There are no translations available

Labuan, Langkawi dan Tioman telah diisytiharkan sebagai Pulau Bebas Cukai (PBC) masing-masing pada 1hb September 1956 bagi Labuan melalui Ordinan Kastam (Pindaan No.2) 1956,  pada 1hb Januari 1987 bagi Langkawi melalui Akta Kewangan (No. 2) 1986 dan pada 1hb September 2002 bagi Tioman melalui Akta Kastam (Pindaan) 2002 (Akta 1162). Barang-barang yang bebas cukai di PBC ialah semua barang-barang kecuali petroleum dan barang keluaran petroleum. Walau bagaimanapun semua jenis kenderaan bermotor adalah berduti/cukai bagi Tioman seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Duti Kastam (Tioman) 2004, Perintah Duti Eksais (Tioman) 2004 dan Perintah Cukai Jualan (Tioman) 2004. Bagi Langkawi, barangan yang tersenarai di bawah Perintah Duti Kastam (Langkawi) 1986 iaitu simen, marmar, getah dan ikan bilis yang dibawa masuk ke Langkawi dari luar Malaysia adalah dikenakan duti/cukai mengikut kadar yang ditetapkan.

Pulau Bebas Cukai (PBC) ditubuhkan sebagai salah satu usaha kerajaan untuk menggalakkan industri perdagangan dan pelancongan. Bagi mencapai tujuan tersebut, pelawat tempatan dan pelawat asing yang datang atau balik dari PBC setelah berada di PBC Labuan tidak kurang dari 24 jam atau PBC Langkawi / Tioman tidak kurang dari 48 jam adalah layak untuk menikmati pengecualian duti di bawah Butiran 19 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988. Bagi barang-barang yang melebihi had yang ditetapkan di bawah Butiran 19, ianya akan dikenakan duti dengan kadar 30% ke atas nilai barangan kecuali bagi bir / minuman keras, rokok / tembakau, tayar dan tiub dimana kadar duti/cukai adalah mengikut kadar yang ditetapkan di bawah Perintah Duti Kastam. Sila layari laman web JKDM HS-EXPLORER dan masuk kod tarif sebagai input pencarian di Search Tariff dan pilihan Search By HS- Code seperti berikut:

Bil

Barangan

Kod Tarif

1

Minuman Keras

2203 dan seterusnya​

2

Rokok

2402 dan seterus​nya

3

Tembakau

2403 dan seterusnya

4

Tayar

4011 dan seterusnya

5

Tiub

4013 dan seterusnya


Pengimportan dan pengeksportan barang dagangan dari / ke PBC hendaklah melalui tempat pendaratan yang sah mengikut kategori barang dan mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Keperluan lesen import bagi pengimportan barangan yang tersenarai di dalam Jadual Ketiga Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 ke PBC tidak terpakai. Walau bagaimanapun pengimportan rokok / tembakau dan minuman keras dari luar negara ke Pulau Bebas Cukai memerlukan lesen import di bawah Peraturan 18, Peraturan-Peraturan Kastam 1977. Sila rujuk prosedur pengimportan rokok / tembakau dan bir / minuman keras .

Bagi pemilik kenderaan yang berpindah mastautinnya dari PBC ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dan telah bermastautin melebihi setahun dan telah mendaftarkan kenderaannya di PBC tidak kurang dari 6 bulan adalah layak menikmati  kadar pengecualian sepenuhnya duti import di bawah Butiran 141 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988 dan tertakluk kepada syarat-syarat lain di bawahnya . Bagi penduduk Labuan dan Langkawi yang ingin membawa masuk kenderaan bermotor/motosikalnya termasuk kereta ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak boleh menikmati pengecualian di bawah Butiran 21A Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988  selama mana tidak melebihi 30 hari bagi satu perjalanan, dengan tidak mengira bilangan perjalanannya dengan syarat tidak melebihi 90 hari jumlah keseluruhannya dalam setahun.

Butiran 19 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988.

