Rabu, April 16, 2014
  facebook twitter rss
   
Text Size

Panduan Pengisytiharan Mata Wang

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 
Pengisytiharan matawang semasa masuk dan keluar negara hendaklah dibuat bagi memenuhi keperluan Akta Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (Anti-Money Laundering and Anti-Terrorism Financing Act 2001 – AMLATFA).  Pengembara/penumpang yang masuk atau berlepas dari Malaysia dengan membawa wang tunai atau wang dalam bentuk traveller’s cheque, banker’s draft, bearer cheque, bills of exchange, promissory notes, postal order atau money order yang melebihi jumlah bersamaan dengan USD10,000.00 dikehendaki membuat pengikraran dalam borang Kastam No. 22.

Di bawah  Seksyen 24 dan 25 Akta Kawalan Pertukaran Wang 1953 dan Seksyen 23 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 (AMLATFA) semua pengembara atau penumpang hendaklah mengisytihar mata wang yang ada pada diri tertakluk kepada had yang ditetapkan, di dalam bagasi-bagasi yang dibawa atau kenderaan kepada Pegawai Kastam yang bertugas.

Pegawai Kastam yang hak boleh menahan, menyoal dan memeriksa mana-mana orang serta menahan dan menyita sebarang mata wang tunai yang disyaki tidak diisytiharkan, diisytiharkan dengan palsu atau terlibat dalam kegiatan pengubahan wang haram, pembiayaan keganasan atau jenayah lain.

Kegagalan untuk membuat pengisytiharan matawang di bawah Akta Kawalan Mata Wang 1953 ( Exchange Control Act 1953 ) atau membuat pengisytiharan palsu adalah satu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan 2001 dan apabila disabitkan kesalahan boleh:
 • didenda tidak melebihi RM1,000,000.00 (Ringgit Malaysia Satu juta); atau
 • dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu tahun; atau kedua-duanya; atau
 • dikompaun dengan denda tidak melebihi RM500,000.00
 • Wang tunai dan instrumen pembawa boleh niaga yang berkenaan boleh disita dan dilucuthak.

Pemindahan wang rentas sempadan secara fizikal telah dikenalpasti di peringkat antarabangsa sebagai salah satu cara yang digunakan untuk aktiviti-aktiviti pengubahan wang haram dan pembiayaan keganasan. Sekiranya aktiviti-aktiviti ini tidak dikawal, ianya boleh mengancam kestabilan ekonomi dan keselamatan negara.

Prosedur Permohonan Mengikrar Matawang dilampirkan

SEKSYEN 24 AKTA KAWALAN PERTUKARAN WANG 1953

(1) Except with the permission of the Controller and subject

to any order made under this Act, no person shall import—

(a) any such notes as may be specified by order of the Controller, being notes issued by a bank or notes of a class which are or have at any time been legal tender in any territory;

(b) any Treasury Bills; and

(c) any certificate of title to any security, including any such certificate which has been cancelled, and any document certifying the destruction, loss or cancellation of any certificate of title to a security.

(2) I n this section the expression “note” includes part of a note and the expression “security” includes a secondary security.

 

SEKSYEN 25 AKTA KAWALAN PERTUKARAN WANG 1953

(1) Except with the permission of the Controller and subject

to any order made under this Act, no person shall export—

(a) any notes of a class which are or have at any time been legal tender in any territory;

(b) any postal orders;

(c) any Treasury Bills;

(d) any gold;

(e) any of the following documents (including any such document which has been cancelled):

(i) any certificate of title to a security and any coupon;

(ii) any policy of assurance;

(iii) any bill of exchange or promissory note expressed in terms of a currency other than that of a scheduled territory and payable otherwise than within the scheduled territories;

(iv) any document to which section 7 applies not issued by an authorized dealer or in pursuance of a permission granted by the Controller; and

(v) any document certifying the destruction, loss or cancellation of any of the documents aforesaid;and

(f) any such articles exported on the person of a traveller or in a traveller’s baggage as may be prescribed.

