Rabu, April 23, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size
Select a news topic from the list below, then select a news article to read.
 
 

Eksais

Cukai Dalam Negeri

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Soalan Lazim

Eksais

A. Pengenalan dan Konsep

1. Apakah itu duti eksais

Cukai yang dikenakan ke atas barang-barang  tertentu yang dimport ke Malaysia atau dikilang dalam Malaysia.

2. Apakah jenis barang berduti eksais

 • Minuman Keras.
 • Rokok, Tembakau dan keluaran tembakau
 • Kenderaan Bermotor
 • Playing card (Daun Terup)
 • Mahjong tiles.

 

B. Pelesenan

3. Apakah jenis pengilangan yang memerlukan lesen eksais

 • Arak/Liquor/Todi
 • Tembakau/Rokok
 • Kenderaan/Daun Terup/Mahjong Tiles

4. Bagaimana hendak memohon lesen mengilang dan menggudang

Mengemukakan surat permohonan (free format) dan borang JKED No.1 (2 salinan) berserta dokumen sokongan ke Pejabat Kastam berdekatan.

5. Bagaimana saya hendak pastikan rokok yang saya beli adalah bukan rokok seludup

 • · Rokok Import – ditampal label cukai pada kotak
 • · Rokok Kilangan Tempatan - dicetak dakwat keselamatan pada kotak

6. Bagaimana saya hendak pastikan arak yang saya beli adalah bukan arak seludup

 • · Arak Import/ Kilangan Tempatan – ditampal label cukai pada botol/tin/bekas
 • · Bir/Stout Kilangan Tempatan - dicetak dakwat keselamatan pada botol/tin/bekas

 

C. Pembayaran

7. Bagaimanakah cara untuk membawa keluar barangan dari pelabuhan

Mengemukakan Borang Kastam No. 1 untuk ditaksir/dikira duti/cukai kepada Kastam dan membayar duti/cukai yang dikenakan kepada Pusat Pemungut Duti/Cukai yang berhampiran seterusnya membawa keluar barang dari kawalan Kastam.

 

D. Pemindahan

8. Bagaimanakah cara untuk memindah barang dari kilang ke gudang / zon bebas yang lain

Mengemukakan Borang Eksais 8 beserta dokumen sokongan untuk kelulusan kepada Kastam dan pemindahan dibenarkan.

9. Bagaimanakah cara untuk memindah barang dari kilang ke Sabah/Sarawak

Bagi kenderaan - Mengemukakan Borang Eksais 7 dan Borang Kastam 3 (catatan duti eksais belum dibayar) beserta dokumen sokongan untuk kelulusan dan pemindahan dibenarkan.

Bagi barangan am – Mengemukakan Borang Kastam 3 beserta dokumen sokongan untuk kelulusan.

 

E. Kemudahan

 

10. Berapa lamakah sistem bayaran tertangguh dibenarkan

4 Tahun.

 

F. Pengecualian

11. Siapakah yang layak mendapat pengecualian duti eksais

Senarai orang dan barang yang layak boleh dirujuk di http://tariff.customs.gov.my

(Perintah Duti Eksais(Pengecualian) 1977).

   

Cukai Perkhidmatan

Cukai Dalam Negeri

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

SOALAN LAZIM

CUKAI PERKHIDMATAN

 

1. Apakah itu cukai perkhidmatan?

 • Cukai perkhidmatan adalah satu jenis cukai dalam negeri yang dikenakan di bawah Akta Cukai Perkhidmatan 1975 (ACP).
 • Cukai Perkhidmatan dikenakan ke atas apa-apa perkhidmatan yang kena dibayar cukai yang disediakan oleh mana-mana orang yang kena membayar cukai (pemegang lesen).

2. Bilakah cukai perkhidmatan dikenakan?

 • Apabila perkhidmatan diberikan

 

3. Berapakah kadar cukai perkhidmatan yang dikenakan?

 • 6% dari nilai perkhidmatan

 

4. Apakah jenis perkhidmatan yang kena dibayar cukai?

 • Jenis perkhidmatan yang kena di bayar cukai disenaraikan dalam Jadual Kedua Peraturan-Peraturan Cukai Perkhidmatan 1975 seperti berikut :

           KUMPULAN

        JENIS PERKHIDMATAN

 • Kumpulan A

Hotel

 • Kumpulan B1

Restoran Terletak Dalam Hotel Yang Mempunyai Lebih Daripada 25 Bilik

 • Kumpulan B2

Restoran Terletak Dalam Hotel Yang Mengandungi 25 Bilik Atau Kurang

 • Kumpulan C

Restoran Terletak Di Luar.

 • Kumpulan D

Kelab Malam, Dewan Tari, Kabaret, Pusat Kesihatan, Rumah Urut, Rumah Awam Dan Rumah Bir.

 • Kumpulan E

Kelab Persendirian

 • Kumpulan E1

Padang Golf Dan Lapangan Sasar Golf Selain Daripada Dalam Kumpulan A Dan E.

 • Kumpulan F

Hospital Persendirian

 • Kumpulan G

Penyedia Perkhidmatan Lain

 

5. Adakah perkhidmatan bercukai yang disediakan di luar Malaysia (termasuk Langkawi, Labuan dan Tioman) tertakluk kepada cukai perkhidmatan?

 • Tidak.  Nilai perkhidmatan ini juga tidak diambil kira dalam pengiraan threshold.