Barang-barang di bawah adalah dikecualikan daripada bayaran duti / cukai tertakluk kepada jenis dan syarat-syarat berikut:

1.1   Bir / Wine / Minuman Keras tidak melebihi 1 litre;

1.2   Tembakau tidak melebihi 225 gram atau rokok tidak melebihi 200 batang;

1.3   Pakaian baru tidak melebihi 3 pasang;

1.4   Sepasang kasut baru;

1.5   Bahan penyediaan makanan tidak melebihi nilai RM75.00;

1.6     Perkakasan elektrik atau bateri mudah alih untuk penjagaan diri dan kebersihan  tidak melebihi 1 unit setiap satu;

1.7     Hadiah dan cenderahati (tidak termasuk minuman keras, tayar, tiub, tembakau, rokok dan kenderaan) dimana jumlah nilai tidak melebihi RM400.00. Jika barangan dari Pulau Langkawi, Pulau Tioman atau Pulau Labuan, jumlah nilai dibenarkan untuk pengecualian tidak melebihi RM500.00;


  Tempat pendaratan yang sah mengikut kategori  barang  

2.1    Bagi Pulau Langkawi :

 • Pelabuhan Teluk Ewa:
  • Jeti Teluk Ewa (Barter Trade) - Semua barang
  • Jeti Petronas Dagangan Bhd - Petroleum
 • Dermaga Pelabuhan Tanjung Lembung - Semua barang
 • Lapangan Terbang  Antarabangsa Langkawi - Semua barang
 • Pelabuhan Kuah - Semua barang
 • Telaga Harbour Park, Pantai Kok - Barang persendirian
 • Jeti Tanjung Malai - Barang persendirian

2.2    Bagi  Pulau Labuan :

 • Labuan
  • Dermaga Kerajaan dan Dermaga Kapal Kecil (Pelabuhan Merdeka) - Semua barang
 • Dermaga Minyak (Floating) - Petroleum dan barangan petroleum.
 • Jeti Offshore Single Buoy Mooring - Minyak mentah dan gas asli
 • Lapangan Terbang Labuan - Semua barang
 • Dermaga dan Jeti Asian Supply Base, Ranca-Ranca Labuan - Semua barang

2.3    Bagi  Pulau Tioman

 • Kg. Tekek - Jeti Jabatan Laut - Semua barang
 • Kg. Lalang - Jeti Berjaya Tioman Resort - Barang persendirian
 • Lapangan Terbang Pulau Tioman - Semua barang

  Prosedur Mengimport Dan Mengeksport  Barang Dagangan  

3.1  Prosedur Import

3.1.1 Barangan dari Luar Negara ke Pulau Bebas Cukai (PBC)

3.1.1.1 - Pengikraran dibuat di Pejabat Kastam PBC menggunakan Borang Kastam No. 1.

3.1.1.2 -  Pembayaran duti/cukai bagi petroleum dan barang keluaran petroleum di semua PBC, semua jenis kenderaan bermotor bagi Tioman seperti yang ditetapkan di bawah Perintah Duti Kastam (Tioman) 2004, Perintah Duti Eksais (Tioman) 2004 dan Perintah Cukai Jualan (Tioman) 2004, barangan yang tersenarai di bawah Perintah Duti Kastam (Langkawi) 1986 iaitu simen, marmar, getah dan ikan bilis bagi Langkawi mengikut kadar-kadar yang ditetapkan di bawah Perintah Duti Kastam hendaklah dibuat di Pejabat Kastam PBC yang berkenaan.

3.1.1.3 - Barang-barang yang dilarang pengimportannya secara mutlak, iaitu dilarang dibawa masuk ke PBC adalah seperti tersenarai di Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008.  Bagi barang-barang yang tersenarai di Jadual Kedua Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 memerlukan permit/lesen import dari agensi yang berkaitan. Permit/lesen tersebut hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum pengimportan ke PBC dibuat. Barang-barang yang tersenarai di bawah Jadual Empat Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 boleh dibawa masuk dengan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan. Barang-barang yang tersenarai di Jadual Ketiga Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 tidak terpakai bagi barang-barang yang  dibawa masuk ke PBC tetapi terpakai bagi barang-barang apabila di bawa keluar dari PBC ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

3.1.2 Barangan dari PBC ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak

3.1.2.1 - Mengikrar menggunakan  Borang Kastam No. 1. untuk barangan berduti/cukai dan akan ditanda perkataan IMPORT KE KUK oleh Kastam. Sekiranya pengikraran dibuat secara elektronik, khidmat kedai EDI atau agen kastam  bolehlah digunakan.