(2) I n this section, the expression “note” includes part of a note, the expression “security” includes a secondary security and the expression “coupon” shall be construed in accordance with the meaning of “security”.

Had

Had-had bagi pengimportan dan pengeksportan wang kertas dan cek kembara mata wang asing oleh pemastautin dan bukan pemastautin adalah seperti Jadual di bawah:

IMPORT

EKSPORT

Pemastautin dan Bukan Pemastautin

Pemastautin

Mata Wang Asing

Ringgit Malaysia

Mata Wang Asing

Ringgit Malaysia

Tiada Had

Sehingga bersamaan USD10,000

Sehingga bersamaan USD10,000

(≤ USD 10,000)

Sehingga bersamaan USD10,000

(≤ USD 10,000)

Bukan Pemastautin

Mata Wang Asing

Ringgit Malaysia

Sehingga jumlah wang kertas mata wang asing dan cek kembara yang  dibawa masuk ke Malaysia.

Sehingga bersamaan      USD 10,000

(≤ USD 10,000)

 

Nota :

Sekiranya melebihi satu jumlah yang bersamaan USD 10,000 dikehendaki mengikrar dengan menggunakan Borang Kastam No. 22 di bawah Peraturan 17, Peraturan-Peraturan Kastam 1977

Prosedur Permohonan

 1. Setiap pemohon hendaklah mendapatkan surat kebenaran bertulis dari Bank Negara Malaysia sebelum  membawa keluar  matawang dengan menggunakan borang “Notis ECM 13” yang boleh diperolehi di mana-mana Bank Negara Malaysia, berpandukan kepada Perintah Kawalan Pertukaran Wang (Import Dan Eksport) (Am) 1998. Pemohon perlu melengkapi Borang Kastam No. 22 bersama-sama surat kebenaran bertulis daripada BNM tersebut kepada Pegawai Kastam yang bertugas di pintu keluar atau masuk Negara berpandukan kepada Peraturan 17, Peraturan-peraturan Kastam 1977,
 2. Bagi pengembara/penumpang rakyat Malaysia yang membawa masuk matawang ke dalam Negara hendaklah menggunakan borang kastam no.22. Bagi pengembara/penumpang rakyat asing hendaklah melengkapi borang IMM 26 yang boleh diperolehi di kaunter Imigresen di pintu-pintu masuk.
 3. Borang Kastam No. 22 tersebut boleh didapati di kaunter-kaunter sebelum pemohon melepasi pemeriksaan Kastam.

Peraturan 17, Peraturan-peraturan Kastam 1977

Setiap pengembara atau sesiapa sahaja yang tiba atau meninggalkan Malaysia hendaklah mengisytiharkan dalam Borang Kastam No.22 sebagaimana yang ditetapkan dalam Bahagian 1 Jadual Kedua:-

(a)  Semua barang berduti, dan barang larangan yang diimport dan dieksport, dalam milikannya sama ada pada tubuhnya atau dalam mana-mana bagasi atau dalam mana-mana kenderaannya; dan

(b)  Amaun wang tunai dan instrument pembawa boleh niaga, dalam milikannya sama ada tubuhnya atau dalam mana-mana bagasi atau dalam mana-mana kenderaannya, yang melebihi suatu jumlah yang bersamaan dengan sepuluh ribu Dolar Amerika Syarikat (USD 10,000) sebagaimana yang dikehendaki supaya diisytiharkan oleh Bank Negara Malaysia menurut Perintah Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Deklarasi Wang Tunai Dan Instrumen Pembawa Boleh Niaga) 2009.

Perisytiharan di bawah subperaturan (1) hendaklah dikemukakan kepada :-

(a)  Pegawai kastam yang hak, berhubung dengan barang di bawah subperaturan (1)(a); dan

(b)  Pegawai kastam yang diberi kuasa oleh Bank Negara Malaysia di bawah subseksyen 7(2) Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan keganasan 2001, berhubung dengan perkara di bawah subperaturan (1)(b).