 

6. Adakah perkhidmatan bercukai yang disediakan di dalam Malaysia kepada pelanggan di luar Malaysia berkaitan dengan barang, tanah dan perkara-perkara berkaitan Malaysia tertakluk kepada cukai perkhidmatan?

 • Ya, nilai perkhidmatan tertakluk kepada cukai perkhidmatan.

7. Adakah perkhidmatan bercukai yang disediakan di dalam Malaysia kepada pelanggan di luar Malaysia tidak berkaitan dengan barang, tanah dan perkara-perkara berkaitan Malaysia tertakluk kepada cukai perkhidmatan?

 • Tidak tertakluk kepada cukai perkhidmatan.

8. Bagaimanakah cara untuk memohon lesen cukai perkhidmatan?

 • Permohonan lesen cukai perkhidmatan boleh dibuat secara berikut :
 •  
  • Secara manual
  • Secara online

9. Bilakah sesuatu lesen cukai perkhidmatan berkuatkuasa?

 • Seperti tarikh kuatkuasa yang tercatat di atas lesen.

 

10. Perniagaan saya mempunyai beberapa cawangan di seluruh negara, adakah setiap cawangan perlu dilesenkan secara berasingan?

 • Pemegang lesen boleh memilih untuk dilesenkan secara berpusat atau mengikut cawangan masing-masing dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan.

11. Berapa lamakah setiap tempoh bercukai?

 • Tempoh bercukai yang ditetapkan di bawah peruntukan Seksyen 2 ACP 1975 adalah dua (2) bulan kalendar atau sebahagian daripada dua bulan itu berakhir . pada hari terakhir bulan yang kedua.

 

12. Premis syarikat saya akan berpindah ke tempat lain, apakah perlu saya buat ?

 • Memohon pindaan lesen
 • Prosedur Pindaan Lesen :
 •  
  • Mengemukakan surat permohonan (free format) berserta lesen asal kepada Bahagian Cukai Dalam Negeri di Pejabat Kastam yang mengeluarkan lesen.
  • Lesen yang telah dipinda akan diserah kembali kepada pemegang lesen.

13. Apakah tindakan yang perlu dilakukan apabila berlaku kehilangan lesen?

 • buat laporan polis kehilangan lesen
 • Maklumkan secara bertulis kepada pejabat kastam yang mengawal dan mohon satu salinan lesen.

14.  Bilakah saya perlu memohon untuk membatalkan lesen dan apakah prosedurnya?

 • Pembubaran syarikat
 • Pemilik atau rakan kongsi meninggal dunia
 • Pemegang lesen berhenti berniaga
 • Tidak lagi menyediakan perkhidmatan kena cukai
 • Perubahan taraf syarikat
 • Nilai perolehan jualan perkhidmatan tahunan tidak mencapai threshold.
 • Perubahan penyediaan perkhidmatan kena cukai
 • Apabila diarah oleh Ketua Pengarah Kastam

15. Apakah borang yang digunakan untuk membayar cukai perkhidmatan?

 • Borang CJP No. 1(satu salinan).

16. Bilakah tempoh masa untuk mengemukakan penyata dan membayar cukai?

 • Penyata CJP No. 1 berserta bayaran perlu dikemukakan ke Pejabat Kastam yang mengawal dalam tempoh 28 hari selepas tamat satu-satu tempoh bercukai yang ditetapkan.
 • Sekiranya hari terakhir penyerahan penyata jatuh pada hari kelepasan mingguan/am, maka tarikh akhir penyerahan penyata dan pembayaran cukai adalah pada hari kerja berikutnya.

17. Dalam bentuk apakah pembayaran cukai boleh dibuat?

 • Bayaran cukai boleh dibuat secara:
 •  
  • Wang Tunai ;
  • Kiriman pos atau kiriman wang atas nama Pengarah Kastam Negeri; atau
  • Cek atau deraf bank atas nama Pengarah Kastam Negeri.

18. Sekiranya tiada perkhidmatan dibekalkan atau tiada bayaran diterima dalam suatu tempoh bercukai, adakah penyata CJP No.1 perlu dikemukakan bagi tempoh bercukai tersebut?

 • Penyata CJP No. 1 masih perlu dikemukakan walaupun tiada perkhidmatan bercukai disediakan atau tiada bayaran diterima dalam tempoh bercukai berkenaan (Nil Return).

19. Apakah kadar penalti yang dikenakan atas kelewatan membayar cukai perkhidmatan?

 • 10% dan tambahan 10% setiap 30 hari sehingga maksimum 50%.

20. Adakah tunggakan cukai/penalti boleh dibayar secara ansuran?

 • Ya, boleh dengan syarat membuat permohonan secara bertulis kepada pejabat kastam negeri yang mengeluarkan notis tuntutan.

21. Saya telah menjelaskan cukai perkhidmatan kepada Kastam ke atas invois yang telah dikeluarkan, kemudiannya saya telah memberi diskaun kepada pelanggan berhubung dengan invois tersebut. Bolehkah saya menuntut kembali bahagian cukai perkhidmatan yang terlibat dengan diskaun tersebut.

 • Ya, boleh dengan memohon kelulusan terlebih dahulu untuk menggunakan kemudahan Sistem Kontra

22. Bolehkah saya merayu agar cukai/penalti dikurangkan atau dibatalkan?

 • Boleh, dengan mengemukakan permohonan kepada Perbendaharaan Malaysia melalui Pengarah Kastam Negeri.

 

 

 

 

 

 

 

 
   

page 39 of 69