianggap di luar Malaysia yang diperuntukkan di bawah Seksyen 2(1A) Akta Kastam 1967, Seksyen 2 Akta Eksais 1976, Seksyen 2 Akta Cukai Jualan 1972 dan Seksyen 2A Akta Cukai Perkhidmatan 1975.

Zon Perdagangan Bebas dibenarkan menjalankan aktiviti perdagangan, manakala Zon Perindustrian Bebas dibenarkan menjalankan aktiviti pengilangan. Permohonan untuk menubuhkan Zon Bebas hendaklah dimajukan kepada Kementerian Kewangan dan sesalinan kepada Bahagian Perkastaman Ibu Pejabat.

Bagi syarikat  yang ingin menjalankan operasi di dalam kawasan zon yang telah diwartakan ,permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pihak Berkuasa Zon yang berkenaan.

Syarikat yang beroperasi di dalam Zon Bebas boleh memperolehi barang dan perkhidmatan tanpa bayaran duti kastam, duti eksais, cukai jualan atau cukai perkhidmatan kecuali bagi barang tertentu di bawah Perintah Zon Bebas (Pengecualian ke atas barang-barang dan perkhidmatan) 1998. Semua pergerakan barang-barang keluar masuk dari / ke Zon Bebas hendaklah menggunakan borang/dokumen yang ditetapkan

1. Seksyen 3(1) Akta Zon Bebas 1990

Menteri boleh, melalui pemberitahuan dalam warta, mengishtiharkan mana-mana kawasan dalam Malaysia sebagai suatu Zon Perdagangan Bebas atau Zon Perindustrian Bebas dan setiap pemberitahuan itu hendaklah mentakrifkan had-had zon itu.

2. Seksyen 2(1A) Akta Kastam 1967

Bagi maksud Akta ini (selain daripada seksyen 31), zon bebas hendaklah disifatkan sebagai suatu tempat di luar Malaysia.

3. Seksyen 2(1) Akta Eksais 1976

“Zon Bebas” mempunyai erti yang diberi oleh seksyen 2 Akta Zon Bebas 1990 , dan bagi maksud-maksud Akta ini, sesuatu zon bebas hendaklah disifatkan sebagai suatu tempat di luar Malaysia.

4. Seksyen 2A Akta Cukai Jualan 1972

Bagi maksud Akta ini, sesuatu  zon bebas hendaklah disifatkan sebagai suatu tempat di luar Malaysia.

5. Seksyen 2A Akta Cukai Perkhidmatan 1975

Bagi maksud Akta ini, sesuatu  zon bebas hendaklah disifatkan sebagai suatu tempat di luar Malaysia.

 

6. AKTIVITI PERDAGANGAN

Termasuklah berniaga (tidak termasuk perniagaan runcit), memecah pukal, menggred, pembungkusan semula, melabel semula dan transit

7. AKTIVITI PENGILANGAN

Penukaran dengan cara tangan atau jentera bahan organic atau tak organic kepada suatu keluaran baru dengan menukar saiz, bentuk, komposisi, jenis atau kualiti bahan-bahan itu dan termasuklah memasang bahagian-bahagian menjadi suatu jentera atau keluaran lain, tetapi tidak termasuk pemasangan jentera atau kelengkapan bagi maksud pembinaan; dan istilah ‘aktiviti mengilang’ dengan variasi gramatisnya dan dengan ungkapan seasalnya hendaklah ditafsirkan dengan sewajarnya dan berkaitan dengan istilah itu, ia hendaklah termasuk apa-apa aktiviti yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah sebagai aktiviti mengilang :

Dengan syarat bahawa Ketua Pengarah boleh mengikut budi bicara mutlaknya menentukan bahawa hasil bagi apa-apa pengilangan atau aktiviti itu bukanlah keluaran barang yang baru.


ALAMAT KEMENTERIAN KEWANGAN MALAYSIA
Ketua Setiausaha Perbendaharaan
Kementerian Kewangan Malaysia
Bahagian Analisa Cukai
Kompleks Kementerian Kewangan
No. 5, Persiaran Perdana, Precint 2
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62592 Putrajaya

ALAMAT JABATAN KASTAM
Ketua Pengarah Kastam
Jabatan Kastam Diraja Malaysia
Bahagian Perkastaman
Aras 4 Utara, Kompleks Kementerian Kewangan
No. 3, Persiaran Perdana, Precint 2
62596 Putrajaya

 