 

Eksport Sementara

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Eksport sementara adalah kemudahan yang diberikan kepada pengeksport yang layak untuk mengeksport barang-barang untuk dibaiki (repair), tujuan propaganda, penyelidikan, demonstrasi dan akan mengimport semula dengan tuntutan pengecualian duti import/cukai jualan di bawah Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 dengan syarat-syarat tertentu .

Pemohon hendaklah mengemukakan permohonan secara bertulis dengan dokumen-dokumen sokongan tertentu kepada Pengarah Kastam Negeri di mana barang-barang hendak dieksport untuk kelulusan oleh Pengarah Kastam Negeri bagi pihak Ketua Pengarah Kastam untuk tuntutan pengecuailian di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008. Permohonan lanjutan tempoh eksport sementara boleh dikemukakan dengan alasan yang kukuh ke pejabat kastam yang memberikan kelulusan tersebut sebelum tempoh kelulusan eksport sementara luput.

Bagi tuntutan pengecualian di bawah butiran 51 Perintah Duti Kastam (Pengecualian)1988 dan butiran 49 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 dan butiran 140 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 59 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008, tempoh eksport sementara hanya dibenarkan selama satu tahun dan duti/cukai hendaklah dijelaskan sekiranya melebihi tempoh satu tahun.

 Pengeksport Yang Layak Memohon Eksport Sementara

 1. Pengeksport yang hendak mengeksport barang-barang untuk dibaiki di bawah butiran 51 Perintah Duti Kastam (Pengecualian)1988 dan butiran 49 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008;
 2. Pengeksport yang menjalankan aktiviti propaganda, penyelidikan dan demonstrasi di luar negera di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 ;
 3. Pengeksport yang telah mengimport barangan import dan duti/cukai telah dibayar, mengeksport sementara barang tersebut dengan kelulusan bertulis oleh Ketua Pengarah Kastam di bawah butiran 140 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 59 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008

 Syarat-Syarat Eksport Sementara

i. Barangan boleh dikenalpasti dengan memuaskan  hati pegawai kastam yang hak. Bagaimanapun bagi butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan Butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008;

ii. Pengeksport hendaklah mencatatkan keterangan dan spesifikasi barangan secara lengkap dan terperinci semasa eksport seperti Nama Barangan/Model/Jenama dan ukuran pada Borang Kastam No. 2

iii. Klausa berikut hendaklah ditulis atas Borang Kastam No. 2;

“Barang-barang dieksport sementara untuk tujuan................. dan akan diimport semula dalam tempoh satu tahun (12 bulan).  Saya memberi notis untuk memohon pengecualian duti import/cukai jualan semasa pengimportan di bawah butiran ............Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran............ Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008.”

iv. Bagi tuntutan pengecuailian di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008, klausa ini hendaklah ditambah Kelulusan Eksport sementara diberi  melalui rujukan .................... bertarikh................”

v. Sekiranya pengikraran semasa eksport dan import dibuat secara elektronik, tuntutan menurut prosidur pengikraran secara elektronik hendaklah diikuti.

vi. Barangan tersebut hendaklah diimport semula melalui jalan yang sama semasa eksport.  Sekiranya melalui laluan import yang berbeza, pemohon hendaklah mengemukakan borang kastam No. 2 yang telah diendoskan oleh pegawai kastam yang hak semasa eksport.

vii. Surat dari pihak yang membaiki (repairer) barangan tersebut yang mengesahkan tiada alat ganti baru dipasang. Jika terdapat alat ganti baru, duti/cukai bagi alat ganti tersebut hendaklah dijelaskan.

viii. Ketua Pengarah Kastam boleh mengenakan sebarang syarat tambahan bagi kemudahan pengecualian di bawah butiran 58 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 53 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008.

ix. Barangan yang mendapat pengecualian di bawah butiran 140 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan butiran 59 Perintah Cukai Jualan (Pengecualian) 2008 hendaklah diimport semula dalam tempoh satu (1) tahun dari tarikh eksport atau satu tempoh masa yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Kastam dengan syarat tiada alat ganti baru dipasang dan tiada tuntutan pulangbalik (drawback) di bawah seksyen 99 Akta Kastam 1967 dibuat semasa eksport.