3.1.2.2 - Bagi barangan import samada berduti/cukai atau tidak berduti/cukai, pengangkutan barangan dari PBC ke  Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak hendaklah menggunakan borang Kastam no.3 dengan disertakan salinan borang Kastam no.1. Bagi barangan tempatan pula hendaklah menggunakan borang Kastam No.3 dan disertakan invois belian.

3.1.2.3 - Pemindahan barangan dari PBC bukan untuk dibayar duti/cukainya secara transit ke Gudang Berlesen, Kedai Bebas Cukai dan Zon Bebas di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak hendaklah diikrar menggunakan borang Kastam No.8. Begitu juga dengan pemindahan secara transit dari PBC ke luar negara untuk tujuan eksport melalui (Kawasan Utama Kastam) Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak. Contohnya pemindahan dagangan yang diangkut dari Labuan menggunakan lori berkunci, menaiki feri ke Menumbok dan terus ke Lahad Datu untuk seterusnya dieksport ke Filipina.

3.1.2.4 - Pendaftaran borang ikrar, pemeriksaan barangan atau pembayaran duti/ cukai (jika berkenaan) hendaklah dibuat di Pejabat Kastam PBC yang berkenaan.

3.2 Prosedur Eksport

3.2.1       Barangan dari PBC  ke Luar Negara.

3.2.1.1 - Mengikrar menggunakan Borang Kastam No. 2

3.2.1.2 - Pendaftaran borang ikrar, pemeriksaan barangan, atau pembayaran duti/cukai (jika berkenaan) hendaklah dibuat di Pejabat Kastam Pulau Bebas Cukai yang berkenaan.

3.2.1.3 - Barang-barang yang dilarang pengeksportannya secara mutlak, iaitu dilarang dieksport keluar dari PBC adalah seperti tersenarai di Jadual Pertama Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008.  Bagi barang-barang yang tersenarai di Jadual Kedua Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008 memerlukan permit/lesen import dari agensi yang berkaitan. Permit/lesen tersebut hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum pengeksportan dari PBC dibuat. Barang-barang yang tersenarai di bawah Jadual Ketiga, Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008 boleh dieksport keluar dengan permit/lesen yang dikeluarkan oleh agensi berkaitan dan memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan.

3.2.2 Barangan dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak Ke Pulau Bebas Cukai .

3.2.2.1 - Pengikraran hendaklah menggunakan Borang Kastam No. 2 bagi barangan berduti/cukai. Bagi barangan yang terlibat dengan tuntutan tarikbalik duti dan barangan yang diberi pengecualian duti, pemeriksaan barangan akan dibuat 100 % oleh Kastam di Kuala Kedah untuk ke Langkawi, Kuala Rompin untuk ke Tioman dan Menumbok untuk ke Labuan.

3.2.2.2 - Bagi barangan import samada berduti/cukai (telah dibayar duti/cukainya) atau tidak berduti/cukai, pengangkutan barangan dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak ke PBC hendaklah menggunakan borang Kastam no.3 dengan disertakan salinan borang Kastam no.1. Bagi barangan tempatan pula hendaklah menggunakan borang Kastam No.3 dan disertakan invois belian.

3.2.2.3 - Pemindahan barangan dalam transit yang berduti/cukai  dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak ke PBC melalui Kuala Kedah untuk transit ke Langkawi, Kuala Rompin untuk transit ke Tioman dan Menumbok untuk transit ke Labuan hendaklah diikrar menggunakan borang kastam No.8 dan disahkan penerimaannya di PBC masing-masing. Bagi barangan berduti eksais hendaklah menggunakan borang eksais No. 8 dan seterusnya mengikrar menggunakan Borang Kastam No.2 di Kuala Kedah, Kuala Rompin dan Menumbok..

3.2.2.4 - Pengeksportan barangan keluaran Gudang Pengilangan Berlesen dari Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak ke PBC melalui Kuala Kedah untuk transit ke Langkawi, Kuala Rompin untuk transit ke Tioman dan Menumbok untuk transit ke Labuan hendaklah diikrar menggunakan borang kastam No.2 di Kuala Kedah, Kuala Rompin dan Menumbok.

3.2.2.5 - Pengikraran hendaklah menggunakan borang Kastam No. 8 bagi tujuan pemindahan barang  dari Gudang Berlesen atau  Zon Bebas atau diimport dari luar negara secara transit melalui Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak ke PBC berkenaan. Contohnya barangan dipindah menggunakan lori berkunci dari Gudang Berlesen Awam di Pelabuhan Kelang, ke Kuala Kedah melalui jalanraya untuk ke Langkawi.