SENARAI PIHAK BERKUASA BAGI ZON PERDAGANGAN BEBAS

SENARAI PIHAK BERKUASA BAGI ZON PERINDUSTRIAN BEBAS

11.          PERINTAH ZON BEBAS (PENGECUALIAN BARANG-BARANG DAN PERKHIDMATAN) 1998

 1. Forklift        
 2. 1A.  Crane
 3. Construction / building materials and equipment
 4. Office equipment / furniture
 5. Fire fighting and pollution control equipment
 6. Motor Vehicle and spare parts
 7. Petroleum/petroleum products
 8. Tyres
 9. Explosives and chemicals
 10. Airconditioning equipment
 11. Manufacturing Aids
 12. All goods and services which are not used directly in the activities approves under the fisrt and Second Schedules of the act

 

12 BORANG / DOKUMEN

 1. 1. Barang-barang dibawa masuk ke Zon Bebas dari luar Malaysia

-       ZB1 (Import)

 1. 2. Barang-barang dibawa ke Zon Bebas dari luar Malaysia melalui Kawasan Utama Kastam

-       K8

 1. 3. Barang-barang dibawa masuk ke Zon Bebas dari Kawasan Utama Kastam

-       K2

 1. 4. Barang-barang dibawa keluar dari Zon Bebas ke luar Malaysia

-       ZB1 (Eksport)

 1. 5. Barang-barang dibawa keluar dari Zon Bebas ke luar Malaysia melalui Kawasan Utama Kastam

-       K8

 1. 6. Barang-barang dibawa masuk ke Kawasan Utama Kastam dari Zon Bebas

-       K1

 1. 7. Pergerakan barang-barang diantara kilang-kilang atau tempat-tempat dalam satu zon bebas yang sama

-       Invois / Delivery Order.

 1. 8. Barang-barang yang dibawa masuk ke zon bebas dari Zon Bebas yang lain

-       K8

 1. 9. Pergerakan barang-barang antara wilayah-wilayah Malaysia melalui Zon Bebas.

-       K3

BIL

DARI

KE

DOKUMEN KASTAM

DOKUMEN SOKONGAN

1

Luar Negara

Zon Bebas

ZB1 (import)

2

Luar Negara

Zon Bebas (melalui KUK)

K8

3

KUK

Zon Bebas

K2

4

Zon Bebas

Luar Negara

ZB 1 (eksport)

5

Zon Bebas

Luar Negara (melalui KUK)

K8

6

Zon Bebas

KUK

K1

7

Zon Bebas

Zon Bebas (dalam zon yang sama)

N/A

Invois / Delivery Order

8

Zon Bebas

Zon Bebas (melalui KUK)

K8

9

KUK

Kuk (melalui zon bebas

K3

 

 

Kemudahan Import Sementara

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Import Sementara merupakan kemudahan untuk mengimport secara sementara tanpa bayaran duti kastam ke atas barang yang diimport untuk tujuan dieksport semula diperuntukan di bawah Seksyen 97 Akta Kastam 1967. Permohonan import sementara ini tertakluk kepada syarat-syarat dan prosedur yang ditentukan bagi memberi kemudahan untuk mengimport  barangan secara sementara dengan mengemukakan jaminan bank/cagaran bagi  melindungi duti yang terlibat. Barangan yang diimport sementara hendaklah dieksport semula dalam tempoh 3 bulan dari tarikh ianya diimport.  Tempoh lanjutan boleh dipohon dan kelulusan akan diberi oleh stesyen dimana permohonan dibuat untuk tempoh sehingga 12 bulan lagi, sekiranya mempunyai sebab-sebab yang boleh dipertimbangkan. Sekiranya tempoh lanjutan berikutnya masih diperlukan, permohonan hendaklah dikemukakan kepada Ketua Pengarah Kastam Malaysia (Bahagian Perkastaman) melalui Pengarah Kastam Negeri yang berkenaan untuk pertimbangan  Ibu Pejabat Kastam. Walau apapun, kegagalan untuk mengeksport semula dalam tempoh yang dibenarkan, cagaran atau jaminan bank yang didaftarkan di pejabat kastam akan dituntut atau ditunaikan untuk menjelaskan duti/cukai terlibat. Dalam tempoh tersebut, sekiranya barangan hendak dijual, permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam Negeri berkenaan dan duti/cukai hendaklah dijelaskan terlebih dahulu selepas kelulusan diberi.  Permohonan Import Sementara boleh dibuat secara bertulis kepada Pejabat Pengarah Kastam Negeri di mana barangan akan diimport mengikut borang yang ditetapkan. Borang yang disertakan boleh dicetak untuk tujuan permohonan.

1. Kategori Kelayakan Menggunakan kemudahan Import Sementara

 2. Kategori barangan yang  layak mendapat kemudahan Import Sementara

 3. Syarat Penggunaan kemudahan Import Sementara

3.1               Barangan tidak boleh dijual atau tukar milik.

3.2               Barangan yang sama hendaklah dieksport semula ke negara asal sebelum tamat tempoh.

3.3               Lesen/permit hendaklah dikemukakan bagi barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import ) 2008 / Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport ) 2008.