Dokumen-Dokumen Sokongan

i. Surat Perlantikan Agen

ii. Invois Barangan

  iii. Gambar/ Katalog

  iv. Diskripsi barangan yang lengkap (Nama Barangan/Model/Jenama dan ukuran dan lain-lain)

v. Lain-lain Dokumen Berkaitan:

a. Propaganda/Demonstrasi

 • Surat dari penganjur
 • Jadual propaganda/demonstrasi

b. Penyelidikan

 • Surat pengesahan dari badan penyelidik/institusi penyelidikan luar negara

c. Pembaikan (repair)

 • Pengesahan dari pihak yang membaiki dalam bentuk laporan pembaikan semasa import semula.
 

LAYANAN CUKAI PERKHIDMATAN DI ZON BEBAS (ZON PERINDUSTRIAN BEBAS DAN ZON PERDAGANGAN BEBAS), PULAU BEBAS CUKAI DAN KAWASAN PEMBANGUNAN BERSAMA.

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

LAYANAN CUKAI PERKHIDMATAN DI ZON BEBAS (ZON PERINDUSTRIAN BEBAS DAN ZON PERDAGANGAN BEBAS), PULAU BEBAS CUKAI DAN KAWASAN PEMBANGUNAN BERSAMA.

Adalah dimaklumkan bahawa YB Menteri Kewangan bersetuju supaya:

(a) Pengecualian cukai perkhidmatan diluluskan mulai 1 Januari 2012 di bawah Seksyen 6 Akta Cukai Perkhidmatan 1975 ke atas:

i. Semua perkhidmatan bercukai yang disediakan oleh mana-mana orang dalam zon bebas dan dibekalkan kepada mana-mana orang dalam zon bebas;

ii. Semua perkhidmatan bercukai yang disediakan oleh mana-mana orang dalam zon bebas dan dibekalkan kepada mana-mana orang dalam kawasan utama kastam;

iii. Semua perkhidmatan bercukai yang disediakan oleh mana-mana orang dalam kawasan utama kastam dan dibekalkan kepada mana-mana orang dalam zon bebas; dan

iv. Semua perkhidmatan bercukai yang disediakan oleh mana-mana orang dalam kawasan utama kastam atau dalam zon bebas berkaitan dengan apa-apa perkara di Langkawi, Tioman, Labuan dan Kawasan Pembangunan Bersama (Joint Development Area).

(b) Permohonan daripada mana-mana orang untuk pulang balik cukai perkhidmatan tersebut di perenggan (a) diatas yang telah dibayar sebelum 1 Januari 2012 adalah tidak diluluskan;

(c) Cukai Perkhidmatan ke atas semua perkhidmatan tersebut di perenggan (a) diatas  yang tidak dikutip sebelum 1 Januari 2012 diremitkan dibawah Seksyen 22 Akta Cukai Perkhidmatan 1975;

(d) Cukai Perkhidmatan tidak dikenakan bagi:

i. Semua perkhidmatan bercukai yang disediakan oleh –mana-mana orang dalam zon bebas dan dibekalkan kepada mana-mana orang dalam Langkawai, Labuan, Tioman dan Kawasan Pembangunan Bersama (Joint Development Area).

ii. Semua perkhidmatan bercukai yang disediakan oleh –mana-mana orang dalam kawasan utama kastam dan dibekalkan kepada mana-mana orang dalam Langkawai, Labuan, Tioman dan Kawasan Pembangunan Bersama (Joint Development Area).

(e) Pengecualian cukai perkhidmatan seperti di perenggan (a) dan perkhidmatan yang tidak dikenakan cukai seperti di perenggan (d) adalah terpakai sehingga Cukai Barang dan Perkhidmatan (GST) dikuatkuasakan dan semua bekalan perkhidmatan hendaklah tertakluk kepada layanan yang ditetapkan di bawah perundangan GST kelak.