3.2.2.6 - Bagi kenderaan berkunci atau kontena yang bersil, pemecahan sil dan pemeriksaan barang akan dilakukan di Pejabat Kastam PBC  berkenaan kecuali barangan ke Pulau Tioman, pemecahan sil oleh kastam dibenarkan di pejabat kastam Stesen Kuala Rompin.

3.2.2.7 - Barangan yang dihantar in transit melalui darat daripada luar   negara  ke PBC hendaklah diikrar menggunakan  Borang Kastam No. 8. Contohnya barangan dibawa dari Thailand menggunakan lori berkunci melalui Bukit Kayu Hitam ke Kuala Kedah untuk ke Langkawi.

  Prosedur Membawa Kenderaan Yang Telah Didaftar Di PBC 

Prosedur Membawa Kenderaan Yang Telah Didaftar Di PBC Ke Semenanjung Malaysia, Sabah Dan Sarawak [Butiran 141 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988]

Pemilik kenderaan yang bermastautin dan telah mendaftarkan kenderaan di PBC dan yang akan berpindah ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak layak menikmati  pengecualian sepenuhnya ke atas Duti Import di bawah Butiran 141 Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988, manakala pembayaran Duti Eksais dan Cukai Jualan hendaklah dibayar mengikut kadar semasa tertakluk kepada syarat-syarat berikut:-

4.1  Kenderaan tersebut boleh di kenalpasti  oleh pegawai kastam yang hak.

4.2  Kenderaan tersebut dipasang (Completely Knock Down) di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

4.3  Kenderaan tersebut adalah untuk tujuan kegunaan peribadi dan bukan kegunaan komersial.

4.4  Kenderaan tersebut telah didaftarkan atas nama pemilik bagi satu tempoh tidak kurang daripada enam bulan.

4.5  Pemilik kenderaan berpindah permastautinnya ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak.

4.6  Pemilik kenderaan telah bermastautin di PBC berkenaan melebihi setahun.

4.7  Pemilik kenderaan tidak boleh menjual kenderaan tersebut dalam masa enam bulan dari tarikh pengecualian di bawah kemudahan ini diberi.

4.8  Tiada tuntutan tarikbalik duti (drawback) dibuat.

  Prosedur Membawa Kenderaan oleh Pemastautin di PBC Secara Bona Fide  

Prosedur Membawa Kenderaan oleh Pemastautin di PBC Secara Bona Fide Bagi Kenderaan Yang Telah Berdaftar Di Pulau Bebas Cukai Ke Semenanjung Malaysia, Sabah Dan Sarawak [Butiran 21A  Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988, Butiran 49A Perintah Duti Eksais (Pengecualian) 1977 Dan Butiran 82 Jadual B Perintah Cukai Jualan  (Pengecualian) 1982

5.1  Semua jenis kenderaan yang diimport dan didaftarkan di PBC adalah bebas dari duti/cukai kecuali di Pulau Tioman. Walau bagaimanapun kenderaan yang dibawa masuk secara sementara ke Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak dari Pulau Bebas Cukai adalah layak diberi pengecualian duti/cukai  di bawah Butiran 21A, Perintah Duti Kastam (Pengecualian) 1988, Butiran 49A Perintah Duti Eksais (Pengecualian) 1977 dan Butiran 82 Jadual B, Perintah Cukai Jualan  (Pengecualian) 1982 tertakluk kepada syarat berikut:-

5.1.1    Kenderaan tersebut telah berdaftar dengan Jabatan Pengangkutan Jalan di Langkawi atau Labuan

5.1.2    Kenderaan tersebut hendaklah didaftar di pejabat Kastam Langkawi atau Labuan ;

5.1.3    Kenderaan tersebut hendaklah berada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak  sahaja;

5.1.4    Kenderaan tersebut hendaklah berada di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak tidak lebih dari 30 hari bagi satu-satu perjalanan dan tidak melebihi 90 hari dalam setahun.

5.1.5    Melaporkan ke pejabat kastam Langkawi atau Labuan sebaik sahaja kenderaan tersebut kembali semula ke PBC berkenaan.