3.4               Barangan tidak boleh disewa, dijual, ditukar milik atau dimusnah tanpa kebenaran Pengarah Kastam Negeri.

 

4. Prosedur Import/Eksport Barangan Melalui Import Sementara

4.1               Mengemukakan borang permohonan secara bertulis kepada Pejabat Pengarah Kastam Negeri di mana barangan akan diimport bersama dokumen sokongan seperti :

4.1.1         Inbois

4.1.2         Packing list

4.1.3         Bill of Lading/Air Way Bill

4.1.4         Sijil Pengesahan oleh pengguna terakhir

4.1.5         Bagi pameran bertaraf antarabangsa, surat kelulusan  oleh Kementerian Perdagangan antarabangsa dan industry(MITI), disertakan jadual pameran dan surat pengesahan daripada penganjur

4.1.6         Lesen/permit bagi barangan yang tertakluk kepada Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import ) 2008 ) /Perintah Kastam (Larangan mengenai Eksport) 2008

4.2               Pemeriksaan fizikal akan dilakukan oleh Kastam untuk pengesahan barangan.

 

5. Penjelasan pengimportan barang-barang kemas untuk tujuan pameran.

 6. Perlanjutan Tempoh

6.1       Tempoh import sementara  yang dibenarkan adalah dihadkan kepada 3 bulan dari tarikh ianya diimport.

6.2        Permohonan hendaklah dikemukakan kepada Pengarah Kastam Negeri sebelum tempoh kelulusan asal tamat.

7. Jaminan Bank/Cagaran

7.1       Satu cagaran dalam bentuk jaminan bank yang bersamaan dengan jumlah duti/cukai terlibat hendaklah diperolehi daripada pengimport sebelum barangan dilepaslan daripada kawalan kastam.Cagaran boleh dalam bentuk jaminan bank,  bank deraf, surat jaminan, bond am

7.2        Pengimportan oleh Kedutaan-kedutaan bolehlah menggunakan surat jaminan.

7.3        Pengimportan oleh Jabatan Kerajaan Badan-Badan Berkanun Pertubuhan Sukan dan Badan-Badan kebajikan boleh menggunakan surat jaminan atau Bon Am.

7.4         Pengimportan oleh pihak swasta walaupun untuk Jabatan Kerajaan hendaklah  menggunakan jaminan bank atau bank deraf (Untuk barangan kritikal iaitu;……..) Penggunaan Bon Am boleh dipakai bagi barangan bukan kritikal (barangan selain dari barangan kritikal di atas)

7.5         Pengimportan oleh Syarikat-syarikat Perfileman  Asing untuk membuat pnggambaran yang bertujuan publisiti kepada Malaysia di luar Negara, boleh dibenarkan menggunakan surat jaminan dengan syarat mendapat kelulusan untuk membuat penggambaran daripada Keenterian Penerangan Malaysia terlebih dahulu  atau sokongan daripada Kedutaan-Kedutaan Asing yang berkenaan.

7.6        Cagaran yang dikemukakan oleh pengimport hendaklah meliputi tempoh import sementara yang diluluskan.

7.7        Bagi tujuan mendapatkan semula cagaran terlibat, salinan borang  Kastam 2 hendaklah dikemukakan  sebagai bukti pengeksportan telah dibuat.

Sebab-sebab yang boleh dipertimbangkan

 1. Pengimportan sementara untuk tujuan penyelidikan, memerlukan tempoh lanjutan melebihi  tiga bulan kerana kajian masih belum selesai dan memerlukan tempoh lanjutan.
 2. Projek pembangunan yang memerlukan tempoh lebih lama dari tiga bulan.
 3. Sebab-sebab lain yang kritikal memerlukan tempoh pengimportan sementara melebihi tiga bulan.

Seksyen 97 – Pelepasan daripada duti ke atas barang-barang yang diimport untuk sementara

Jika Ketua Pengarah berpuas hati bahawa barang-barang diimport hanya untuk sementara dengan suatu maksud pengeksportan semula yang berikut, dia boleh membenarkan barang-barang itu diserah ketika pengimportan tanpa pembayaran duti tertakluk kepada pembayaran suatu deposit senilai dengan tidak kurang daripada amaun duti yang akan kena dibayar jika barang-barang itu diimport bagi kegunaan tempatan atau cagaran diberi dengan memuaskan hati Ketua Pengarah bagi pembayaran duti itu. Deposit itu hendaklah dibayar balik atau cagaran itu dikembalikan jika barang-barang itu dieksport semula dalam masa tiga bulan dari tarikh pengimportan atau dalam apa-apa tempoh tambahan yang dibenarkan oleh Ketua Pengarah.

   

page 39 of 72

Login untuk staf
Jabatan Kastam Diraja Malaysia