Sehubungan itu, pihak Y. Bhg. Dato’/Tuan/Puan hendaklah melaksanakan keputusan dasar ini di semua peringkat stesen Jabatan Kastam Diraja Malaysia (JKDM) dan juga memaklumkan kepada semua industry yang berkaitan.

Pengarah Kastam
Bahagian Cukai Dalam Negeri
Ibu Pejabat, Putrajaya
   

AEO/CGC

Panduan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 

Tiada terjemahan dalam Bahasa Melayu.

Authorised Economic Operator (AEO)

Malaysia is among the world’s largest trading countries in the world and active participation by both Giant Organizations and Small & Medium Enterprises (SME) contributing to various sectors such as agriculture, manufacturing, electronic and information technology.

Speed and secure movement of goods, minimal documentation, minimal human intervention and predictability of customs processes are essential ingredients for the effectiveness of businesses that provides procurement, supply, distribution and marketing services on a global basis to the manufacturing and trading sector which implements the Just In Time inventory systems .The global trading system is vulnerable to terrorist exploitation that could severely damage and interrupt the supply chain and indirectly affect the entire global economy.

The Authorised Economic Operator or AEO is a concept introduced by the SAFE Framework of Standard referring to operators involved in the movement of goods along the international trade supply chain who have achieved the required security standards and are accredited by the member country. The AEO Scheme developed by Royal Malaysian Customs Department (RMCD) is based on a similar concept.

The AEO concept encourages electronic transactions for better security management in the supply chain. For smooth and seamless flow of trade, economic operators are encouraged to implement high security features based on international standards in their day-to-day management in all aspects of their business activity, amongst others includes manufacturing activities, movement of raw materials and finished goods, storage and warehousing and also ensuring secure conveyances and handling of goods. Economic Operators with high compliance level and high security management are encouraged to apply for the AEO scheme from RMCD.

More info on AEO at http://customsgc.gov.my/

 

Gudang Berlesen

Fasilitasi Perdagangan

Rating Pengguna: / 3
Kurang BaikTerbaik 
Gudang Berlesen merupakan gudang yang dilesenkan di bawah Seksyen 65 Akta Kastam 1967 untuk penyimpanan barangan berduti yang mana pembayaran duti dan cukai yang ditangguhkan sehingga barangan dikeluarkan untuk penggunaan tempatan atau untuk dieksport semula. Terdapat beberapa kategori Gudang Berlesen yang ditawarkan dan aktiviti-aktiviti yang dibenarkan.

Permohonan lesen gudang hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Kastam yang berhampiran dengan premis gudang dan tertakluk kepada syarat-syarat serta prosedur permohonan yang ditentukan. Peringkat pertimbangan untuk kelulusan lesen gudang adalah bergantung kepada kategori gudang. Gudang Berlesen Awam dipertimbangkan diperingkat Kementerian Kewangan,manakala gudang berlesen persendirian dipertimbangkan diperingkat Ibu Pejabat Kastam,Putrajaya dan gudang PEKEMA oleh Pengarah Kastam Negeri. Bagi permohonan yang diluluskan,bayaran lesen Gudang akan dikenakan sebanyak RM 1,200 setahun dan bagi agensi kerajaan bayaran lesen sebanyak RM120.00 setahun.

1.   Seksyen 65 Akta Kastam 1967
(1) Ketua Pengarah boleh, menurut budi bicara mutlaknya, apabila dibayar fee sebagaimana yang ditetapkannya dalam setiap hal, member suatu lessen kepada mana-mana orang, yang kemudian daripada ini disebut pemegang lesen dalam seksyen ini, dan apabila diberi menarik balik mana-mana lesen, untuk penggudangan barang-barang yang dikenakan duti kastam dan barang-barang lain dalam sesuatu tempat atau tempat-tempat yang dinyatakan dalam lesen itu.