5.1.6    Satu bentuk jaminan bagi menjamin kenderaan tersebut dibawa kembali ke PBC  akan ditentukan oleh Pejabat Kastam PBC berkenaan.

5.2   Bagi Langkawi, kenderaan yang hendak dibawa masuk ke Semenanjung hendaklah diikrar menggunakan Borang Kastam No. 1 di Langkawi dengan disertakan dokumen sokongan seperti kad pendaftaran kenderaan asal, salinan Kad Pengenalan, salinan bil utiliti (tujuan pengesahan pemastautin di Langkawi). Kenderaan berkenaan yang dibawa masuk semula ke Langkawi  hendaklah diikrar di Kuala Kedah menggunakan borang Kastam No.2 .

5.3  Bagi Labuan, pemilik kenderaan hendaklah melengkapkan maklumat kenderaan di dalam kad E-Vis (contoh dilampirkan) berserta dokumen sokongan seperti kad pendaftaran kenderaan asal, salinan Kad Pengenalan, salinan bil utiliti (tujuan pengesahan pemastautin di Labuan). Kad ini hendaklah disimpan oleh pemilik dan dikemukakan semasa kenderaan dibawa keluar/masuk ke/dari Labuan.

  Pengecualian  

Pengecualian Dari Lesen/Permit Import Di Bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Import) 2008 diberi dalam keadaan berikut: 

 1. Barang-barang yang diimport oleh atau bagi pihak Kerajaan Malaysia atau Kerajaan mana-mana Negeri;
 2. Barang-barang, selain barang-barang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama, yang diimport secara langsung oleh Angkatan Tentera Komanwel;
 3. Kenderaan bermotor yang dibenarkan masuk ke Malaysia di bawah Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 4. Kenderaan bermotor yang dilesenkan dengan sewajarnya di Brunei dan dibenarkan penggunaannya di Sarawak di bawah undang-undang yang terpakai bagi lalu lintas jalan atau kenderaan;
 5. Kenderaan bermotor yang masuk ke Malaysia di bawah suatu Permit Pekeliling Antarabangsa sebagaimana yang ditetapkan oleh undang-undang yang terpakai bagi lalu lintas jalan atau kenderaan;
 6. Kenderaan bermotor yang masuk ke Malaysia dan dipandu atau digunakan oleh pelancong bona fide;
 7. Barang-barang yang dimuatkan sebagai barang-barang setor pesawat udara atau kapal biasa sebagaimana yang diluluskan oleh pegawai kastam yang hak; dan
 8. Barang-barang dalan transit, selain barang-barang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama.

Pengecualian Dari Lesen/Permit Eksport Di Bawah Perintah Kastam (Larangan Mengenai Eksport) 2008 diberi dalam keadaan berikut: 

 1. Barang-barang yang dieksport oleh atau bagi pihak Kerajaan Malaysia atau  Kerajaan mana-mana Negeri;
 2. Pengeksportan tumbuh-tumbuhan, sebagaimana yang dinyatakan dalam butiran 8 Jadual Kedua, Badan Berkanun bagi maksud penyelidikan;
 3. Barang-barang yang dimuatkan sebagai barang-barang setor pesawat udara atau kapal biasa sebagaimana yang diluluskan oleh pegawai kastam yang hak;
 4. Barang kegunaan sendiri atau barang-barang rumah pelancongan bona fide, kecuali tumbuh-tumbuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam butiran 8 Jadual Kedua;
 5. Sampel dagangan bona fide mana-mana barang-barang, yang diterima sebagai demikian oleh pegawai kastam yang hak, kecuali bagi tumbuh-tumbuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam butiran 8 Jadual Kedua;
 6. Barang-barang dalam transit selain barang-barang yang dinyatakan dalam Jadual Pertama;
 7. Barang-barang yang dieksport untuk diperbaiki, diselaras atau diganti yang akan dikembalikan ke Malaysia;
 8. Hadiah yang tidak diminta yang mengandungi tekstil dan barang makanan yang dieksport melalui bungkusan pos, yang nilainya tidak melebihi RM200.00 bagi setiap bungkus;
 9. Barang-barang yang dieksport untuk pameran atau ujian, kecuali bagi tumbuh-tumbuhan sebagaimana yang dinyatakan dalam butiran 8 Jadual Kedua;
 10. Barang-barang yang dieksport dari zon perdagangan bebas.

  Contoh Kas e-VIS  

Kad Evis 

​​