​(No translation in English)


PERATURAN

  • Akta Eksais 1976
  • Peraturan-Peraturan Eksais (Pindaan) 2019
  • Perintah Duti Eksais (Pindaan) 2019
  • Perintah Duti Eksais (Pengecualian)(Pindaan No. 2) 2019
  • Perintah Eksais (Pengecualian Dari Pelesenan) 2019

BORANG


**Nota: Pembelian Borang-Borang tersebut boleh dibuat di Percetakan Nasional Berhad.