(2) Mana-mana lessen itu hendaklah bagi sesuatu tempoh dan tertakluk kepada apa-apa syarat sebagaimana yang dinyatakan oleh Ketua Pengarah dalam setiap hal dalam lessn itu.

(3) Pegawai kanan kastam atau mana-mana pegawai kastam yang diwakilkannya bagi maksud itu, hendaklah pada sepanjang masa ada akses pada mana-mana gudang berlesen.

(4) Jika didapati pada bila-bila masa bahawa dalam mana-mana gudang berlesen atau mana-mana bahagiannya ada kekurangan kuantiti barang-barang berduti yang sepatutnya didapati di dalam gudang berlesen itu, pemegang lesen gudang itu hendaklah, jika tiada bukti sebaliknya, dianggap telah memindahkan dengan menyalahi undang-undang barang-barang itu dan hendaklah, tanpa menyentuh mana-mana prosiding di bawah Akta ini, membayar kepada pegawai kastam yang hak duti kastam yang boleh dilevikan ke atas barang-barang yang didapati berkurangan itu.

Dengan syarat bahawa jika dibuktikan dengan memuaskan hati Ketua Pengarah bahawa kekurangan itu adalah disebabkan oleh kebocoran, kepecahan yang tidak dapat dielakkan atau kemalangan lain, Ketua Pengarah boleh meremitkan keseluruhan atau mana-mana bahagian duti kastam yang boleh dilevi ke atas barang-barang yang didapati berkurangan itu.

2.   KATEGORI GUDANG BERLESEN

Gudang berlesen yang terdapat di Negara ini  terdiri daripada kategori-kategori berikut:-

2.1   Gudang Berlesen Awam (GBA)
2.2    Gudang Berlesen Persendirian (GBP)
2.3    Gudang Berlesen PEKEMA
2.4    Gudang Berlesen Petroleum (Petroleum)
2.5    Gudang Berlesen Awam (Petroleum)
2.6    Gudang Berlesen Persendirian (Petroleum)

 

3.   AKTIVITI YANG DIBENARKAN

3.1   Aktiviti-aktiviti yang dibenarkan di Gudang Berlesen, kecuali Gudang Berlesen PEKEMA adalah seperti berikut:-

3.1.1          Penggudangan barang-barang yang berduti / bercukai dan barang-barang yang duti belum dibayar
3.1.2          Pecah Pukal (Break Bulk)
3.1.3          Pembungkusan Semula (repacking)
3.1.4          Penandaan Semula (Relabeling)
3.1.5          Jual Beli (Devending)
3.1.6          Penggabungan (Consolidation)
3.1.7          Perdagangan Enterport

 

4.   SYARAT-SYARAT PERMOHONAN MENGIKUT JENIS GUDANG BERLESEN

4.1           Gudang Berlesen Awam (GBA)

4.1.1          Menyimpan barangan pelanggan yang berduti/cukai belum bayar
4.1.2          Sekurang-kurangnya memiliki 30% ekuiti bumiputra
4.1.3          Modal berbayar untuk pemyimpanan barangan kritikal RM 1 Juta dan barangan bukan kritikal RM 250,000
4.1.4          Keluasan premis untuk menyimpan barangan kritikal 4645.15 meter persegi / 28000m3 isipadu atau 20000 kaki persegi.  Keluasan premis untuk menyimpan barangan bukan kritikal adalah 1858.06 meter persegi, 20,000 kaki persegi atau 12,000 m3 (cubic meter) isipadu
4.1.5          Lulus tapisan keselamatan
4.1.6          10%  Jaminan Bank dari jumlah purata bulanan bagi tempoh setahun ke atas duti/cukai yang terlibat.

 

4.2    Gudang Berlesen Persendirian (GBP)

4.2.1          Menyimpan barangan sendiri yang duti/cukai belum dibayar
4.2.2          Model Berbayar sekurang-kurangnya RM 150,000 bagi penyimpanan barangan kritikal dan untuk barangan bukan kritikal adalah sekurang-kurangnnya RM100,000.
4.2.3          Nilai barangan yang disimpan dalam satu(1) tahun sekurang-kurangnya RM 5 juta bagi barangan kritikal dan RM 2 juta untuk barangan bukan kritikal.
4.2.4          Kelonggaran syarat ke atas nilai barangan yang simpan dalam setahun diberikan kepada Gudang Berlesen yang memenuhi salah satu ciri atau keadaan berikut:-
4.2.4.1                               GBP yang tedapat di Bandar kecil di mana tidak ada kemudahan Gudang Berlesen Awam
4.2.4.2                               GBP untuk bekalan kapal (ship chandliry) di Pelaburan yang tidak mempunyai kemudahan GBA.

4.2.5          10% Jaminan Bank dari jumlah purata bulanan bagi tempoh setahun ke atas duti/cukai yang terlibat.

 

4.3           Gudang Berlesen Awam (Petroleum)

4.3.1          Menyimpan petroleum /diesel oleh pelanggan yang berduti/cukai belum dibayar
4.3.2          Sekurang-kurangnya memiliki 30% ekuiti bumiputra
4.3.3          Modal berbayar untuk pemyimpanan barangan kritikal RM 1 Juta dan barangan bukan kritikal RM 250,000
4.3.4          Keluasan premis untuk menyimpan barangan kritikal 4645.15 meter persegi / 28000m3 isipadu atau 20000 kaki persegi.  Keluasan premis untuk menyimpan barangan bukan kritikal adalah 1858.06 meter persegi, 20,000 kaki persegi atau 12,000 m3 (cubic meter) isipadu
4.3.5          Lulus tapisan keselamatan
4.3.6          10%  Jaminan Bank dari jumlah purata bulanan bagi tempoh setahun ke atas duti/cukai yang terlibat.

.

4.4           Gudang Berlesen Persendirian (Petroleum)

4.4.1          Menyimpan barangan(petroleum) kepunyaan sendiri yang berduti/cukai belum berbayar.
4.4.2          Model Berbayar sekurang-kurangnya RM 150,000 bagi penyimpanan barangan kritikal dan untuk barangan bukan kritikal adalah sekurang-kurangnnya RM100,000.
4.4.3          Nilai barangan yang disimpan dalam satu(1) tahun sekurang-kurangnya RM 5 juta bagi barangan kritikal dan RM 2 juta untuk barangan bukan kritikal.
4.4.4          lulus tapisan keselamatan
4.4.5          10% Jaminan Bank dari jumlah purata bulanan bagi tempoh setahun ke atas duti/cukai terlibat.

4.5           Gudang Berlesen PERKEMA

4.5.1          Menyimpan kenderaan import yang duti/cukai belum berbayar
4.5.2          100% Bumiputera dan disahkan sebagai ahli PERKEMA
4.5.3          Lulus tapisan keselamatan
4.5.4          Bon Am diperlukan

 

5.   PROSEDUR PERMOHONAN LESEN GUDANG BERLESEN

5.1            Kemukakan borang permohonan JKED No. 1 dan borang Permohonan Lampiran A.
5.2            Sertakan dokumen sokong seperti berikut:-
5.2.1         Sijil Pendaftaran Syarikat/Perniagaan
5.2.2         Borang No. 24, 44, 49
5.2.3          Borang D
5.2.4          Borang No. 9,13, B (jika berkaitan)
5.2.5          Pelan/lukisan struktur bangunan yang disahkan Arkitek bertauliah
5.2.6          Senarai Semak dan Perakuan Permohonan Lesen (checklist)
5.2.7          Surat pengesahan pemilikan atau surat perjanjian menyewa tapak premis
5.2.8          Pelan premis perniagaan dalam 4 salinan yang diluluskan oleh “chartered architect”.
5.2.9 Surat Pengesahan Keahlian PERKEMA (Bagi Permohonan Gudang PERKEMA sahaja).
   

page 2 of 5